1.    З’ясувати місце психології в системі гуманітарних наук. Дати характеристику предмету та завданням сучасної загальної психології.

 

2.    Дати визначення поняттю «психіка». Охарактеризувати основні форми прояву психічної діяльності: психічні процеси, психічні стани і психічні властивості особистості.

 

3.    Проаналізувати структуру сучасної психології: загальна, дитяча, вікова, педагогічна, соціальна психологія.

 

4.    Довести значення психологічних знань у професійній підготовці педагогічних працівників.

 

5.    Охарактеризувати методи загальної психології, можливості їх використання при вивченні психіки. Спостереження та експеримент як основні методи психології.

 

6.    Охарактеризувати допоміжні методи загальної психології: збору та аналізу словесних даних: бесіда, інтерв’ю, анкета, тестовий метод; інтроспекція; метод аналізу процесів і продуктів діяльності.

 

7.    З’ясувати роль сигнальних систем в роботі корі великих півкуль. Дати визначення поняттю «динамічний стереотип».

 

8.    Проаналізувати особливості психіки тварин. Форми відображувальної діяльності: інстинкти, навички, найпростіші форми інтелектуальної поведінки тварин.

 

9.    Проаналізувати виникнення і розвиток свідомості людини як вищого рівня психічного відображення. Структура свідомості: знання про навколишню дійсність; виокремлення людиною себе у предметному світі; цілеутворення.

 

10.   Розкрити особливості розвитку наукових знань про природу і суть психіки. Етапи становлення психології як науки: психологія як наука про душу, психологія як наука про свідомість, психологія як наука про поведінку, психологія як наука про закономірності і механізми психіки.

 

11.    Порівняти поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість». Суспільна природа особистості.

 

12.    Проаналізувати характеристики особистості.

 

13. Дати характеристику спрямованості особистості: потреби, інтереси, ідеали, переконання, світогляд.

 

14.   Охарактеризувати стадії та сфери соціалізації.

 

15.     Розкрити суть психоаналітичної теорії З. Фройда.

 

16.   Проаналізувати суть поняття «особистість» в гуманістичній психології А. Маслоу. Пояснити піраміду потреб А. Маслоу.

 

17.  Проаналізувати види та функції груп. Розкрити суть поняття «соціальний статус» та «соціальна роль».

 

18.  Порівняти рівні розвитку групи. Визначити чинники,які сприяють згуртованості групи.

 

19.  Дати характеристику методам вивчення стосунків у групі.

 

20.   Порівняти стилі керівництва групою: авторитарний, демократичний, ліберальний.

 

21. Дати визначення поняттю «спілкування». Проаналізувати функції спілкування: інформаційно-комунікативна, регулятивно-комунікативна, афективно-комунікативна. Вербальна та невербальна комунікація.

 

22. Проаналізувати спілкування як міжособистісне сприймання і розуміння. Пояснити феномени ідентифікації, емпатії, егоцентризму, рефлексії, стереотипізації у спілкуванні.

 

23. Розкрити значення мови як засобу спілкування. Проаналізувати види мовлення: усне, письмове; монологічне, діалогічне; зовнішнє, внутрішнє. Функції мовлення.

 

24.  Дати характеристику  основним видам діяльності: гра, праця, навчання.

 

25. Дати визначення поняттю «діяльність». Пояснити закон єдності діяльності і свідомості. Довести, що діяльність є умовою розвитку особистості.

 

26.  Проаналізувати структуру діяльності. Встановити різницю між цілями і мотивами діяльності.

 

27. Дати визначення поняттю «уміння» та «навички». Порівняти етапи формування навичок: аналітичний, синтетичний, автоматизація.

 

28. Порівняти поняття «перенесення» та «інтерференція» навичок. Встановити різницю між навичками та звичками.

 

29.Дати визначення поняттю «увага». Фізіологічні основи уваги. Проаналізувати види уваги.

 

30.Охарактеризувати основні властивості уваги: концентрація, обсяг, розподіл, стійкість, переключення, коливання (наведіть конкретні приклади).

 

31.Розкрити значення відчуттів у житті та діяльності людини. Пояснити будову та функції аналізаторів. Класифікація відчуттів.

 

32.  Дати визначення поняттю «сприймання». Проаналізувати види та властивості сприймання.

 

33.Проаналізувати властивості відчуттів: якість, тривалість, інтенсивність, просторова локалізація, адаптація, синестезія, сенсибілізація, взаємодія, компенсація. Чутливість і пороги відчуття.

 

34.Дати визначення поняттю «мислення». З’ясувати фізіологічні механізми мислення. Проаналізувати основні форми мислення: поняття, судження, умовисновки.

 

35.   Дати загальну характеристику пам’яті. Пояснити фізіологічні механізми пам’яті. Охарактеризувати основні види пам’яті.

 

36. Охарактеризувати ціннісно-нормативну систему особистості: цінності особистості; соціальні, моральні, правові норми.

 

37.Охарактеризувати операції мислення: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення. З’ясувати  індивідуальні особливості мислення.

 

38.    Дати визначення поняттю «уява». Проаналізувати види уяви.

 

39.   Висвітлити процес і прийоми створення образів уяви: аглютинація, гіперболізація, загострення, схематизація, типізація, аналогія

 

40.  Порівняти процеси пам’яті. З’ясувати способи боротьби із забуванням.

 

41.  Проаналізувати настрої, афекти, пристрасті, стресовий стан.

 

42.  Визначити причини та наслідки стресу. Висвітлити способи подолання емоційного стресового стану.

 

43.З’ясувати суть поняття «почуття» та «емоції». Розкрити фізіологічні механізми почуттів. Охарактеризувати види почуттів.

 

44.   Проаналізувати поняття «темперамент». Порівняти чотири типи ВНД.

 

45.Дати визначення поняттю «характер». Висвітлити фізіологічні основи характеру. Проаналізувати риси характеру.

 

46.   Проаналізувати вольові риси особистості: цілеспрямованість, рішучість, самостійність тощо.

 

47. Охарактеризувати холеричний та сангвінічний тип темпераменту. Визначить позитивні сторони та недоліки в кожному з них.

 

48. Проаналізувати флегматичний та меланхолічний тип темпераменту. Визначить позитивні сторони та недоліки в кожному з них.

 

49.      Дати визначення поняттю «воля». Проаналізувати на конкретному прикладі етапи виконання вольової дії: підготовчий етап, прийняття рішення, виконання прийнятого рішення.

 

50.   Розкрити суть поняття «здібності». Визначити передумови розвитку здібностей.

 

51.   Охарактеризувати види здібностей.

 

52.Проаналізувати індивідуальні особливості пам’яті. З’ясувати мнемонічні прийоми запам’ятовування.

 

53.   Дати характеристику рівням розвитку здібностей.

 

54.Встановити різницю між мимовільними, довільними та вольовими діями. З’ясувати суть поняття локус контролю.