Особливості діагностичної роботи з дошкільниками

Особливості психодіагностики дітей дошкільного віку

 

Психодіагностіка дітей раннього віку в основному може бути тільки об'єктивною, тобто лише в дуже малому ступені спиратися на самооцінку і самоаналіз дитини. Найбільш цінним у цьому віці є психодіагностичний матеріал, пов'язаний з експертною оцінкою зовні спостережуваних дій і реакцій дитини. Тому основним засобом збору інформації про дітей в цьому віці є спостереження, а головним психодіагностичним методом — природний експеримент, в якому створюється деяка життєва ситуація, досить добре знайома дитині. Якнайкращі психодіагностичні    результати    у    дітей    цього    віку    можна    одержати, спостерігаючи за ними в процесі занять ведучою для даного віку діяльністю — предметною діяльністю.

При проведенні психодиагностики дітей молодшого і середнього дошкільного віку слід мати на увазі як зміну форми гри, так і виникнення нового вигляду соціальної активності, що веде за собою психічний розвиток дитини, — міжособистісного спілкування. Діти цього віку вперше починають виявляти цікавість до однолітків як осіб і включатися з ними в сумісні ігри. Відповідно і методики психодиагностики слід розробляти так, щоб вони припускали не тільки спостереження за дітьми в індивідуальній наочній діяльності, але і в колективній грі сюжетно-рольового плану. її учасниками можуть бути не тільки діти, але і дорослі. Таку гру з дитиною може, наприклад, організувати і з психодіагностичною метою провести сам психолог.

Крім того, в цьому віці до певної міри вже можна спиратися на  самосвідомість дітей і на оцінки, які самі вони дають іншим дітям і дорослим людям. Це особливо стосується прояву різних індивідуальних якостей у спілкуванні з навколишніми людьми.

У старшому дошкільному віці до названих видів діяльності додаються ігри з правилами і, крім того, виникають елементарні здібності до рефлексії. Старші дошкільники не тільки усвідомлюють і керуються у своїй поведінці деякими правилами міжособової взаємодії, особливо в іграх, але в певних межах можуть, займаючись тим або іншим видом діяльності, наприклад, навчанням і грою, аналізувати власну поведінку в ньому, давати оцінку собі і навколишнім людям. Це відкриває можливість для використання в даному віці тих психодіагностичних методик, які звичайно застосовуються для вивчення психології школярів і дорослих людей. Сказане перш за все належить до методів дослідження пізнавальних процесів, але частково стосується особи і міжособистісних відносин.

Основні принципи психодіагностичної роботи

 з дошкільниками

              1. Перш ніж почати|розпочинати| дослідження, необхідно викликати|спричиняти| дитину|дитяти| на контакт.

2.Важливо|поважно| підтримувати природність умов і невимушеність ситуації, спілкуватися з|із| малюком|малям| тактовно і ненав'язливо, показати свою зацікавленість| в спілкуванні з|із| ним.

3.Садити|саджати| дитину|дитяти| треба поряд з|поряд із| собою, а не через стіл.

4.Методичні прийоми для проведення діагностичного обстеження дитини повинні бути по можливості короткими — експрес-методиками, зручними для швидкого вивчення тієї або іншої сфери особистості дитини.

5.Істотно|суттєвий| впливає на правильність результату дос­тупність| запитань і вимог дорослого.

6.Необхідно добиватися того, щоб|аби| дитина|дитя| зрозуміла і прийняла інструкцію, її можна повторювати 2-3 рази без змін. Але|та| пояснювати її, якщо це не передбачено методикою дослідження|, не можна.

7.Всім дітям|хлопцям| завдання|задавання| потрібно пред'являти однаково|с|, з|із| однаковою інтонацією, силою|силоміць| голосу, не акцентуючи які-небудь слова, окрім|крім| спеціально обумовлених випадків. 

8.Діагностичне інтерв'ю не повинне бути тривалим і нудним. Необхідно застосовувати різні модифікації відповідно до віку дітей і завдань діагностики. Добре використовувати з цією метою іграшки, папір, олівці, фломастери, оскільки діти не вміють описувати свої відчуття, їм легше їх виразити в малюнках.

9.Темп  проведення дослідженя повинен відповідати індивідуально-психологічним особливостям дитини|.

10.    Не слід квапити повільних дітей.

11.    Необхідно вчасно помітити| втому дитини|дитяти|, ознаки нудьги. В цьому випадку доцільно пере­рвати| дослідження і відновити його іншим разом|іншого разу|.

12.    Експеримент, що проводиться з|із| дитиною|дитям|, як правило, обмежується 15-20 хвилинами|мінутами|, а бе­сіда| - 10-15 хв., якщо інша тривалість не передбачена мето­дикою|. При чому чим молодше дитина|дитя|, тим коротше має бути дослідження.

13.    На успіхи і невдачі малюка|маляти| під час проведення дослідження необхідно реагувати стримано і рівно, якщо інше не передбачене методикою. Так, не слід загострювати|загостряти| увагу дитини|дитяти| на помилках.

14.    Хвалити потрібно стримано| і не за результат, а за старання. Це пов'язано з тим, що оцінка може вплинути на ставлення|ставлення| до завдання|задавання|, а отже, і на результат. Краще, якщо дитина|дитя| не має уявлень про допущені нею помилки. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Психологический институт РАО

 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ

РАБОТА С ДЕТЬМИ

 

 

Учебное пособие

 

Для студентов средних

педагогических учебных заведений

 

 

Под редакцией И.В. Дубровиной

 

 

Рекомендовано

Ученым советом Психологического института Российской Академии образования

 

 

 

 

 

УДК 376.3(075.32)

ББК 74.3я723

Д79

 

 

Издательская программа

«Учебники и учебные пособия

для педагогических училищ и колледжей»

 

Руководитель программы З.А.Нефедова

 

Авторы книги:

И. В.Дубровина (гл. I), А.Д.Андреева (гл. П, IV, V),

Е.Е.Данилова (гл. Ш), Т. В. Вохмянина (гл. VI)

 

Рецензент – доктор психологических наук Е. М. Борисова

 

Д79

Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, А. Д. Андреева, Е.Е.Данилова, Т. В. Вох­мянина; Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. -160 с.

 

ISBN 5-7695-0189-8

 

В пособии излагаются основные принципы, раскрывается содер­жание, показана организация психолого-педагогической коррекции в современной школе. Представлена система коррекционной и разви­вающей работы с детьми старшего дошкольного и младшего школь­ного возраста.

 

УДК 376.3(075.32)

ББК 74.3я723

 

Учебное издание

 

Дубровина Ирина Владимировна, Андреева Алла Дамировна,

Данилова Елена Евгеньевна, Вохмянина Тамара Викторовна

 

Психокоррекционная и развивающая работа с детьми

 

Учебное пособие

 

Редактор Л. И. Хлопова. Серийное оформление: В. И. Феногенов

Технический редактор Р. Ю. Волкова. Компьютерная верстка:

Н. В. Протасова. Корректоры Э. Г. Юрга, И. Н. Голубева

 

Подписано в печать 30.10.98. Формат 84 х 108/32. Гарнитура Таймс.

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4.

Тираж 10000 экз. Заказ № 1367.

ЛР № 071190 от 11.07.95. Издательский центр «Академия».

105043, Москва, ул. 8-я Парковая, 25. Тел./факс (095) 165-46-66, (095)367-07-98.

Отпечатано на Саратовском полиграфическом комбинате.

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

 

ã Дубровина И.В., Андреева А.Д., Данилова Е.Е., Вохмянина Т.В., 1998

ã Издательский центр «Академия», 1998

 

 

ISBN 5-7695-0189-8


ВВЕДЕНИЕ

 

Интерес к практической психологии в настоящее время велик и не случаен. Это связано прежде всего с тем, что ключевой задачей системы образования в нашей стране становится воспитание развитого, свободно мыслящего, творчески относящегося к жизни человека.

Конечно, решение сложных задач воспитания и обу­чения зависит в значительной степени от профессиональ­ного мастерства воспитателя, учителя. Но сейчас уровень этого мастерства во многом определяется психологичес­кой подготовкой педагога, его стремлением к сотрудни­честву с психологами, работающими в учреждениях образования – детских садах, школах, лицеях, гимназиях, интернатах и пр.

Именно совместная деятельность педагога и психоло­га обеспечивает индивидуальный подход к ребенку на основе понимания его психологических особенностей, позволяет своевременно выявлять нарушения в психичес­ком развитии и поведении ребенка и оказывать ему необ­ходимую психолого-педагогическую помощь.

В данном пособии раскрываются содержание и фор­мы организации одного из наиболее сложных и ответ­ственных видов совместной деятельности психолога и педагога – психологической коррекции.

Психолого-педагогическая коррекция – это деятель­ность психолога и педагога, направленная на повышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытие его потенциальных творческих резервов.

В пособии раскрываются основные цели, задачи, прин­ципы и содержание коррекционной работы, представле­ны конкретные коррекционно-диагностические и коррекционно-развивающие программы для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возрастов.

Будущие воспитатели и педагоги должны хорошо представлять себе возможности психокоррекционных ме­тодов, знать области их применения, уметь грамотно ис­пользовать коррекционные приемы и способы в практи­ке воспитания и обучения детей.

Коллектив авторов пособия надеется, что оно помо­жет будущему специалисту овладеть системой основных понятий психологической коррекции, ознакомиться с практикой коррекционной работы, сформировать адек­ватные представления о роли и месте этого вида дея­тельности в общей психолого-педагогической работе с ребенком.

 

ГЛАВА I

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ

 

1. ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

 

Одно из значений термина «коррекция» в переводе с латинского языка – поправка, частичное исправление или изменение (лат. correctio). Под психологической коррек­цией понимается определенная форма психолого-педагогической деятельности по исправлению таких осо­бенностей психического развития, которые по принятой в возрастной психологии системе критериев не соответ­ствуют гипотетической «оптимальной» модели этого раз­вития, норме или, скорее, возрастному ориентиру как идеальному варианту развития ребенка на той или иной ступени онтогенеза.

Существуют две основные формы отставания в разви­тии: отставания, связанные с органическими нарушения­ми нервной системы и требующие специальной клинико-психологической или медицинской помощи и внимания, и временное отставание в психическом развитии, неадек­ватное поведение, связанные с неблагоприятными вне­шними и внутренними условиями развития практически здоровых детей.

Психологическая коррекция как форма психолого-педагогической деятельности впервые возникла именно в дефектологии применительно к различным вариантам аномального развития. В этой области психологическая коррекция означает совокупность педагогических воздей­ствий, направленных на исправление, компенсацию не­достатков, отклонений в психическом развитии ребенка.

По мере становления и укрепления профессиональных позиций детской практической психологии понятие «пси­хологическая коррекция» перекочевало из области ано­мального развития в область нормального психического развития ребенка. Мы с вами будем вести речь только о нормальном детстве. В нормальном ходе развития не­редко встречаются различные расстройства, нарушения, отклонения. Понятие нормального детства не подразу­мевает какого-то стерильного, «правильного», беспроб­лемного развития ребенка. Здесь также имеются самые разнообразные затруднения и проблемы развития как распространенные, типичные, так и сугубо индивиду­альные.

Расширение сферы психолого-педагогической коррек­ции обусловлено новыми задачами образования, связан­ными с усилением инновационных педагогических процессов, стремлением к максимальному развитию интел­лектуального творческого потенциала у детей, жестким отбором в первые классы школы. В этой связи можно вспомнить тот период (до конца 60-х гг.), когда началь­ная школа была четырехлетней, а от семилетнего ребен­ка не требовалось обязательного владения навыками письма, чтения и счета. Учителя объясняли родителям: «Не учите детей читать, писать, считать, вы сделаете это неправильно, а нам придется их переучивать». Такая оцен­ка самодеятельного обучения дошкольников, на наш взгляд, справедлива и сегодня. Например, стремление родителей, не владеющих соответствующими методика­ми, научить ребенка читать как можно раньше приводит к тому, что у значительного числа нынешних первокласс­ников отмечается слабое развитие фонематического слу­ха, столь необходимого для грамотного письма.

В подготовительных группах детских садов не учили читать и писать, но их специально готовили к школе: раз­вивали в ходе игровых занятий внимание, память, логи­ческое мышление, речь, учили ориентироваться на обра­зец, на способ действия, готовили руку к письму (в основном средствами конструктивной деятельности, рисования карандашом, вырезанием из бумаги сложных фи­гурок, лепкой, а не выведением палочек и букв в тетра­ди), даже знакомили с основными правилами поведения на уроке и нормами школьной жизни. По отзывам учите­лей, дети приходили в школу менее обученными по срав­нению с нынешними первоклассниками, но более зрелы­ми в психологическом отношении. Более того, учитель того времени опирался на изначально примерно одина­ковый для всех учеников уровень готовности к школе. Конечно, эта однородность была относительной, но сама программа начальной школы предполагала одинаковое невладение детьми навыками чтения, счета и письма и в этом смысле предоставляла всем шанс, равные возмож­ности, чего нельзя сказать о нынешней ситуации в школе.

Отсутствие сегодня четких требований к уровню под­готовки детей к школьному обучению, наличие разнооб­разных дошкольных лицеев и гимназий, работающих по своим собственным программам и имеющих разные при­оритеты образовательной деятельности, инициативность родителей, стремящихся научить ребенка читать и счи­тать едва ли не с двухлетнего возраста, приводит к тому, что проблема неготовности детей к учению не только не исчезает, но остается одной из острейших.

Учитель начальных классов помимо и наряду с обуче­нием детей по довольно сложным учебным программам вынужден восполнять недостатки их дошкольного раз­вития. Поэтому психологическая коррекция становится существенным направлением педагогической деятельно­сти в современной школе. При этом произошло принци­пиальное изменение характера задач коррекционной ра­боты – от исправления дефектов, аномалий, лежащих за порогом нормального развития, к интенсификации нор­мального развития, созданию наиболее благоприятных условий для полноценного психического развития ребен­ка в пределах нормы.

Педагог – учитель или воспитатель – постоянно нахо­дится в ситуации, которая вынуждает его искать, опреде­лять причины того или иного поведения детей, их отно­шения к игре, учению, товарищам, взрослым, труду, их успехов и неудач в той или иной деятельности. В боль­шинстве случаев эти причины и основания имеют психо­логический характер. Поэтому осуществлять какие-либо исправления, коррекцию выявленных недостатков в раз­витии, поведении, отношениях ребенка педагог должен обязательно вместе с психологом, работающим в данном учреждении образования. Если в детском саду или школе психолога еще нет, можно обратиться за консультацией в любой центр психологической, или социально-психо­логической, или медико-психолого-педагогической помо­щи детям.

Нужно хорошо понимать, что любая перспективная программа коррекции и развития ребенка может быть эф­фективной лишь тогда, когда она основана на правиль­ном заключении о состоянии его психики и специфических индивидуальных особенностях становления его лич­ности. Правильность же заключения зависит не только от правильно подобранных и валидных психодиагностичес­ких методов (что само по себе, конечно, важно, но с чем может справиться педагог самостоятельно), но, главное, от профессиональной интерпретации данных, полученных с помощью этих методов. Л.С. Выготский подчеркивал, что «...в диагностике развития задача исследователя зак­лючается не только в установке известных симптомов и их перечислении или систематизации и не только в группи­ровке явлений по внешним, сходным чертам, но исключи­тельно в том, чтобы с помощью мыслительной обработки этих внешних данных проникнуть во внутреннюю сущ­ность процессов развития» (Л.С. Выготский, 1983, с. 302-303). Профессиональная квалификация позволяет практи­ческому психологу грамотно интерпретировать получен­ные диагностические данные, делать заключение на осно­вании анализа этих данных о невидимых психических процессах, состояниях и признаках, об условиях, необхо­димых для дальнейшего развития ребенка.

Работа с детьми, имеющими те или иные неврологи­ческие отклонения, не входит в компетенцию практичес­кого психолога, ибо требует специальных знаний в обла­сти медицины и детской психиатрии. Важно, чтобы в тех случаях, когда у психолога возникают обоснованные по­дозрения о патопсихологическом или дефектологическом характере выявленных нарушений, он не пытался сам ста­вить диагноз, а в тактичной форме рекомендовал роди­телям обратиться в соответствующие медицинские учреж­дения. Коррекционная работа с ребенком – это слож­нейший вид деятельности взрослых в образовательных уч­реждениях. Залог ее успеха – в их профессиональном вза­имодействии. Не случайно все программы коррекции и развития обычно включают в себя психологическую и педагогическую части. Психологическая часть развития и коррекции планируется и осуществляется практическим психологом. Педагогическая часть составляется на осно­ве психологического анализа и рекомендаций совместно психологом и учителем, директором школы, воспитате­лем, родителями – в зависимости от того, кто будет ра­ботать с ребенком, и выполняется педагогами и родите­лями с помощью психолога.

Учителя, получившие глубокие знания по психологии, могут самостоятельно (особенно в не очень сложных или типичных случаях) вести коррекционную работу, но и они должны всегда нести самую строгую ответственность за результаты своей деятельности.

 

Вопросы

1.Раскройте содержание термина «психологическая кор­рекция».

2. Какие основные формы отставания в психическом разви­тии ребенка вы знаете?

3. Почему коррекционная работа с ребенком обязательно требует взаимодействия психолога и педагога и даже называ­ется психолого-педагогической коррекционной деятельностью?

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ

 

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что «процесс развития есть, в известном смысле, необратимый процесс, здесь невозможны «рекламации» – нельзя возвратить юношу в школу для «доделки», «доразвития»» (Д.Б. Эльконин, 1980, с. 60). Поэтому так важно заметить начальные формы от­ступления от хода нормального развития ребенка. Конт­роль динамики психического развития детей, обучающих­ся и воспитывающихся в учебно-воспитательных учреж­дениях, позволяет своевременно прибегнуть к коррекции развития с целью создания оптимальных возможностей и условий для подтягивания слабых и средних учащихся до уровня сильных, наиболее развитых, а также для даль­нейшего развития учащихся, обнаруживающих особые способности.

При определении целей и задач коррекции необхо­димо исходить из понимания той уникальной роли, ко­торую играет данный конкретный период возрастного развития, ставить задачу, адекватную потенциалу раз­вития на данном этапе онтогенеза, ценности данного возраста в целостном поступательном процессе станов­ления личности. Реализация потенциальных возможно­стей каждой возрастной стадии развития является основ­ной формой профилактики возникновения отклонений или недостатков в развитии на последующих возраст­ных ступенях.

Л.С. Выготский считал, что в качестве основного со­держания коррекционной работы необходимо создание зоны ближайшего развития личности и деятельности ре­бенка. Поэтому психолого-педагогическая коррекция должна строиться как целенаправленное формирование пси­хологических новообразований, составляющих сущностную характеристику возраста. Упражнение и тренировка уже имеющихся у ребенка психологических способностей не делает коррекционную работу эффективной, так как обу­чение в этом случае лишь следует за развитием, совер­шенствуя способности в чисто количественном направ­лении, не поднимая их на более перспективный качест­венный уровень.

В педагогической практике получил распространение тезис о необходимости учитывать возрастные особенно­сти детей в процессе их воспитания и обучения. Однако с точки зрения полноценного психического развития ребен­ка задача должна быть поставлена более сложная – спо­собствовать тому, чтобы возрастные особенности (точ­нее, возрастные психологические новообразования) не просто учитывались в педагогическом процессе, но и ак­тивно формировались, создавая тем самым надежный фундамент для реализации творческих потенциалов воз­раста. Специфику коррекции психического развития как раз и определяет ее активно формирующая функция, пред­полагающая активное влияние на генезис и становление психологических новообразований.

Когда своевременно не реализуются возрастные и ин­дивидуальные возможности, не создаются условия для формирования возрастных новообразований и ярких ин­дивидуальных особенностей у всех детей, находящихся на данном этапе онтогенеза, на последующем возраст­ном этапе возникает необходимость в коррекционной или дополнительной развивающей работе. Можно ска­зать, что коррекция психического развития ребенка не является обязательной задачей психолого-педагоги­ческой деятельности взрослых. Обязательная задача – полноценное психическое и личностное развитие детей. Но если взрослые с этой задачей не справляются (в силу ли непонимания индивидуальных особенностей ребен­ка или в силу неумения создать условия его жизни и деятельности, адекватные возрастным потребностям в развитии), задача коррекционной работы с ребенком становится актуальной.

Пожалуй, наиболее сложным и «уязвимым» является переходный период от дошкольного к школьному дет­ству. Именно несформированность на дошкольном эта­пе необходимых психологических образований, требуе­мых учебных умений и навыков, мотивационная или (и) интеллектуальная неготовность ребенка к обучению не­редко приводят к возникновению различных типов школьной дезадаптации, т.е. к трудностям и сложным проблемам в учебной деятельности, общении, поведении.

У младших школьников проявлениями дезадаптации могут быть трудности в усвоении и выполнении предъявляемых требований, низкая успеваемость, край­ние формы недисциплинированности. Психологически­ми причинами этого может быть низкий уровень функ­циональной готовности – так называемая школьная незрелость, т.е. несоответствие степени созревания оп­ределенных мозговых структур, нервно-психических функций задачам школьного обучения. Школьная не­зрелость проявляется в низком уровне развития таких функций, как тонкая моторика, скоординированность «глаз-рука», следование образцу в деятельности и по­ведении и др.

Кроме того, частой причиной школьной дезадапта­ции служит слабое или недостаточное развитие произ­вольной сферы (прежде всего неумение слушать и точно выполнять указания взрослого, действовать в соответ­ствии с правилами, развитие произвольного внимания, произвольной памяти). Именно это нарушение лежит в основе собственно учебных затруднений, плохой дис­циплины, неумения самостоятельно работать в классе и дома и т.п.

Причины школьной дезадаптации у младших школь­ников могут также корениться в несформированности соб­ственно дошкольных видов мышления, в недостатках развития речевой сферы, прежде всего фонематического слуха, и плохого, неточного понимания многих употребляемых учителем слов. Существенно пополняют трудности на­чального обучения низкий уровень развития познаватель­ных потребностей, познавательного интереса, несфор­мированность внутренней позиции школьника.

Результатом и симптомом школьной дезадаптации на всех этапах школьного детства, а особенно в младшем школьном возрасте, является школьная тревожность или, в более тяжелых формах, школьный невроз или дидактоскалогении. Многочисленные данные свидетельствуют, что причины школьной тревожности в младших классах центрируются в основном вокруг «ориентации на ошиб­ку», боязни сделать ошибку. Это связано с тем, что, к со­жалению, в педагогической практике ошибка заслужива­ет порицания или наказания: она не расценивается как нечто неизбежное в процессе усвоения новой деятельнос­ти, пользуясь чем, можно глубже и лучше освоить эту де­ятельность. Еще Януш Корчак сокрушался о том, что в школе всегда «виноватым» бывает ребенок. А его «вина» нередко заключается лишь в том, что взрослые не опре­делили пространство его сегодняшних возможностей, не учли его самочувствия в учебной деятельности. «Ребенок не знает, не расслышал, не понял, прослушал, ошибся, не сумел, не может – все это его вина. Невезение или плохое самочувствие, каждая трудность – это его вина и злая воля» (Я. Корчак, 1966, с. 286).

При профессионально грамотной организации и осу­ществлении психолого-педагогических процессов обуче­ния и воспитания как в детских дошкольных учреждени­ях, так и в школах, задачи психического развития детей решаются нормально. Но если на одной из возрастных ступеней, например в дошкольном детстве, происходит сбой, нормальные условия развития ребенка нарушают­ся, на последующей ступени – в младшем школьном воз­расте – основное внимание в работе с детьми приходится сосредоточить на коррекции психического развития. В младшем школьном возрасте коррекционному воздей­ствию подлежат прежде всего те недостатки психическо­го развития ребенка, которые являются причинами школьной дезадаптации. У каждого ребенка – свои школьные проблемы и трудности, а за внешне одинако­выми трудностями скрываются самые различные причи­ны их происхождения. Поэтому выбор направления коррекционной работы сложен и ответствен.

Итак, основная цель коррекционной работы в простран­стве нормального детства – способствовать полноценно­му психическому и личностному развитию ребенка.

Основная задача – психолого-педагогическая коррекция отклонений в психическом развитии ребенка (интеллекту­альном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе создания оптималь­ных психолого-педагогических условий для развития твор­ческого потенциала личности каждого ребенка.

Цель и задача коррекционной работы четко очерчи­вают принципиальную психолого-педагогическую пози­цию по отношению к детям: не ребенка подгонять, кор­ректировать под ту или иную образовательную систему, а саму эту образовательную систему корректировать в том направлении, чтобы она обеспечивала достаточно высо­кий уровень развития, воспитания и обучения всех детей.

 

Вопросы

1.Что такое «зона ближайшего развития» ребенка?

2. Что значит учитывать возрастные особенности ребенка в процессе воспитания и обучения?

3.Что такое школьная дезадаптация и каковы причины ее возникновения?

4. Как соотносятся между собой цель и задачи психолого-педагогической коррекции?

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

 

Основные принципы психокоррекционной работы в нашей стране основаны на разрабатываемых в отечествен­ной психологии фундаментальных положениях о том, что личность – это целостная психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на ос­нове усвоения им общественных форм сознания и пове­дения (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Психическое развитие и формирование личности ребенка возможны только в общении со взрослыми и происходят прежде все­го в той деятельности, которая на данном этапе онтоге­неза является ведущей (в дошкольном детстве – игра, в младшем школьном детстве – учебная деятельность). При наличии определенных, строго продуманных условий все здоровые дети обладают способностью к развитию. И воспитатель, и учитель не имеют оснований объяснять неудачи своих воспитанников или учеников их плохим умственным развитием, отсутствием у них способностей, так как развитие детей само в значительной степени оп­ределяется обучением, воспитанием, общением, зависит от особенностей организации этих процессов.

В качестве основных условий развития можно назвать следующие.

1. Максимальная реализация в работе педагогическо­го коллектива с учащимися возрастных возможностей и резервов с опорой на сензитивность того или иного воз­растного периода, на зону ближайшего развития и пр.

Так, в младшем школьном возрасте начинается целе­направленное обучение и воспитание ребенка. Основным видом его деятельности становится учебная деятельность, которая играет важную роль в формировании и разви­тии всех психических свойств и качеств. Именно этот воз­раст сензитивен для развития таких психологических но­вообразований, как произвольность психических про­цессов, внутренний план действия, рефлексия способов своего поведения, потребность в активной умственной деятельности или склонность к познавательной деятель­ности, овладение учебными умениями и навыками. Ины­ми словами, к концу младшего школьного возраста ребе­нок должен уметь учиться, хотеть учиться, верить в свои возможности и испытывать к школе и учению положи­тельные чувства (во всяком случае, школа не должна вы­зывать у него отвращения и боязни).

Наилучшей основой для успешного учения и развития ребенка является гармоническое соответствие учебных и интеллектуальных навыков и умений таким параметрам личности, как самооценка, познавательная и учебная мотивация. Это соответствие закладывается именно в младшем школьном возрасте. Практически все пробле­мы (в том числе неуспеваемость, учебные перегрузки и пр.), возникающие на последующих ступенях обучения, объясняются тем, что ребенок либо не умеет учиться, либо учение ему неинтересно, не видна его перспектива.

2. Развитие в учебно-воспитательном процессе индиви­дуальных особенностей учащихся внутри каждого возраст­ного периода – интересов, склонностей, самосознания (са­мооценки, полового самосознания и пр.), направленности, ценностных ориентации, жизненных планов и др.

Проблема индивидуальных различий очень сложна. Трудно назвать хоть одно какое-то свойство, черту, ка­чество человека, которое не входило бы в круг этой про­блемы. Известно, что дети в одном и том же классе очень отличаются друг от друга, и это прекрасно. Одинаковость детей должна беспокоить и настораживать педагога: тут что-то не так.

Однако центральным моментом в индивидуальных особенностях человека являются его способности.

Существует огромное многообразие видов деятельно­сти, каждый из которых требует определенных способ­ностей для своей реализации на достаточно высоком уров­не. Формирование способностей имеет свои особенности на каждом возрастном этапе и тесно связано с развитием интересов ребенка, самооценкой его успехов и неудач в той или иной деятельности. Психическое и личностное развитие ребенка невозможно без развития его способ­ностей. Развитие способностей и развитие личности взаимообусловленные процессы. Ни к чему не способных детей нет. Все дети способны к обучению, каждый здоро­вый ребенок способен получить общее среднее образова­ние, овладеть материалом школьной программы. Одна­ко у каждого ребенка свой путь развития способностей.

Становление и развитие способностей требует терпе­ния со стороны взрослых, внимания и бережного отно­шения к малейшим успехам ребенка. Именно этого взрос­лым часто не хватает! И они успокаивают свою совесть расхожей формулой о том, что способности – это исклю­чение, а не правило. Но если образование не развивает способностей ребенка, это не образование, это какое-то организованное времяпрепровождение.

3. Создание в школе благоприятного для развития де­тей психологического климата, который определяется прежде всего продуктивным общением, взаимодействи­ем ребенка и учителей, ребенка и сверстников.

Полноценное общение менее всего ориентируется на любой вид оценки или оценочные ситуации; для него ха­рактерна именно безоценочность. Высшая ценность в общении – это другой человек, с которым мы общаемся, причем человек любого возраста (даже маленький), со всеми его качествами, свойствами, настроениями и пр. В общении главное – уважение права другого человека (ребенка, взрослого) на его индивидуальность, уже сло­жившуюся или только-только формирующуюся.

В младших классах характер общения учителя со школь­никами формирует у детей различное отношение к его лич­ности: положительное, при котором ученик принимает личность учителя, проявляя доброжелательность и откры­тость в общении с ним; отрицательное, при котором уче­ник не принимает личность учителя, проявляя агрессив­ность, грубость или замкнутость в общении с ним; неопределенное, при котором у детей возникает противо­речие между неприятием личности учителя и скрытым, но острым интересом к нему. Учителю не следует обижаться на неприятное отношение детей к себе, а попытаться по­нять причину возникновения такого отношения. Вину за несложившиеся отношения с ребенком должен всегда брать на себя взрослый. Профессиональный анализ педагогом своих слов, действий, переживаний поможет уловить при­чину нарушения контакта с ребенком и восстановить этот контакт, что очень важно для нормального учебно-воспи­тательного процесса. Ведь существует тесная связь между особенностями общения младших школьников с учителем и формированием у них мотивов учения.

Положительное отношение, доверие к учителю вызы­вают у ребенка желание заниматься учебной деятельнос­тью, способствуют формированию познавательного мо­тива учения.

Отрицательное отношение к учителю у младших школь­ников встречается очень редко, а вот неопределенное – весьма часто. При таком отношении у детей задержива­ется формирование познавательной мотивации, так как потребность в доверительном общении с учителем соче­тается у них с недоверием к нему, а следовательно, и к той деятельности, которой он занимается, в отдельных случаях – с боязнью его. Эти дети чаще всего замкнуты, ранимы или, наоборот, равнодушны, невосприимчивы к указаниям учителя, безынициативны. В общении с учи­телем они проявляют вынужденную покорность, смире­ние, порой стремление приспособиться. Причем обычно дети сами не осознают причин собственных переживаний, неустроенности, огорчений; к сожалению, нередко не осознают это и взрослые. Первоклассники в силу недо­статочного жизненного опыта склонны преувеличивать и глубоко переживать кажущуюся им строгость учителя. Названное явление нередко недооценивается учителями на самом начальном этапе обучения детей. Между тем это чрезвычайно важно: в последующих классах отрицатель­ные эмоции могут закрепиться, могут быть перенесены на учебную деятельность в целом, на взаимоотношения с учителями и товарищами. В результате могут возникнуть серьезные отклонения в психическом и личностном раз­витии школьников.

Несоблюдение перечисленных выше условий психичес­кого и личностного развития детей в образовательном процессе ведет к формированию у них негативного отно­шения к школе, к учению, неадекватного отношения к са­мим себе, к окружающим людям. Эффективное обучение и прогрессивное развитие личности в таких условиях не­возможны. Требуется коррекция этих условий. На осно­вании сказанного можем перейти к формулировке основ­ных принципов (или исходных положений) психологичес­кой коррекции.

Принцип первый – единство коррекции и развития. Это значит, что решение о необходимости коррекционной ра­боты принимается только на основе психолого-педаго­гического анализа внутренних и внешних условий разви­тия ребенка.

Принцип второй – единство возрастного и индивиду­ального в развитии. Это означает индивидуальный под­ход к ребенку в контексте его возрастного развития. Коррекционная работа предполагает знание основных за­кономерностей психического развития, понимание значений последовательных возрастных стадий для фор­мирования личности ребенка. Существуют возрастные ориентиры нормального развития. Под нормальным развитием понимают гармоничное психическое разви­тие, соответствующее возрасту. Такая ориентировочная возрастная норма в значительной степени обусловлена культурным уровнем и социально-историческими тре­бованиями общества.

Ценность каждого возраста бесспорна. Именно пол­ноценное проживание каждого этапа онтогенеза гаран­тирует реализацию возможностей развития того или ино­го возраста, что является определяющим для обеспечения всех сторон формирования личности ребенка. Но при этом следует учитывать, что для каждого конкретного ребенка возраст выступает как индивидуальный вариант развития. Это основано на важнейших психологических закономерностях, к которым относятся: постепенность, неравномерность развития, наличие «латентных» перио­дов, когда развитие происходит в скрытом, недоступном для наблюдения виде и проявляется лишь через некото­рое время в виде резкого «рывка», причем продолжитель­ность этих периодов у детей различна, различны индиви­дуальные темпы как развития в целом, так и отдельных его свойств, процессов и качеств, своеобразие эмоцио­нальной сферы и силы переживаний ребенком различных жизненных ситуаций и многое другое. Поэтому коррекционная работа должна быть ориентирована на некий образец, норму нормального развития, но не должна сво­ей целью ставить «подгонку» под этот ориентир каждого ребенка именно сейчас, в данный момент. Ориентир пред­полагает широкое поле поиска и деятельности как в про­странстве возможностей ребенка, так и во времени их актуализации.

Принцип третий – единство диагностики и коррекции развития. Задачи коррекционной работы могут быть по­няты и поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза развития, который определяется исходя из зоны ближайшего разви­тия ребенка. Коррекция и развитие взаимообусловлены. Деятельность, направленную на решение задач психологи­ческой коррекции, можно назвать диагностико-коррекционной или диагностико-развивающей работой.

Д.Б. Эльконин (1981) отмечал, что необходима специ­альная диагностика, направленная не на отбор детей, а на контроль за ходом их психического развития с целью коррекции обнаруживаемых отклонений. Он подчерки­вал, что контроль за процессом развития должен быть особенно тщательным, чтобы исправление возможных отклонений в развитии начиналось возможно раньше.

Прежде чем решать, нужна ли коррекционная или раз­вивающая работа с ребенком, необходимо выявить осо­бенности его психического развития, сформированности определенных психологических новообразований, соот­ветствие уровня развития умений, знаний, навыков, лич­ностных и межличностных образований возрастным ори­ентирам, требованиям общества и др.

Психодиагностика помогает получить информацию об индивидуально-психологических особенностях детей, о трудностях в обучении, которые испытывают младшие школьники, о возрастной динамике индивидуальных раз­личий у детей, в том числе проявлений полового димор­физма.

Развитие в онтогенезе имеет сложный системный ха­рактер. Диагностическое обследование как раз и позво­ляет раскрыть целостную системную картину причинно-следственных связей, сущностных отношений между выявляемыми признаками, симптомами отдельных нару­шений, отклонений и их причинами.

Психологический диагноз производится не только по результатам психологического обследования, но обяза­тельно предполагает соотнесение полученных данных с тем, как выявленные особенности проявляются в жизнен­ных ситуациях. Большое значение при постановке пси­хологического диагноза имеет возрастной анализ полу­ченных данных с учетом зоны ближайшего развития конкретного ребенка.

Принцип четвертый – деятельностный принцип осуще­ствления коррекции. Этот принцип определяет выбор средств, путей и способов достижения поставленной цели. Деятельностный принцип основан на признании того, что именно активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что на каждом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей степени способствующая развитию ребенка в данном пе­риоде онтогенеза, что развитие любой человеческой дея­тельности (в нашем случае игры и учения) требует специ­ального формирования (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн и др.).

Этот принцип предполагает проведение психолого-педагогической коррекционной работы через организа­цию соответствующих видов деятельности самого ребен­ка в сотрудничестве со взрослым. Так, к успеху в учебной деятельности ведет собственная активность ребенка, ос­нованная на заинтересованности, любознательности, жажде поиска, знаний и открытий. Пробудить такую ак­тивность в школе – не просто. Но без нее ни о каком раз­витии говорить не приходится. К успеху, к развитию спо­собностей нельзя привести ребенка через насилие, упреки, указы, приказы... Необходима коррекция учебного про­цесса в плане изменения условий обучения, предусматри­вающих возможность развития собственной активности ребенка в учебно-познавательной деятельности.

Все дети от природы одарены способностью к разви­тию: способностью ощущать и воспринимать окружаю­щий мир, способностью думать, говорить, рассуждать, воображать, запоминать, желать, чувствовать, пережи­вать, напрягаться, добиваться и пр. Но эти способности необходимо развивать с момента рождения ребенка. Коррекционные усилия взрослых и в детском саду, и в школе должны быть как раз и направлены на то, чтобы создать условия воспитания и обучения детей, которые бы вос­полнили, если это необходимо, пробелы и недостатки в развитии, возникшие в предшествующие годы жизни ре­бенка.

Отсюда принцип пятый – подход в коррекционной ра­боте к каждому ребенку как к одаренному. Этот принцип означает, что дети, с которыми проводится психокоррекционная работа, не должны восприниматься как дети «второго» сорта. Они требуют не снисходительности, не жалости, не снижения общего уровня обучения, а коррек­ции своего развития до оптимальной нормы.

Мобилизация движущих сил развития происходит у ребенка тогда, когда он чувствует, что взрослый верит в него, доверяет ему, включает его в решение все более и более трудных задач и проблем. У М.М. Пришвина есть очень тонкое высказывание: тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя.

Формирование способностей, как общих, так и специ­альных, – процесс очень сложный, он имеет свои особен­ности на каждом возрастном этапе, тесно связан с разви­тием интересов ребенка, самооценкой его успехов в той или иной деятельности. Несформированные способнос­ти и интересы ведут к недоразвитию личности. Коррек­ция недостатков в развитии способностей и интересов ребенка – важнейшее направление психолого-педаго­гической работы.

 

Вопросы

1. Назовите основные условия психического и личностного развития ребенка.

2. Как вы понимаете взаимосвязь коррекции и развития?

3.Что такое «индивидуальный вариант возрастного разви­тия»?

4. Почему коррекция невозможна без психологической ди­агностики?

5.Что такое ведущая деятельность и какое место занимает она в коррекционной работе с ребенком?

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ

 

Требования к программам определяются основными принципами психолого-педагогической коррекции: един­ство коррекции и развития, единство возрастного и индивидуального развития, единство диагностики и коррек­ции развития, деятельностный принцип осуществления коррекции, подход к каждому ребенку как к одаренному. Единство коррекции и развития определило название программ как коррекционно-развивающих.

Коррекционно-развивающая программа разрабатыва­ется и осуществляется в совместной деятельности детско­го (школьного) психолога и педагога (воспитателя, учи­теля). Психолог на основе психологического обследова­ния детей (психодиагностики) или психологического ана­лиза какой-либо педагогической ситуации формулирует рекомендации. Эти рекомендации реализуются в работе с детьми педагогами и родителями при взаимодействии с психологом и при активной роли самого ребенка.

Рекомендации по коррекции психического развития ребенка эффективны лишь тогда, когда они даются в кон­тексте понимания целостной личности, в совокупности всех ее качеств и свойств. С.Л. Рубинштейн в целостную структуру личности включал:

-направленность (потребности, мотивы, цели, инте­ресы, идеалы, убеждения, мировоззрение, установки);

- способности (общие, специальные, одаренность, та­лант);

- характер (отношение к себе, к людям, к миру, воле­вые качества).

При этом необходимо иметь в виду, что стержнем лич­ности является ее мотивационная сфера. Строение и ха­рактер любых психических качеств во многом зависят от направленности личности человека, от их связи с осталь­ными его свойствами и от функции, которую эти свой­ства исполняют в общей системе поведения человека. У ребенка структура личности только формируется, ком­поненты, ее составляющие, развиваются неравномерно, коррекционные программы и призваны создавать усло­вия для сбалансированного развития отдельных струк­турных компонентов личности как целостности.

При этом может идти работа как с самим ребенком по коррекции его отдельных психологических образований, так и с условиями жизни, воспитания и обучения, в кото­рых находится ребенок.

Коррекционная работа должна строиться не как про­стая тренировка умений и навыков, не как отдельные уп­ражнения по совершенствованию психологической дея­тельности, а как целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систему его по­вседневных жизненных отношений. В дошкольном воз­расте универсальной формой коррекции является игра. Игровая деятельность может быть с успехом использова­на как для коррекции личности ребенка, так и для разви­тия его познавательных процессов, речи, общения, пове­дения. В школьном возрасте такой формой коррекции является особым образом организованная учебная дея­тельность, например с помощью метода поэтапного фор­мирования умственных действий. И в дошкольном, и в младшем школьном возрасте эффективны такие коррекционно-развивающие программы, которые включают детей в разнообразную творческую деятельность – изоб­разительную, игровую, литературную, трудовую и пр.

Очень важно, чтобы коррекция развития носила опе­режающий, предвосхищающий характер. Она должна стремиться не к упражнению и совершенствованию того, что уже есть, что уже достигнуто ребенком, а к активно­му формированию того, что должно быть достигнуто ребенком в ближайшей перспективе в соответствии с за­конами и требованиями возрастного развития и станов­ления личностной индивидуальности. Иными словами, при разработке стратегии коррекционной работы нельзя ограничиться сиюминутными потребностями в разви­тии, а необходимо учитывать и ориентироваться на пер­спективу развития. Ценность коррекционной програм­мы развития в том, что она дает возможность ребенку ощутить себя перспективным в той деятельности, кото­рая является для него личностно значимой.

При разработке коррекционно-развивающих про­грамм следует понимать, что каждый детский сад, шко­ла, интернат, детский дом, любое учебно-воспитательное детское учреждение имеет свои особенности, которые так или иначе оказывают влияние на развитие ребенка. По­этому специфика конкретных задач и формы проведения коррекционной работы зависят от типа детского учреж­дения.

При разработке программ психолого-педагогической коррекции важно отличать трудности, возникающие в связи с различного рода нарушениями и отклонениями в развитии ребенка и поэтому подлежащие коррекции, от проблем, связанных со «сверхтребованиями», которые предъявляют родители и нередко педагоги к детям без уче­та психологических особенностей возраста и возможных индивидуальных вариантов проживания этого возраста тем или иным ребенком.

Примерами сверхтребовательности к детям дошколь­ного возраста могут служить жалобы родителей на неор­ганизованность, упрямство, непослушание, невниматель­ность ребенка. Но дети в этом возрасте еще не обладают достаточно развитым умением произвольно и целена­правленно строить свою деятельность и поэтому нару­шают жесткие требования режима жизни и деятельнос­ти. Неоправданные требования предъявляются и млад­шим школьникам. Ориентация родителей на сверхдости­жения ребенка объясняется непониманием ими возраст­ных и индивидуальных особенностей сына или дочери, психолого-педагогической безграмотностью, низким уровнем родительской компетентности и пр. Во всех этих и подобных случаях основной задачей коррекции стано­вится просвещение родителей в области закономернос­тей психического развития ребенка, с тем чтобы повы­сить степень понимания и принятия ребенка и улучшить детско-родительские отношения.

В последующих разделах пособия будет раскрыто со­держание психолого-педагогической коррекционной ра­боты как с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, так и с их родителями.

 

Вопросы

1. Почему коррекционно-развивающая работа должна про­водиться в соответствии с определенной программой?

2. Какая основная стратегия должна учитываться при раз­работке коррекционно-развивающей программы?

3. В какой мере коррекционно-развивающая работа опре­деляется спецификой учебно-воспитательного учреждения?

 

ГЛАВА II

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 

Дошкольное детство – один из самых важных этапов жизни ребенка: без полноценно прожитого, всесторонне наполненного детства вся его последующая жизнь будет ущербной. Чрезвычайно высокий темп психического, лич­ностного и физического развития в этот период позволяет ребенку в кратчайшие сроки пройти путь от беспомощно­го существа до человека, владеющего всеми основными началами человеческой культуры. Он идет по этому пути не в одиночестве, рядом с ним постоянно находятся взрос­лые – родители, воспитатели, психологи. Грамотное взаи­модействие взрослых в процессе воспитания ребенка обес­печивает максимальную реализацию всех имеющихся у него возможностей, позволит избежать многих трудностей и отклонений в ходе его психического и личностного раз­вития. Пластичная, быстро созревающая нервная система дошкольника требует бережного к себе отношения. Созда­вая новые интенсивные программы развивающей работы с ребенком необходимо иметь в виду не только то, чего он может достигнуть, но и то, каких физических и нервно-пси­хических затрат ему это будет стоить. Любые попытки со­кратить дошкольный период жизни как «предваритель­ный», «ненастоящий» нарушают ход индивидуального развития ребенка, не позволяют ему использовать все воз­можности, которые предоставляет данный возраст для расцвета его психики и личности.

 

 

1. ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

 

Сереже в октябре исполнится 7 лет, и мама хочет от­дать его в школу. Хочет этого и сам Сережа, тем более что и группа детского сада, которую он посещает, подго­товительная, т.е. «выпускная».

Однако школьный психолог, побеседовав с мальчиком, посоветовал маме повременить с поступлением в школу, объяснив это тем, что он «еще маленький». Мама обиде­лась и повела Сережу в соседнюю школу. Но и там психо­лог вынес такое же странное, с точки зрения Сережиной мамы, заключение: мальчику пока рано учиться, пусть еще один год походит в детский сад.

Мама в недоумении: «Какой же он маленький? Всего-то на пару месяцев младше многих своих друзей. И в дош­кольную гимназию весь год ходил, немного читать и счи­тать научился. Чего же еще надо?»

Старший дошкольный возраст непосредственно пред­шествует переходу ребенка на следующий, очень важный этап его жизни – поступление в школу. Поэтому существен­ное место в работе с детьми 6-го и 7-го года жизни начина­ет занимать подготовка к школе. Здесь можно выделить два аспекта: во-первых, продолжающееся целенаправлен­ное развитие личности ребенка и познавательных психи­ческих процессов, лежащих в основе успешного освоения им в будущем собственно учебной программы, а во-вто­рых, обучение начальным школьным умениям и навыкам (элементам письма, чтения, счета).

Проблема готовности ребенка к школьному обучению сегодня рассматривается в первую очередь как психологи­ческая: приоритет отдается уровню развития мотивационно-потребностной сферы, произвольности психических процессов, операциональных навыков, развитию тонкой моторики руки. Установлено, что одна лишь интеллекту­альная готовность к школе не обеспечивает успешного вхождения ребенка в учебную деятельность. Тем не менее на практике работа со старшими дошкольниками сводит­ся к обучению чтению, письму и счету, чтобы обеспечить им, таким образом, некоторую фору на первый этап школь­ного обучения. Отчасти это спровоцировано и самой учеб­ной программой современной школы: она составлена так, что на отработку начальных навыков письма, чтения и счета времени отведено мало. Если ребенок приходит в школу неграмотным, он отстает от своих более продвину­тых одноклассников просто потому, что так составлена программа начальной школы. Формирование же у ребен­ка соответствующей учебной мотивации, произвольности внимания, памяти, словесно-логического мышления, ориентировки на способ действия, операциональных навыков выступает при этом лишь как побочный продукт обуче­ния: все это должно сформироваться само собой, по мере развития интеллектуальных навыков. Тем не менее это далеко не так. Специальные исследования показывают, что дети, хорошо интеллектуально подготовленные к школе, зачастую плохо пишут, не выполняют правил ведения тет­радей, работы с дидактическим материалом и испытыва­ют целый ряд других трудностей учебного порядка.

К сожалению, и у педагогов, и у родителей существует убеждение, что достижение ребенком определенного возра­ста или поступление в школу автоматически должно вести к возникновению и становлению указанных выше качеств. Обнаружив, что они отсутствуют и это мешает первокласс­нику хорошо учиться, взрослые начинают требовать от него «быть добросовестным, внимательным», забывая о том, что эти качества формируются на протяжении всего дошколь­ного детства и отсутствие их у ребенка 6-7 лет свидетель­ствует о недостаточной развивающей работе с ним.

Исследования показали, что к концу старшего дошколь­ного возраста не все дети достигают того уровня психоло­гической зрелости, который позволил бы им успешно пе­рейти к систематическому обучению. Можно выделить ряд показателей психологической незрелости ребенка, посту­пающего в школу.

1. Слабое речевое развитие детей. Здесь выделяются два аспекта: а) различия в уровне речевого развития разных детей; б) формальное, не осознанное владение детьми смыс­лом различных слов, понятий. Ребенок пользуется ими, но на прямой вопрос, что означает данное слово, часто дает неправильный или приблизительный ответ. Особенно ча­сто такое использование лексики наблюдается при заучи­вании стихотворений, пересказе текстов. Это связано с из­лишним упором на ускоренное вербальное (речевое) развитие ребенка, выступающее для взрослых показателем его интеллектуального развития.

2. Неразвитость тонкой моторики. В определенной мере неразвитость руки проявляется при вырезании фигур по контуру, в несоразмерности частей фигуры при лепке, не­точности склеивания и пр.

3. Неправильное формирование способов учебной рабо­ты. Многие дети испытывают трудности, связанные с ус­воением правил. Умея применять правило при выполне­нии задания, дети с трудом запоминают его формулиров­ку. Более того, многие ребята сначала делают упражне­ние, а потом учат правило, на выполнение которого и было направлено данное упражнение. Психологический анализ показывает, что причина этого кроется не столько в не­удовлетворительной формулировке правил, сколько в несформированности у детей необходимых навыков работы с правилами.

4. Отсутствие у детей ориентировки на способ действия, слабое владение операциональными навыками. Дети, хо­рошо умеющие считать к моменту поступления в школу, испытывают затруднения при решении задач, когда необ­ходимо показать ход решения в развернутом виде, по дей­ствиям: условия решения и способ решения начинают пу­таться, ребенок с трудом находит ошибку в решении.

Этим же обусловлена и проблема понимания, приня­тия и удержания учебной задачи в течение всего периода ее выполнения, особенно если оно требует ряда последо­вательных действий. Часто, особенно в первом классе, дети понимают поставленную перед ними задачу, принимают ее, но выполняют все равно не так, как объяснил взрос­лый. При пошаговом контроле со стороны взрослого дети вполне успешно справляются с заданием.

5. Слабое развитие произвольного внимания, памяти. Дети несобранны, легко отвлекаются, с трудом следят за ходом коллективной работы, за ответами других ребят, осо­бенно при чтении или пересказе цепочкой, друг за другом.

6. Низкий уровень развития самоконтроля. Дети испыты­вают затруднения в тех случаях, когда взрослый просит срав­нить выполнение с поставленной задачей, найти собствен­ные ошибки. При этом в чужой работе дети достаточно легко находят ошибки, т.е. умения, необходимые для дей­ствия проверки, сформированы, но применить эти навыки к контролю за собственной работой ребенок еще не может.

Указанные проявления психологической незрелости де­тей старшего дошкольного возраста являются следствием слабого внимания взрослых к развитию познавательных психических процессов и личностных качеств ребенка в пе­риод дошкольного детства. Выявить такие особенности де­тей не просто.

Практический психолог детского сада может использо­вать программу диагностики психологической зрелости детей старшего дошкольного возраста, составленную с уче­том выделенных выше показателей. Весь комплекс методик направлен на качественную диагностику развития тех психических функций, которые занимают центральное место в общей картине психологической зрелости ребенка и его го­товности к систематическому обучению. Выполнение каж­дого задания демонстрирует сформированность у ребенка не только того психического познавательного процесса, на диагностику которого оно направлено в первую очередь, но и ряда других, сопряженных с ним функций, уровень раз­вития которых в значительной мере определяет качество решения экспериментальной задачи. Таким образом, все показанные ребенком результаты взаимно дополняют друг друга, что позволяет получить более полное представление о степени психологической зрелости ребенка старшего дош­кольного возраста и на этом основании вести с ним коррекционную и развивающую работу.

 

2. ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОГО И ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ, СПОСОБНОСТИ К АНАЛИЗУ И СИНТЕЗУ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНИМАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА, ФОРМЫ И ВЕЛИЧИНЫ

 

Ребенку дают лист с изображением 6 пар варежек, раз­бросанных в случайном порядке, и предлагают подобрать пару к каждой варежке по 4 признакам – цвету, расположе­нию и размерам элементов узора, положению большого пальца.

Инструкция. Посмотри, ребята перепутали свои варежки. Помоги им разобраться и найти все пары варежек.

 

Оценка выполнения

 

Не может подобрать ни одной пары .......................0

Правильно подобрал одну пару .............................. 1

Правильно подобрал две пары ................................ 2

Правильно подобрал 3-6 пар.................................…3

 

Если ребенок не выполняет задания, можно предполо­жить, что у него недостаточно развито логическое или об­разное мышление, либо произвольное внимание. В этом случае необходимо провести экспресс-диагностику, пред­ложив ребенку простое задание на внимание (сравнение двух несложных картинок на поиск различий). Результаты этой пробы оцениваются качественно (баллы не подсчи­тываются) и имеют вспомогательное значение. Вне зави­симости от результатов выполнения ребенком задания на внимание переходят к следующей методике, направленной на диагностику развития логического мышления.

 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

 

Для диагностики развития логического мышления можно использовать методику «Свободная классифика­ция». Ребенку предъявляют 16 карточек с изображением людей, вещей, животных и растений и просят его само­стоятельно разложить их по группам. Основание для клас­сификации ребенку не задается, он должен выбрать его сам. При подборе экспериментального материала необ­ходимо исходить из того, что предложенные ребенку кар­точки не должны иметь других оснований для классифи­кации, кроме указанных выше.

Инструкция. Разложи эти карточки по 4 группам (кучкам) так, чтобы каждую группу (кучку) можно было назвать одним словом.

Если ребенок испытывает затруднения или не справля­ется с заданием, ему оказывают помощь: не поясняя слова­ми, раскладывают перед ним первые 4 карточки по одной из каждой группы и предлагают также разложить все ос­тальные. Если такая подсказка не навела ребенка на мысль о том, каким должно быть основание для классификации, необходимо назвать это основание и снова предложить ребенку разложить карточки по уже указанным группам.

 

Оценка выполнения

 

Невыполнение задания после всех видов

помощи ………………….......................................... 0

Выполнение после словесного указания

оснований для классификации................................. 1

Выполнение после показа первых 4 карточек,

без словесного пояснения......................................... 2

Выполнение по основной инструкции .................... 3

 

По итогам методик 1 и 2 можно сделать следующие вы­воды:

1. Высокие результаты по обоим заданиям (в сумме со­ставляют от 4 до 6 баллов) свидетельствуют о хорошем развитии логического и образного мышления, произвольного внимания и восприятия цвета, формы, величины. Суммарная оценка, равная 2 баллам, считается положи­тельной, но скорее является показателем зоны ближайше­го развития ребенка.

2. Если ребенок не справился с заданием методики 1, но выполнил контрольное задание на внимание и зада­ние методики 2 (свободная классификация), можно пред­положить слабость образного мышления, что нередко является следствием неправильной подготовки к школе, форсированного, излишне раннего обучения чтению, письму, счету в ущерб специфически дошкольным видам детской деятельности.

3. Если ребенок не справился с обоими заданиями, то можно предположить, что развитие его мышления не со­ответствует уровню, необходимому для успешного обу­чения в школе.

 

ДИАГНОСТИКА САМОКОНТРОЛЯ И ПРОИЗВОЛЬНОГО ЗАПОМИНАНИЯ (МЕТОДИКА «ЦЕПОЧКА ДЕЙСТВИИ»)

 

Ребенку в непринужденной форме, но медленно и чет­ко предлагают выполнить ряд последовательных дей­ствий.

Инструкция. Сядь за тот стол (указать, за какой именно), возьми карандаш, лист бумаги, нарисуй человека, потом положи ка­рандаш на место, а рисунок возьми с собой и вернись ко мне.

Можно повторить инструкцию еще раз, после чего ре­бенка просят воспроизвести ее и приступать к действиям. Инструкция дается только до выполнения задания, по ходу выполнения действий никакие подсказки и комментарии не допускаются. Фиксируются только те, из допущенных ребенком ошибок, которые он не заметил и не исправил.

 

Оценка выполнения

 

Отсутствие ошибок...................................................3

1 ошибка.................................................................…2

2 и более ошибок ......................................................1

Вообще не выполнил задание .................................0

 

Данная проба позволяет выявить способность ребен­ка к пониманию, принятию и удержанию задания, явля­ющуюся одним из основных показателей готовности ре­бенка к систематическому обучению. Одновременно может быть проанализирован рисунок «Фигура челове­ка» в качестве дополнительного показателя уровня обще­го психического развития ребенка.

 

ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ОСОЗНАННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ РЕЧИ

 

Ребенку читают короткий рассказ, содержащий не­сколько слов, которые могут оказаться новыми и незна­комыми для него.

Например. Однажды в воскресенье Сережа с дедушкой пошли в Политехнический музей. Там их встретил экскур­совод. Сереже было очень интересно в музее. Особенно ему понравились старый аэроплан и снаряжение аквалангиста. А дедушка задавал экскурсоводу много вопросов о вечном двигателе и долго рассматривал разные модели perpetuum mobile.

Тематика рассказа может быть изменена в соответствии с особенностями той местности, в которой проживает ре­бенок. Важно лишь соблюдение основного принципа – наличие в рассказе слов, которые могут оказаться новы­ми для ребенка.

 

Инструкция. Сейчас я прочитаю тебе маленький рассказ. Послушай его внимательно. (Читает рассказ.) А теперь постарайся сам рассказать мне его.

 

Оценка выполнения

 

Оценивается поведение ребенка и характер задаваемых им вопросов.

Ребенок молчит, не пытается пересказывать

и не задает вопросов даже после

дополнительной стимуляции ................................... 0

Пытается воспроизвести рассказ,

не понимая трудных слов,

но пытаясь употреблять их ...................................... 1

Пытается пересказать,

интерпретируя рассказ

в соответствии со своим пониманием,

искажая смысл рассказа............................................ 2

Начинает с вопросов

по поводу незнакомых слов,

потом пересказывает ................................................ 3

 

Способность ребенка вычленить новое, незнакомое слово из контекста, выражающаяся в характере задавае­мых им вопросов, свидетельствует о достаточно высоком уровне его речевого развития, осознанном использовании речи. Высокий результат по этой методике может иметь прогностическое значение в плане развития познаватель­ной активности ребенка.

 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ТОНКОЙ МОТОРИКИ И УМЕНИЯ РАБОТАТЬ ПО ОБРАЗЦУ

 

Ребенку предлагают срисовать слово, написанное ла­тинскими буквами:

 
 

 

 

Инструкция. Посмотри, здесь что-то написано. Ты, может быть, еще не учился писать, но попробуй, наверное, ты сумеешь. Хо­рошенько посмотри, как это написано, и рядом, на этом пустом месте напиши тоже так.

 

Оценка выполнения

 
 

 

Отказ от выполнения................................................ 0

 

Можно использовать и другую методику, более порта­тивную, но имеющую меньшую прогностическую ценность.

Ребенку предлагают выполнить упражнение для паль­цев рук, показанное взрослым.

 

Инструкция. Каждым пальцем руки последовательно, начи­ная с мизинца, коснуться большого пальца 2 раза.

Упражнение выполняется как для правой, так и для левой руки.

 

Оценка выполнения

 

Выполняет задание точно, без ошибок ................... 3

Выполняет с 1 ошибкой............................................ 2

Выполняет с 2-3 ошибками...................................... 1

Не справляется с заданием,

воспроизведение очень

отдаленно напоминает образец ............................... 0

 

При проведении обследования следует использовать только одну из предложенных методик.

 

Общие результаты обследования

 

По итогам обследования ребенок может набрать от 0 до 15 баллов.

0-4 балла – свидетельствуют о психологичес­кой незрелости;

5-8 баллов – показатель низкого уровня психо­логической зрелости;

9-12 баллов – показатель среднего уровня психо­логической зрелости;

13-15 баллов – показатель высокого уровня пси­хологической зрелости.

 

3. ДОШКОЛЬНИКИ «ГРУППЫ РИСКА»

 

Я работаю в детском саду воспитателем. Опыта у меня пока маловато, поэтому, наверное, и проблем больше, чему коллег. Вообще-то группа у меня хорошая, дети ухоженные и развитые. Если бы не Петя, который целыми днями вер­тится, как юла, всех тормошит и отвлекает во время заня­тий, то работать было бы совсем легко. Правда, еще на Пашу ребята часто жалуются: бьет, дразнит, обижает. Злой он какой-то, агрессивный. А Вероника плачет по любо­му поводу, хотя девочка она добрая и приятная. Может быть, нервная? Зато с Настей никаких хлопот: сидит себе в уголке, играет, никого не трогает, слушается хорошо. Необщительная она только, неразговорчивая. Спросишь ее о чем-нибудь, а она съежится вся и молчит. Как к ней ключик подобрать? Так порой трудно с ними бывает!

Подобные трудности хорошо знакомы каждому педа­гогу – воспитателю, учителю, родителям. Можно ли счи­тать их типичными для дошкольников? Как решать эти проблемы в реальной практике работы с детьми?

Практики, работающие с детьми, достаточно часто сталкиваются со случаями осложнений психического раз­вития, большая часть которых является лишь отклонени­ем от нормы, а не симптомом психического заболевания.

Нельзя забывать о том, что некоторые трудности в поведении детей носят возрастной характер и связаны с переживанием ребенком одного из кризисов развития (1-го года, 3-х лет, 7-и лет). Эти периоды в жизни ребенка, несмотря на его очевидную трудновоспитуемость, свиде­тельствуют о нормальном ходе психического и личност­ного развития. Воспитательные воздействия на ребенка, переживающего кризис развития, должны быть направ­лены не столько на коррекцию его поведения, сколько на перестройку всей сложившейся к этому времени системы отношений взрослого и ребенка.

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ

 

Лечение психических и нервных заболеваний никоим образом не входит в компетенцию практического психо­лога или воспитателя, работающего с дошкольниками. Рассмотрим нарушения развития, которые можно считать типичными для здоровых детей и которые поддаются коррекционному психологическому воздействию.

Прежде всего встает вопрос о том, как определить сте­пень тяжести имеющегося у ребенка расстройства. М. Раттер (1987) предлагает следующие критерии оценки воз­можного отклонения в любом поведении.

1. Нормативы, соответствующие возрастным особен­ностям и половой принадлежности ребенка.

Некоторые особенности поведения являются нормаль­ным только для детей определенного возраста. Так, мокрые пеленки младенцев и даже детей до 4-5 лет мало тревожат родителей, в то время как для 10-летнего ребенка подобные случаи рассматриваются как отклонение от нормы.

Что касается вопросов, связанных с половыми разли­чиями, то даже в позднем детстве поведение мальчиков и девочек во многом совпадает, и это нормально. Достаточно редко, но все же встречается у мальчика весь «на­бор» женских особенностей поведения. Такой случай яв­ляется ненормальным.

2. Длительность сохранения расстройства. У детей до­вольно часто отмечаются различные страхи, припадки, другие расстройства. Однако случаи длительного (в тече­ние месяцев или лет) сохранения этих состояний редки и, естественно, должны вызывать тревогу у взрослых.

3. Жизненные обстоятельства. Временные колебания в поведении и эмоциональном состоянии детей – явление обычное и нормальное, так как развитие никогда не про­исходит гладко, а временный регресс встречается доволь­но часто. Все эти колебания в одних условиях происходят чаще, чем в других, поэтому важно принимать во внима­ние обстоятельства жизни ребенка. Так, многие дети реа­гируют регрессом в поведении на появление младшего бра­та или сестры, а ростом тревожности – на перемену детского сада или группы. Вообще, стресс усиливает имеющиеся у ребенка эмоциональные или поведенческие трудности.

4. Социокультурное окружение. Дифференциация нор­мального и аномального поведения не может быть абсо­лютной. Поведение ребенка должно оцениваться норма­ми его непосредственной социокультурной среды. Культурные различия, существующие в обществе, значи­тельно влияют на вариативность в целом нормального по­ведения.

5. Степень нарушения. Отдельные симптомы встреча­ются гораздо чаще, чем целый ряд симптомов одновре­менно. Более пристального внимания требуют дети с мно­жественными эмоциональными и поведенческими расстройствами, особенно если они одновременно каса­ются разных сторон психической жизни.

6. Тип симптома. Симптомы бывают разные. Одни обусловлены неверным воспитанием ребенка, другие – психическим расстройством. Так, грызение ногтей – привычка, одинаково часто встречающаяся как у нормаль­ных, так и у психически больных детей, поэтому сам по себе этот симптом хотя и настораживает, но еще ни о чем не говорит. В то же время нарушение отношений со свер­стниками значительно чаще бывает связано именно с пси­хическим расстройством и поэтому требует более при­стального внимания.

7. Тяжесть и частота симптомов. Умеренные, изредка возникающие трудности поведения для детей более обычны, нежели серьезные, часто повторяющиеся рас­стройства. Очень важно выяснить частоту и длительность проявления неблагоприятных симптомов.

8. Изменение поведения. Анализируя детское поведение, следует сравнивать его проявления не только с теми чер­тами, которые характерны для детей вообще, но и с теми, которые являются обычными для данного ребенка. Сле­дует относиться внимательно к изменениям в поведении ребенка, которые трудно объяснить законами нормаль­ного развития и созревания.

9. Ситуационная специфичность симптома. Считается, что симптом, проявление которого не зависит от какой бы то ни было ситуации, отражает более серьезное рас­стройство, чем симптом, возникающий только в опреде­ленной обстановке.

Таким образом, решая вопрос об отклонении поведе­ния ребенка от нормы, следует принимать во внимание комбинацию всех вышеназванных критериев.

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ

 

В поведении и развитии детей дошкольного возраста часто встречаются нарушения поведения (агрессивность, вспыльчивость, пассивность, гиперактивность), отстава­ние в развитии и различные формы детской нервности (невропатия, неврозы, страхи).

Осложнения психического и личностного развития ребен­ка обусловлены, как правило, двумя факторами: 1) ошибка­ми воспитания или 2) определенной незрелостью, минималь­ными поражениями нервной системы. Зачастую оба эти фак­тора действуют одновременно, поскольку взрослые нередко недооценивают или игнорируют (а иногда и вовсе не зна­ют) те особенности нервной системы ребенка, которые ле­жат в основе трудностей поведения, и пытаются «исправить» ребенка различными неадекватными воспитательными воз­действиями. Очень важно поэтому уметь выявить истинные причины поведения ребенка, тревожащего родителей и вос­питателей, и наметить соответствующие пути коррекционной работы с ним. Для этого необходимо ясно представлять себе симптоматику указанных выше нарушений психичес­кого развития детей, знание которой позволит педагогу со­вместно с психологом не только правильно построить ра­боту с ребенком, но и определить, не переходят ли те или иные осложнения в болезненные формы, требующие квали­фицированной медицинской помощи.

Коррекционная работа с ребенком должна быть начата как можно раньше. Своевременность психологической по­мощи – главное условие ее успешности и эффективности.

 

Агрессивность

 

Многим маленьким детям свойственна агрессивность. Переживания и разочарования, которые взрослым кажут­ся мелкими и незначительными, для ребенка оказывают­ся весьма острыми и труднопереносимыми именно в силу незрелости его нервной системы. Поэтому наиболее удов­летворительным для ребенка решением может оказаться и физическая реакция, особенно если у него ограничена способность к самовыражению.

Выделяются две наиболее частые причины агрессии у детей. Во-первых, боязнь быть травмированным, обижен­ным, подвергнуться нападению, получить повреждения. Чем сильнее агрессия, тем сильнее стоящий за ней страх. Во-вторых, пережитая обида, или душевная травма, или само нападение. Очень часто страх порождается нарушен­ными социальными отношениями ребенка и окружающих его взрослых.

Физическая агрессия может выражаться как в драках, так и в форме разрушительного отношения к вещам. Дети рвут книги, разбрасывают и крушат игрушки, ломают нужные вещи, поджигают. Иногда агрессивность и раз­рушительность совпадают, и тогда ребенок швыряет иг­рушки в других детей или взрослых. Такое поведение в любом случае мотивировано потребностью во внимании, какими-то драматическими событиями.

Агрессивность не обязательно проявляется в физичес­ких действиях. Некоторые дети склонны к так называе­мой вербальной агрессии (оскорбляют, дразнят, ругаются), за которой часто стоит неудовлетворенная потребность почувствовать себя сильным или отыграться за собствен­ные обиды. Иногда дети ругаются совершенно невинно, не понимая значения слов. В других случаях ребенок, не понимая смысла бранного слова, использует его, желая огорчить взрослых или досадить кому-либо. Бывает и так, что брань является средством выражения эмоций в нео­жиданных неприятных ситуациях: ребенок упал, расшиб­ся, его поддразнили или задели. В этом случае ребенку полезно дать альтернативу брани – слова, которые мож­но с чувством произнести в качестве разрядки («елки-пал­ки», «пропади пропадом»).

Как работать с детьми, проявляющими описанные выше формы агрессивности? Если психолог приходит к выводу, что агрессия ребенка не носит болезненного характера и не наводит на мысль о более тяжелом психи­ческом отклонении, то общая тактика работы состоит в том, чтобы постепенно научить ребенка выражать свое неудовольствие в социально приемлемых формах. Основ­ные пути работы по преодолению детской агрессивнос­ти подробно рассматриваются Д. Лешли (1991). Это не конкретная программа, а та тактика поведения взрослых, которая в конечном итоге способна привести к устране­нию нежелательных форм поведения ребенка. Важны по­стоянство и последовательность в реализации выбран­ного взрослыми типа поведения по отношению к ребенку.

Первым шагом на этом пути является попытка сдер­живать агрессивные порывы ребенка непосредственно перед их проявлением. В отношении физической агрес­сии это сделать легче, чем в отношении вербальной. Можно остановить ребенка окриком, отвлечь его игруш­кой или каким-то занятием, создать физическое препят­ствие агрессивному акту (отвести руку, удержать за пле­чи). Если акт агрессии предотвратить не удалось, надо обязательно показать ребенку, что такое поведение аб­солютно неприемлемо. Проявивший агрессивную выход­ку ребенок подвергается суровому осуждению, в то вре­мя как его «жертва» окружается повышенным вниманием и заботой взрослого. Такое положение может ясно по­казать ребенку, что сам он только проигрывает от таких поступков.

В случае разрушительной агрессии взрослый обязатель­но должен кратко, но однозначно выразить свое недоволь­ство подобным поведением. Очень полезно каждый раз предлагать ребенку устранить учиненный им разгром. Чаще всего ребенок отвечает отказом, но рано или по­здно он может откликнуться на слова: «Ты уже достаточ­но большой и сильный, чтобы все порушить, поэтому я уверена, что ты поможешь мне убрать». Уборка как нака­зание за содеянное неэффективна; лейтмотивом доводов взрослого должна быть уверенность в том, что «большой» мальчик должен нести ответственность за свои дела. Если ребенок все же поможет убраться, он обязательно должен услышать искреннее «спасибо».

Вербальную агрессию предотвратить трудно, поэтому почти всегда приходится действовать после того, как акт агрессии уже свершился. Если обидные слова ребенка ад­ресуются взрослому, то целесообразно вообще проигнорировать их, но при этом попытаться понять, какие чувства и переживания ребенка стоят за ними. Может быть, он хо­чет испытать приятное чувство превосходства над взрос­лым, а может быть в гневе не знает более мягкого способа выражения своих чувств. Иногда взрослые могут превра­тить оскорбления ребенка в комическую перепалку, что позволит снять напряжение и сделать саму ситуацию ссо­ры смешной. Если же ребенок оскорбляет других детей, то взрослые должны посоветовать им, как ответить.

Работая с агрессивными детьми, всегда нужно иметь в виду, что любые проявления страха у окружающих перед агрессивным выпадом ребенка могут только стимулиро­вать его. Конечная цель преодоления агрессивности ре­бенка состоит в том, чтобы дать ему понять: есть иные способы проявления силы и привлечения внимания, го­раздо более приятные с точки зрения ответной реакции окружающих. Таким детям очень важно пережить удо­вольствие от демонстрации нового навыка поведения пе­ред благожелательной аудиторией.

Для преодоления и предупреждения агрессивного по­ведения маленьких детей можно использовать коллектив­ные игры, способствующие выработке у них терпимости и взаимовыручки.

 

Вспыльчивость

 

Ребенка считают вспыльчивым, если он склонен по любому, даже самому незначительному с точки зрения взрослых поводу устроить истерику, расплакаться, разоз­литься, но агрессии при этом не проявляет. Вспыльчи­вость – это скорее выражение отчаяния и беспомощнос­ти, чем проявление характера. Тем не менее она причиняет и взрослым, и самому ребенку массу неудобств, и поэто­му требует преодоления.

Как и в случае с агрессивной вспышкой, приступ вспыль­чивости необходимо попытаться предупредить. В одних случаях удается отвлечь ребенка, в других целесообразнее покинуть его, оставив без аудитории. Детей постарше мож­но побуждать выражать свои чувства словами.

Если же ребенок уже вспылил, то урезонить его не уда­стся. Успокаивающие слова не будут действовать. Здесь важен спокойный эмоциональный тон. Когда приступ пройдет, понадобится утешение, особенно если ребенок сам напуган силой своих эмоций. На этой стадии стар­ший дошкольник уже может выразить свои чувства сло­вами или выслушать объяснения взрослого. Взрослый не должен уступать ребенку только ради того, чтобы не выз­вать припадка, однако важно оценить, действительно ли запрет взрослого имеет принципиальное значение, не борется ли он с пустяком и не является ли это лишь ложной принципиальностью и самоутверждением.

Пассивность

 

Нередко взрослые не видят никакой проблемы в пас­сивном поведении ребенка, считают, что он просто «ти­хоня», отличается хорошим поведением. Тем не менее это далеко не всегда так.

Тихие дети испытывают разнообразные и далеко не самые приятные эмоции. Ребенок может быть несчастным, подавленным или застенчивым. Подход к таким детям должен быть постепенным, ибо может пройти немало вре­мени, прежде чем появится ответная реакция.

Нередко тихое поведение ребенка – реакция на невни­мание или неурядицы дома. Таким поведением он изоли­руется в собственном мире. Проявлениями этого являют­ся посасывание пальца, царапанье кожи, выдергивание у себя волос или ресниц, раскачивание и пр.

Простое приказание прекратить это занятие вряд ли сработает, так как оно не помогает ребенку справиться с душевным состоянием. Более эффективным будет все то, что поможет ему выразить эмоции. Необходимо выяснить, какие события или обстоятельства вызвали у ребенка та­кое состояние – осведомленность поможет найти пути ус­тановления контакта с ним. Если позволяет возраст (стар­ше 4 лет), можно простимулировать ребенка выразить свои чувства в игре или доверительной беседе. Основные направления работы с таким ребенком – помочь ему вы­разить свои переживания в иной, более приемлемой фор­ме, добиться его доверия и расположения, разрешить в непосредственном контакте с родителями ту ситуацию, ко­торая вызывает у ребенка столь тяжелые переживания.

Другой причиной тихого, пассивного поведения ребен­ка может быть страх перед незнакомыми новыми взрос­лыми, малый опыт общения с ними, неумение обратиться ко взрослому. Такой ребенок может или не нуждаться в физической ласке, или вообще не переносить физических контактов.

Всегда есть риск, что ребенок слишком сильно привя­жется ко взрослому, вытащившему его из «скорлупы». Не­обходимо помочь ребенку приобрести уверенность в себе, только тогда он сможет выйти из-под опеки того взрос­лого, которому он доверяет, и научится сам сходиться с новыми людьми – сверстниками и взрослыми.

 

Гиперактивность

 

Если описанные выше виды нарушений поведения яв­ляются в большей степени результатом погрешностей в воспитании и в меньшей – следствием общей возрастной незрелости центральной нервной системы, то в основе гипердинамического синдрома могут лежать микроорга­нические поражения головного мозга, возникшие в резуль­тате осложнений беременности и родов, истощающие со­матические заболевания раннего возраста (тяжелый диатез, диспепсия), физические и психические травмы. Ни­какая другая детская трудность не вызывает так много нареканий и жалоб родителей и воспитателей детских са­дов как эта, весьма распространенная в дошкольном воз­расте (В.И. Гарбузов, 1990).

Основные признаки гипердинамического синдрома  – отвлекаемость внимания и двигательная расторможенность. Гипердинамичный ребенок импульсивен и никто не рискнет предсказать, что он сделает в следующий миг. Не знает этого и он сам. Действует он, не задумываясь о последствиях, хотя плохого не замышляет и сам искренне огорчается из-за происшествия, виновником которого становится. Он легко переносит наказания, не помнит обиды, не держит зла, поминутно ссорится со сверстни­ками и тут же мирится. Это самый шумный ребенок в дет­ском коллективе.

Самая большая проблема гипердинамичного ребенка – его отвлекаемость. Заинтересовавшись чем-то, он забы­вает о предыдущем, и ни одно дело не доводит до конца. Он любопытен, но не любознателен, ибо любознатель­ность предполагает некоторое постоянство интереса.

Пик проявлений гипердинамического синдрома – 6-7 лет. В благоприятных случаях к 14-15 годам его острота сглаживается, а первые его проявления можно заметить уже в младенчестве.

Отвлекаемость внимания и двигательную расторможенность ребенка необходимо настойчиво и последовательно преодолевать с самых первых лет его жизни. Необходимо четко разграничивать целенаправленную активность и бес­цельную подвижность. Нельзя сдерживать физическую подвижность такого ребенка, это противопоказано состо­янию его нервной системы. Но его двигательную актив­ность надо направлять и организовывать: если он бежит куда-то, то пусть это будет выполнением какого-то пору­чения. Хорошую помощь могут оказать подвижные игры с правилами, спортивные занятия. Самое главное – подчи­нить его действия цели и приучить достигать ее.

В старшем дошкольном возрасте гипердинамичного ребенка начинают приучать к усидчивости. Когда он на­бегается и устанет, ему можно предложить заняться леп­кой, рисованием, конструированием, причем нужно обя­зательно постараться сделать так, чтобы интерес к такому занятию побуждал ребенка довести начатое дело до кон­ца. На первых порах требуется настойчивость взрослых, которые порой буквально физически удерживают ребенка за столом, помогая ему закончить постройку или рисунок. Постепенно усидчивость станет для него привычной и, поступив в школу, он сможет просидеть за партой весь урок.

Если коррекционная работа с гиперактивным ребен­ком проводится настойчиво и последовательно с первых лет его жизни, то можно ожидать, что к 6-7 годам прояв­ления синдрома будут преодолены. В противном случае, поступив в школу, гиперактивный ребенок столкнется с еще более серьезными трудностями. О том, как работать с гиперактивными младшими школьниками, будет расска­зано в дальнейшем. К сожалению, такого ребенка зачас­тую считают просто непослушным и невоспитанным и пытаются воздействовать на него строгими наказаниями в виде бесконечных запретов и ограничений. В результа­те ситуация только усугубляется, так как нервная система гипердинамичного ребенка просто не справляется с по­добной нагрузкой, и срыв следует за срывом. Особенно сокрушительно проявления синдрома начинают сказы­ваться приблизительно с 13 лет и старше, определяя судь­бу уже взрослого человека.

 

Отставание в психическом развитии

 

Замедление темпа психического развития ребенка мо­жет быть вызвано педагогической запущенностью, задер­жкой психического развития, обусловленной определенной органической недостаточностью центральной не­рвной системы, а также общим недоразвитием мозговых структур, ведущим к различным формам умственной от­сталости.

Педагогическая запущенность – это такое отставание в развитии ребенка, которое обусловлено условиями его жизни и воспитания. Длительный дефицит информации, отсутствие психической стимуляции в сензитивные пери­оды может привести к резкому снижению потенциальных возможностей психического развития ребенка. Тем не менее при правильном и своевременном индивидуальном подходе к такому ребенку, достаточной интенсификации развивающих занятий эти дети легко могут догнать сво­их сверстников.

Задержка психического развития (ЗПР), несмотря на многообразие ее проявлений, характеризуется рядом при­знаков, позволяющих отграничить ее как от педаго­гической запущенности, так и от умственной отсталости. Дети с задержкой психического развития не имеют нару­шений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной ра­ботоспособности. В основе этих симптомов лежит орга­ническое заболевание центральной нервной системы, выз­ванное патологией беременности и родов, врожденными болезнями плода, перенесенными в раннем возрасте ис­тощающими инфекционными заболеваниями (Т.А. Вла­сова, 1971; М.С. Певзнер, 1971; У.В. Ульенкова, 1990).

В целом при своевременной и адекватной коррекционной работе задержки психического развития обрати­мы. Их стойкость различна и зависит от того, лежат ли в их основе эмоциональная незрелость (психический инфан­тилизм), низкий психический тонус (длительная астения), нарушения познавательной деятельности, связанные со слабостью памяти, внимания, подвижности психических процессов, дефицитностью отдельных корковых функций. Первые две формы задержки психического развития являются наиболее легкими и преодолимыми, в то время как нарушения познавательной деятельности ведут к задерж­ке психического развития, граничащей с дебильностью; обучаемость этих детей значительно снижена.

Наилучшие результаты в плане коррекции задержки психического развития достигаются в том случае, если работа с ребенком начата в максимально ранние сроки. К сожалению, в период дошкольного детства окружаю­щие ребенка взрослые зачастую не придают значения тем или иным особенностям его развития, считая их индиви­дуальными вариантами нормы и полагая, что ребенок все свои трудности просто перерастет. Тревогу начинают бить лишь тогда, когда поступивший в 1 класс массовой шко­лы ребенок оказывается не в состоянии освоить школь­ную программу, овладеть необходимьми поведенчески­ми навыками. У.В. Ульенкова (1990) справедливо отме­чает, что если помощь, оказываемая детям с задержкой психического развития в классах выравнивания, дает хо­рошие плоды, то нетрудно предположить, насколько ре­зультативнее могла бы быть квалифицированная помощь, полученная детьми в дошкольном возрасте.

Умственная отсталость, в отличие от задержки пси­хического развития, носит необратимый характер, так как в этом случае стойкое нарушение познавательной деятель­ности обусловлено органическим поражением или недо­развитием коры головного мозга. У детей-олигофренов нарушения сложных психических функций обнаружива­ются на протяжении всего их развития, причем на каж­дом возрастном этапе они принимают разные формы. У детей же с нарушением темпа развития задержки психи­ческого развития в дальнейшем преодолеваются (С.Я. Ру­бинштейн, 1990; В.В. Лебединский, 1985).

Таким образом, очевидно, что своевременно начатая коррекционная и развивающая работа с детьми, имеющи­ми нарушения темпа психического развития, оказывает­ся весьма плодотворной, причем, чем раньше она начата, тем лучшим оказывается результат.

 

Примерные ориентиры нормального развития ребенка

 

Существуют определенные поведенческие ориентиры, позволяющие заподозрить нарушение темпа психическо­го развития ребенка. Знание этих ориентиров полезно и необходимо тем, кто несет ответственность за воспита­ние ребенка (В.И. Гарбузов, 1990). Итак:

К 1 году – ребенок использует 7-14 слов, сосредоточен­но занимается одним делом до 15 мин, усваивает смысл слова «нельзя», начинает ходить (± 2 месяца).

К 1,5 годам – словарный запас ребенка составляет 30-40 слов, он хорошо ходит, узнает и показывает изображения предметов на картинках, хорошо понимает обращен­ную к нему речь. Основные вопросы ребенка – «Что?», «Кто?».

К 2 годам – словарный запас увеличивается до 300-400 слов, основные вопросы ребенка – «Что это?», «Кто это?» Ребенок осваивает существительные, местоимения, при­лагательные, наречия, глаголы. Формируется фразовая речь (у девочек часто к 1,5 годам). Наличие вопросов сви­детельствует о хорошем умственном развитии ребенка. Рисует линии, зажав карандаш в кулаке, строит башню из кубиков.

К 2,5 годам – словарный запас составляет порядка 1000 слов. Появляются ориентировочные вопросы «Где?», «Куда?», «Откуда?», «Когда?». В этом возрасте задержка речевого развития должна настораживать – это может свидетельствовать о задержке психического развития или глухоте.

К 3 годам – появляется вопрос вопросов – «Почему?» Ребенок пересказывает услышанное и увиденное, если ему помогать наводящими вопросами. Использует сложносо­чиненные и даже сложноподчиненные предложения, что свидетельствует об усложнении его мышления. Понима­ет, что такое «один», «мало», «много», различает левую и правую сторону. По одной характерной детали может узнать целое: по ушам – зайца, по хоботу – слона.

К 3,5 годам – осваивает конструирование, появляются элементы планирования. Появляются элементы сюжетно-ролевой игры с предметами и, несколько позже, со свер­стниками. Ребенок эмоционален: самолюбив, обидчив, радостен, печален, доброжелателен, враждебен, завистлив, способен к сочувствию.

К 4 годам – способен понять то, что еще не видел сам, но о чем ему толково рассказали. Сочиняет простой, но достаточно подробный рассказ по картинке, осмысленно заканчивает начатое взрослым предложение, способен к обобщению и подведению под понятие. Основной вопрос – «Почему?» (у ребенка с ЗПР преобладают вопросы «Что?», «Где?», «Куда?»). Появляется сюжетно-ролевая игра со сверстниками. Может заниматься одним делом 40-50 мин.

К 4,5 годам – способен ставить цель и планировать ее достижение. Задает вопрос «Зачем?»

К 5 годам – умеет назвать свои фамилию, имя, отче­ство, возраст, адрес, транспорт, идущий к дому. Умеет пользоваться конструктором, может собрать игрушку по схеме, нарисовать человека со всеми частями тела.

С 5,5 лет ребенку доступны все виды обучения, он в принципе готов к обучению.

К 6 годам – словарный запас составляет около 4000 слов. Ребенку доступен смысл простых пословиц и пого­ворок, он легко видит сюжетную связь картинок и состав­ляет по ним рассказ. Без затруднений обобщает и вычле­няет предметы, решает простые арифметические задачи. Знает много игр, умеет выдумывать сюжет. Ориентиру­ется в пространстве, времени (вчера, сегодня, завтра), в отношениях между людьми. Изображая человека, рисует шею между головой и туловищем, одежду, обувь.

Зная внешние, поведенческие нормативы психомотор­ного развития дошкольника, взрослые смогут вовремя скорректировать педагогическое воздействие на ребенка, предупредить возникновение у него задержки психичес­кого развития, помочь ему максимально использовать все возможности, предоставляемые данным возрастным эта­пом. В случае грубого нарушения темпа психического развития ребенка такой схемы явно недостаточно, ибо необходимо выявить истинные причины, его вызываю­щие, а лечебная и психокоррекционная работа с таким ребенком требует специальных приемов, относящихся к компетенции дефектологов и психоневрологов.

 

Вопросы

1. Какова роль дошкольного детства в жизни человека?

2. Когда начинать готовить ребенка к школе?

3. Станет ли трудный дошкольник трудным школьником?

4. Какие методы можно использовать для диагностики школьной зрелости детей старшего дошкольного возраста?

 

 

ГЛАВА III

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 

Младший школьный возраст – наиболее ответствен­ный этап школьного детства. Высокая сензитивность это­го возрастного периода определяет большие потенциаль­ные возможности разностороннего развития ребенка.

Основные достижения этого возраста обусловлены ве­дущим характером учебной деятельности и во многом являются определяющими для последующих лет обуче­ния: к концу младшего школьного возраста ребенок дол­жен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы.

Полноценное проживание этого возраста, его позитив­ные приобретения являются необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познания и деятельности. Основная задача взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста – создание оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом индивидуаль­ности каждого ребенка.

 

1. РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

 

Заполняя специальную анкету для родителей, мама пер­воклассника Коли в графе: «На какие особенности ребенка Вы бы хотели обратить внимание учителя» со вздохом за­писала: «Очень рассеянный». Вскоре учительница Коли и сама убедилась в том, что у мальчика проблемы с развити­ем внимания. На уроках он часто отвлекался: не мог в дос­таточной мере сосредоточиться на указаниях и заданиях учителя; часто переспрашивал; нередко начинал работать не на той странице, то и дело оказывался не готов к у року, так как не слышал накануне, что требовалось принести и сделать; систематически «прослушивал» домашние зада­ния, из-за чего родителям приходилось звонить по телефо­ну одноклассникам и у знавать, что же было задано, и пр. В письменных работах Коли часто встречались так называ­емые «ошибки по невниманию»: пропуски букв, дублирова­ние, перестановки букв в словах, неправильное списывание упражнений, условий для примеров и задач, ошибки при вы­полнении простейших арифметических действий, с кото­рыми ребенок был прекрасно знаком. Недостатки внима­ния обнаруживались и во время чтения: мальчик нередко подменял слова, неправильно считывал их окончания и пр.

Вместе с тем, несмотря на все эти неприятности, Коля каждый день с радостью собирался в школу, ему очень нра­вилась его учительница и дети в классе, он с удовольствием принимался за выполнение любого задания. Он очень хотел хорошо учиться, его смышленость и сообразительность могли бы вывести его в число лучших учеников в классе. Но вот внимание...

Для учителя начальной школы проблема развития вни­мания детей является традиционной. Это во многом обус­ловлено особенностями психического развития младших школьников. Наиболее характерны «невнимательность», «несобранность», «отвлекаемость» для детей 6-7 лет, т.е. первоклассников. Их внимание действительно еще слабо организовано, имеет небольшой объем, плохо распреде­ляемо, неустойчиво, что во многом объясняется недоста­точной зрелостью регулирующих нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих произвольное управление поведением в целом и вниманием в частности.

 

ВНИМАНИЕ – СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЛИ ФУНКЦИЯ?

 

Психологи до сих пор так и не определились с трак­товкой понятия «внимание».

На протяжении младшего школьного возраста регу­лирующие влияния высших корковых центров постепен­но совершенствуются. В результате этого происходят и существенные преобразования характеристик внимания, идет интенсивное развитие всех его свойств: особенно резко (в 2 раза) увеличивается объем внимания, повы­шается его устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. Однако только к 9-10 годам дети становятся способны достаточно долго сохранять и вы­полнять произвольно заданную программу действий.

Хорошо развитые свойства внимания и его организо­ванность являются факторами, непосредственно опреде­ляющими успешность обучения в младшем школьном возрасте. Как правило, хорошо успевающие школьники имеют лучшие показатели развития внимания. При этом специальные исследования показывают, что различные свойства внимания имеют неодинаковый «вклад» в успеш­ность обучения по разным предметам. Так, при овладе­нии математикой ведущая роль принадлежит объему вни­мания; успешность усвоения русского языка связана с точностью распределения внимания, а обучение чтению – с устойчивостью внимания. Из этого напрашивается вы­вод: развивая различные свойства внимания, можно по­высить успеваемость школьников по разным учебным предметам.

Сложность, однако, заключается в том, что разные свойства внимания поддаются развитию в неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию объем внимания, он индивидуален, в то же время свойства распределения и устойчивости можно и нужно тренировать, чтобы пре­дотвратить их стихийное развитие (О.Ю. Ермолаев и др., 1987).

Успешность тренировки внимания в значительной мере определяется также индивидуально-типологическими осо­бенностями, в частности свойствами высшей нервной дея­тельности. Установлено, что разные сочетания свойств не­рвной системы могут способствовать или, напротив, препятствовать оптимальному развитию характеристик внимания. В частности, люди с сильной и подвижной не­рвной системой имеют устойчивое, легко распределяемое и переключаемое внимание. Для лиц с инертной и слабой нервной системой более характерно неустойчивое, плохо распределяемое и переключаемое внимание. При сочета­нии инертности и силы показатели устойчивости повыша­ются, свойства переключения и распределения достигают средней эффективности (Там же). Таким образом, необхо­димо учитывать, что индивидуально-типологические осо­бенности каждого конкретного ребенка позволяют трени­ровать его внимание лишь в определенных пределах.

Однако относительно слабое развитие свойств внима­ния не является фактором фатальной невнимательности, поскольку решающая роль в успешном осуществлении любой деятельности принадлежит организованности вни­мания, т.е. навыку управления собственным вниманием, способностью поддерживать его на должном уровне, гиб­ко оперировать его свойствами в зависимости от специ­фики выполняемой деятельности.

В силу особенностей своей работы учитель может изо дня в день, на каждом уроке и в разнообразных естествен­ных ситуациях наблюдать за поведением детей, характе­ром их учебной и внеучебной деятельности. В результате он имеет возможность получить достаточно полное, це­лостное представление о внимании школьников.

Наряду с методом наблюдения учитель может исполь­зовать и ряд других приемов диагностики внимания уча­щихся. Эти приемы построены на учебном материале и приближены к условиям реальных школьных занятий. Их использование в учебной работе позволяет проследить динамику в становлении внимания школьников (напри­мер, на протяжении одной учебной четверти или учебно­го года). Кроме того, сами эти приемы при систематичес­ком применении могут выступать в качестве достаточно эффективного средства тренировки внимания.

Одним из таких приемов является словарный диктант с комментированием (С. С. Левитина, 1980). Этот хорошо известный педагогам методический прием становится спо­собом измерения внимания, если: 1) учитель читает каж­дое слово только один раз; 2) учащиеся могут взять ручки только после прослушивания комментариев; 3) учитель внимательно следит за тем, чтобы учащиеся не загляды­вали в тетради друг к другу. В целях соблюдения двух последних условий рекомендуется привлекать ассистен­тов. Если учащийся не может записать слово после ком­ментариев, ему разрешается сделать прочерк. При этом детей предупреждают, что прочерк приравнивается к ошибке. Перед началом работы, несмотря на то, что ком­ментированное письмо – вид работы, известный учащимся с первого класса, целесообразно показать на нескольких примерах, как надо выполнять задание. Например, для комментированного письма выбрано слово «пересадили». Учитель читает это слово, а затем вызывает нескольких учащихся, каждый из которых называет поочередно при­ставку, корень, суффикс, окончание, объясняя попутно их правописание. После этого учитель предлагает детям взять ручки и записать прокомментированное слово. Затем следует напоминание учащимся, чтобы они положи­ли ручки, и начинается работа над следующим словом.

Комментированное письмо – достаточно сложная де­ятельность.

Анализируя структуру комментированного письма, психолог С.Н. Калинникова выделила 7 основных стадий этой деятельности, соблюдение которых обеспечивает безошибочность ее выполнения:

1) первичное восприятие произносимого слова;

2) самостоятельный анализ правописания орфоэпичес­кого образа слова;

3) прослушивание комментариев;

4) представление орфографии слова в соответствии с комментированием;

5) уточнение первичного анализа правописания с ком­ментированием;

6) написание слова в соответствии с его орфографией;

7) проверка написанного слова в соответствии с ком­ментированием.

Анализ количественных данных (числа учащихся, бе­зошибочно выполнивших работу, допустивших опреде­ленное количество ошибок) дает информацию о качестве сосредоточения, устойчивости внимания учащихся. Ус­пешность выполнения этой работы и характер допущен­ных ошибок позволяют судить об организации коллек­тивного внимания учащихся.

Методический прием, предложенный психологом С.Л. Кабыльницкой, позволяет измерить индивидуальное внимание учащихся. Его суть состоит в выявлении недо­статков внимания при обнаружении ошибок в тексте. Эта работа не требует от учащихся специальных знаний и уме­ний. Выполняемая ими при этом деятельность аналогич­на той, которую они должны осуществлять при проверке собственных сочинений и диктантов. Обнаружение оши­бок в тексте требует прежде всего внимания и не связано со знанием правил. Это обеспечивается характером вклю­ченных в текст ошибок: подмена букв, подмена слов в предложении, элементарные смысловые ошибки.

Примеры текстов, предлагаемых детям для обнаруже­ния в них ошибок:

 

«На Крайнем Юге нашей страны не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросло много моркови. Под Москвой не разводили, а те­перь разводят. Бежал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грачи вьют гнезда на деревьях. На новогодней елке висело много игрушек. Грачи для птенцов червей на пашне. Охотник вечером с охоты. В тетради Раи хорошие отметки. На школьной площадке играли дети. Мальчик мчал­ся на лошади. В траве стрекочет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня».

 

«Старые лебеди склонили перед ним гордые шеи. Зимой в саду рас­цвели яблони. Взрослые и дети толпились на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В ответ я киваю ему рукой. Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось за ними. Сорняки шипу­чи и плодовиты. На столе лежала карта нашего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине» (Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л., 1974).

 

Работа проводится следующим образом. Каждому уча­щемуся дается отпечатанный на листочке текст и сооб­щается инструкция: «В тексте, который вы получили, есть разные ошибки, в том числе и смысловые. Найдите их и исправьте». Каждый ученик работает самостоятельно, на выполнение задания отводится определенное время.

При анализе результатов этой работы важным являет­ся не только количественный подсчет найденных, исправ­ленных и не обнаруженных ошибок, но и то, как ученики выполняют работу: сразу включаются в задание, обна­руживая и исправляя ошибки по ходу чтения; долго не могут включиться, при первом чтении не обнаруживают ни одной ошибки; исправляют правильное на неправиль­ное и др.

Рассмотренные выше примеры психолого-педаго­гической диагностики, включенные в живой учебный про­цесс, позволяют учителю получить общее представление об особенностях внимания учащихся, но не выявляют сте­пень развития отдельных его свойств. Это обусловлено тем, что любая сложная деятельность может осуществляться полноценно только при одновременном участии всех свойств внимания как единого целого, целостного процес­са (акта). Выделение и диагностика обособленных данных свойств внимания оправдана только в условиях специаль­но организованного психологического эксперимента1.

1 С приемами диагностики отдельных свойств внимания у младших школьников можно подробно ознакомиться в работах: Кикоин Е.И. Младший школьник: возможности изучения и развития внимания. – М., 1993; Практикум по возрастной и педагогической пси­хологии. – М., 1998.

 

Однако, говоря о произвольном внимании как специ­фической высшей психической функции, проявляющей­ся в способности контролировать, регулировать ход вы­полнения деятельности и ее результаты, необходимо ста­вить вопрос о специальной работе по развитию внимания у детей. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте и потому реализующая характерные для этого возраста задачи развития, в наибольшей сте­пени «работает» на становление полноценного внима­ния детей. Однако сама эта деятельность для осуществ­ления требует некоторого начального уровня сформированности произвольного внимания. Его недостаток нередко и обусловливает неуспешность школьников в учении, что влечет за собой необходимость специальной психолого-педагогической развивающей работы в этом направлении.

В этой связи можно выделить определенные виды за­нятий, которые предъявляют более высокие требования как к отдельным свойствам внимания, так и к уровню произвольного внимания в целом. К их числу относятся специальные задания, упражнения, игры, которые могут быть использованы учителем на уроках. Их системати­ческое применение способствует повышению эффектив­ности психолого-педагогической работы по развитию внимания у детей младшего школьного возраста. Пред­лагаемые далее задания и игры рекомендуется использо­вать как в коллективной работе с учащимися в целях про­филактики невнимательности и повышения уровня развития внимания, так и на индивидуальных занятиях с отдельными учащимися, отличающимися особой невни­мательностью.

 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ

 

Корректурные задания

 

Ребенку предлагают находить и вычеркивать опреде­ленные буквы в печатном тексте. Это основной тип уп­ражнений, в которых ребенок имеет возможность почув­ствовать, что значит «быть внимательным» и развивать состояние внутреннего сосредоточения.

Выполнение корректурных заданий способствует раз­витию концентрации внимания и самоконтроля при вы­полнении школьниками письменных работ.

Для их проведения потребуются любые печатные тек­сты (старые ненужные книги, газеты и др.), карандаши и ручки. Для детей 6-11 лет желательно использовать тек­сты с крупным шрифтом.

Корректурные упражнения должны проводиться ежед­невно по 5 мин (минимум 5 раз в неделю) в течение 2-4 месяцев. Занятие может быть индивидуальным или груп­повым.

 

Инструкция. В течение 5 минут нужно найти и зачеркнуть все встретившиеся буквы «А» (можно указать любую букву): и малень­кие, и заглавные, и в названии текста, и в фамилии автора.

 

По мере овладения игрой правила усложняются: меня­ются отыскиваемые буквы, по-разному зачеркиваются и др.; одновременно отыскиваются две буквы, одна зачер­кивается, вторая подчеркивается; на одной строке буквы обводятся кружочком, на второй отмечаются галочкой и т.п. Все вносимые изменения отражаются в инструкции, даваемой в начале занятия.

По итогам работы подсчитывается число пропусков и неправильно зачеркнутых букв. Показатель нормальной концентрации внимания – 4 и меньше пропусков. Больше 4-х пропусков – слабая концентрация.

Это задание рекомендуется проводить в форме игры, придерживаясь следующих правил:

1. Игра проводится в доброжелательной атмосфере. Младших детей можно дополнительно заинтересовать этими занятиями, предложив им тренироваться быть вни­мательными еще и для того, чтобы стать хорошими шо­ферами, летчиками, врачами (предварительно выяснив, кем они хотят быть).

2. Проигрыш не должен вызывать чувства неудоволь­ствия, поэтому можно ввести веселые «штрафы»: столько раз промяукать, сколько сделал ошибок, прокукарекать, проскакать на одной ножке и т.п.

3.Для малышей норма разрешаемых пропусков на каждом занятии должна меняться и приблизительно рав­няться тому реальному количеству пропусков, которые делает ребенок.

4. Время проведения занятия ни в коем случае не дол­жно превышать 5 минут.

5. Объем просмотренного текста не имеет значения и может быть разным у разных детей: от 3-4 предложений до нескольких абзацев или страниц.

6. Проверка выполнения задания в групповых заняти­ях проводится самими учениками друг у друга, они же придумывают «штрафы».

Практика работы с этим заданием показывает, что после первых 3-4 недель занятий наблюдается сокраще­ние ошибок в письменных заданиях в 2-3 раза. Для зак­репления навыков самоконтроля необходимо продолжать занятия в течение 2-4 месяцев. Если после 4 месяцев заня­тий улучшений не наступает, их нужно прекратить и об­ратиться за помощью к логопеду.

При работе с детьми 6-8 лет очень важно соблюдать еще одно условие: каждое занятие начинать с нового договора о возможном количестве ошибок. Необходимо исходить из реально допущенного количества ошибок, с тем чтобы у ребенка не возникало чувства безнадежности, невозмож­ности достичь нужного результата. Это легко сделать на индивидуальных занятиях. В групповых занятиях общей нормы достичь бывает трудно, поэтому здесь можно обра­тить внимание на разнообразие штрафов, назначаемых детьми друг другу, и индивидуальную поддержку ребенка.

Для того чтобы развивающий эффект игры был более заметен при выполнении ребенком письменных учебных заданий, необходимо одновременно с введением игры из­менить установку ребенка на чтение учебника по русско­му языку. Это может быть достигнуто сравнительным пояснением того, как слова читаются и как они пишутся. Следует объяснить детям, что в учебнике русского языка все слова, написанные в упражнении, надо читать вслух так, как они написаны, называя непроизносимые буквы, знаки препинания и т.д.

При проверке выполненного ребенком письменного за­дания педагог должен подчеркнуть, что читать написан­ное нужно вслух и так, как будто это написал «другой мальчик или девочка, и ты не знаешь, о чем здесь написа­но, поэтому произноси каждую букву так, как она пишет­ся». Нужно обратить специальное внимание на то, что уп­ражнение нужно воспринимать так, как будто оно выпол­нялось кем-то другим – «другой девочкой», «плохо обученным щенком», так как дети, проверяя свой текст, отталкиваются от смысла (а он уже известен), и никакие призывы читать внимательно дела не улучшают: дети не видят пропущенных и неправильно написанных букв. Приписывание выполненного задания другому отчужда­ет собственное творение и позволяет критически к нему отнестись. Для детей, испытывающих трудности с кон­центрацией внимания, необходим более детализирован­ный этап внешних действий.

 

Чтение текста до заданного выражения

 

Детям предлагается читать текст до заранее указанно­го учителем выражения.

 

Упражнения, основанные на принципе точного воспроизведения какого-либо образца

 

Детям предлагается какой-либо графический образец (последовательность нескольких букв, цифр, выполнен­ный по клеточкам геометрический узор и т.д.) и дается задание точно воспроизвести его (например, до конца тетрадной строки или на нескольких строчках).

Развитию концентрации внимания служит также игра «Зеркало», в которой детям предлагается вслед за веду­щим повторить его движения (как отдельные движения, так и их последовательность).

 

Распределение цифр в определенном порядке

 

В левой таблице расположены 25 цифр от 1 до 40. Нуж­но переписать их в порядке возрастания в пустую таблицу справа, начиная ее заполнение с верхнего левого квадрата.

 

 
 

 

 

«Найди слова»

 

На доске написаны слова, в каждом из которых нужно отыскать другое, спрятавшееся в нем, слово.

Например:

смех, волк, столб, коса, полк, зубр, удочка, мель, набор, укол, дорога, олень, пирожок, китель.

 

 

Методика Мюнстерберга (и ее модификации)

 

В бессмысленный набор букв вставляются слова (чаще – существительные, но могут быть глаголы, прила­гательные, наречия). Требуется отыскать их как можно быстрее и без ошибок.

 

А. Ребенку дают бланк с напечатанными на нем 5-ю строчками случайно набранных букв, следующих друг за другом без пробелов. Среди этих букв ребенок должен отыскать 10 слов (3-х, 4-х, 5-ти сложных) и подчеркнуть их. На выполнение всего задания отводится 5 мин. Пока­зателем успешности может служить число правильно най­денных слов и скорость выполнения задания.

 

Пример задания:

 

ЯФОУФСНКОТПХЬАБЦРИГЪМЩЮСАЭЕЫМЯЧ

ЛОЬИРЪГНЖРЛРАКГДЗПМЫЛОАКМНПРСТУР

ФРШУБАТВВГДИЖСЯИУМАМАЦПЧУЪЩМОЖ

БРПТЯЭЦБУРАНСГЛКЮГБЕИОПАЛКАФСПТУЧ

ОСМЕТЛАОУЖЫЪЕЛАВТОБУСИОХПСДЯЗВЖ

 

Б. В этой таблице спрятаны 10 названий животных.

 

 


«Перепуганные линии»

 

Прослеживание взглядом какой-либо линии от ее на­чала до конца, особенно когда она переплетается с дру­гими линиями, способствует развитию сосредоточеннос­ти и концентрации внимания.

 

«Найди отличия»

 

Задания такого типа требуют умения выделять призна­ки предметов и явлений, их детали и владеть операцией сравнения. Систематическое и целенаправленное обуче­ние школьников сравнению способствует развитию навы­ка своевременной активизации внимания, его включения в регуляцию деятельности.

Для сравнения детям могут быть предложены какие-либо предметы, их изображения, картинки, различающи­еся определенным числом деталей.

 

Игра, распространенная у охотничьих племен индейцев

 

Детям предлагают короткое время посидеть тихо и постараться услышать все возможные шумы, угадать, от чего они произошли (учитель может специально «орга­низовать» некоторые шумы). Эту игру можно проводить как соревнование: кто больше услышит шумов и угадает их происхождение.

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВНИМАНИЯ И КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ

 

Упражнения основаны на запоминании числа и поряд­ка расположения ряда предметов, предъявляемых на не­сколько секунд. По мере овладения упражнением число предметов постепенно увеличивается.

 

Игра «Заметь все»

 

Раскладывают в ряд 7-10 предметов (можно выставлять картинки с изображениями предметов на наборном полот­не), которые затем закрываются. Приоткрыв предметы на 10 с, снова закрыть их и предложить детям перечислить все предметы (или картинки), которые они запомнили.

Приоткрыв снова эти же предметы, секунд на 8-10, спро­сить у детей, в какой последовательности они лежали.

Поменяв местами два любых предмета, снова показать все на 10 с. Предложить детям определить, какие предме­ты переложены.

Не глядя больше на предметы, сказать, какого цвета каждый из них.

Можно придумать и другие варианты этой игры (уби­рать предметы и просить детей называть исчезнувший; располагать предметы не в ряд, а например, один на дру­гом с тем, чтобы дети перечислили их по порядку снизу вверх, а затем сверху вниз и т.п.).

 

Игра «Ищи безостановочно»

 

В течение 10-15 с увидеть вокруг себя как можно боль­ше предметов одного и того же цвета (или одного размера, формы, материала и т.п.). По сигналу учителя один ребе­нок начинает перечисление, другие его дополняют.

 

ТРЕНИРОВКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ

 

Основной принцип упражнений: ребенку предлагают одновременное выполнение двух разнонаправленных за­даний. По окончании упражнения (через 10-15 мин) оп­ределяется эффективность выполнения каждого задания.

 

«Каждой руке – свое дело»

 

Детей просят левой рукой медленно перелистывать в течение 1 мин книгу с иллюстрациями (запоминая их), а правой чертить геометрические фигуры или решать не­сложные примеры.

Игра может быть предложена на уроке математики.

 

Счет с помехой

 

Ребенок называет цифры от 1 до 20, одновременно за­писывая их на листе бумаги или доске в обратном поряд­ке: произносит 1, пишет 20, произносит 2, пишет 19 и т.д. Подсчитывают время выполнения задания и число ошибок.

 

Чтение с помехой

 

Дети читают текст, одновременно выстукивая каран­дашом какой-либо ритм. При чтении дети также ищут ответы на вопросы.

 

Упражнение на тренировку распределения внимания

 

Ребенку предлагают следующее задание – вычеркнуть в тексте 1 или 2 буквы и в это же время ставят детскую пластинку с какой-либо сказкой. Потом проверяют, сколь­ко букв ребенок пропустил при зачеркивании и просят рассказать, что он услышал и понял из сказки. Первые неудачи при выполнении этого достаточно трудного за­дания могут вызвать у ребенка протест и отказ, но в то же время первые успехи окрыляют. Достоинством подобно­го задания является возможность его игрового и сорев­новательного оформления.

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ

 

Для тренировки переключения внимания рекоменду­ется использовать корректурные задания с чередованием правил вычеркивания букв.

 

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «ВНИМАТЕЛЬНОМУ ПИСЬМУ» МЕТОДОМ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

 

Одним из эффективных подходов к развитию внима­ния является метод, разработанный в рамках концепции поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая, 1974). Согласно это­му подходу, внимание понимается как идеальное, интериоризированное и автоматизированное действие конт­роля. Именно такие действия и оказываются несформи­рованными у невнимательных школьников.

Занятия по формированию внимания проводятся как обучение «внимательному письму» и строятся на мате­риале текстов, содержащих разные типы ошибок «по не­внимательности»: подмена или пропуск слов в предло­жении, подмена или пропуск букв в слове, слитное написание слова с предлогом и др.

Как показывают исследования, наличие текста-образ­ца, с которым необходимо сравнивать ошибочный текст, само по себе не является достаточным условием для точ­ного выполнения заданий по обнаружению ошибок, так как невнимательные дети не умеют сличать текст с об­разцом, не умеют проверять. Именно поэтому все призы­вы учителя «проверить свою работу» оказываются без­результатными.

Одной из причин этого является ориентация детей на общий смысл текста или слова и пренебрежение частно­стями. Для преодоления глобального восприятия и фор­мирования контроля за текстом нужно учить детей читать с учетом элементов на фоне понимания смысла целого. Вот как описывает П.Я. Гальперин этот основной и наиболее трудоемкий этап работы: «Детям предлагали прочесть от­дельное слово (чтобы установить его смысл), а затем раз­делить его на слоги и, читая каждый слог отдельно, прове­рить, соответствует ли он слову в целом.

Подбирались самые разные слова (и трудные, и лег­кие, и средние по трудности). Вначале слоги разделялись вертикальной карандашной чертой, затем черточки не ставились, но слоги произносились с четким разделени­ем (голосом) и последовательно проверялись. Звуковое разделение слогов становилось все короче и вскоре сво­дилось к ударениям на отдельных слогах. После этого сло­во прочитывалось и проверялось по слогам про себя («первый – правильно, второй – нет, здесь пропущено ... переставлено»). Лишь на последнем этапе мы переходи­ли к тому, что ребенок прочитывал все слово про себя и давал ему общую оценку (правильно – неправильно; если неправильно, то разъяснял почему). После этого переход к прочтению всей фразы с ее оценкой, а потом и всего абзаца (с такой же оценкой) не составляли особого тру­да» (П.Я. Гальперин, 1987, с. 97-98).

Важным моментом процесса формирования внимания является работа со специальной карточкой, на которой выписаны правила проверки, порядок операций при про­верке текста. Наличие такой карточки является необхо­димой материальной опорой для овладения полноценным действием контроля. По мере интериоризации и сверты­вания действия контроля обязательность использования такой карточки исчезает.

Для обобщения сформированного действия контроля оно отрабатывается затем на более широком материале (картинки, узоры, наборы букв и цифр). После этого, при создании специальных условий, контроль переносится из ситуации экспериментального обучения в реальную прак­тику учебной деятельности. Таким образом, метод поэтап­ного формирования позволяет получить полноценное действие контроля, т.е. сформированость внимания.

 

Вопросы

1. Какие качественные изменения в развитии внимания про­исходят на протяжении младшего школьного возраста?

2. Какими методами может пользоваться учитель в целях ди­агностики и развития внимания учащихся?

3. Изучите работу П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой «Экспериментальное формирование внимания» (М., 1974). В чем состоит специфика подхода авторов к пониманию вни­мания? Изложите суть метода поэтапного (планомерного) фор­мирования умственных действий. Каковы основные требова­ния к предлагаемому в работе методу формирования внимания школьников?

 

2. РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ

 

В младшем школьном возрасте память, как и все дру­гие психические процессы, претерпевает существенные изменения. Как уже указывалось, суть их состоит в том, что память ребенка постепенно приобретает черты про­извольности, становясь сознательно регулируемой и опос­редованной. «Память в этом возрасте становится мысля­щей» (Д.Б. Эльконин, 1989, с 56).

Преобразование мнемической функции обусловлено значительным повышением требований к ее эффектив­ности, высокий уровень которой необходим при выпол­нении различных мнемических задач, возникающих в ходе учебной деятельности. Теперь ребенок должен мно­гое запоминать: заучивать материал буквально, уметь пересказать его близко к тексту или своими словами, а кроме того, помнить заученное и уметь воспроизвести его через длительное время.

Неумение ребенка запоминать сказывается на его учебной деятельности и влияет в конечном счете на от­ношение к учебе и школе.

Психологи различают кратковременную и долговремен­ную память, а также виды памяти в зависимости от харак­тера запоминаемого материала: моторную, зрительную, слуховую и логическую. Однако выделить их в чистом виде довольно сложно и возможно только в искусственных ус­ловиях, так как в реальной деятельности, в том числе и в учебной, они выступают в единстве или в определенных сочетаниях, например:

а) зрительная память необходима для выполнения ра­боты по образцу (списывание с доски, работа с пропися­ми, с последующим продолжением по памяти);

б) слуховая память – для работы по словесной инст­рукции с указанием порядка выполнения задания: напи­сание под диктовку элементов букв, рисование под дик­товку геометрических узоров по клеточкам и т.п.;

в) логическая память – для запоминания последова­тельности слов, которые могут быть объединены в смыс­ловые группировки, последовательности действий в сю­жетных рассказах и т.д.

Если при выполнении этих видов заданий вы обнару­жили какие-либо отклонения, недостатки в работе ребен­ка, это может означать, что у него плохо сформирован соответствующий вид памяти. Самыми простыми и дос­тупными способами развития недостаточно сформирован­ных видов памяти могут служить следующие упражнения.

Для развития зрительно-моторной и зрительной памя­ти необходимо организовать работу ребенка по образцу, которую необходимо осуществлять по следующим этапам: сначала ребенок работает с постоянной зрительной опо­рой на образец, затем время рассматривания образца со­кращается до 15-20 с (в зависимости от сложности пред­лагаемой работы), но так, чтобы ребенок успел рассмот­реть и запечатлеть образец. Эти виды упражнений целесообразно проводить на таких видах деятельности, как рисование, лепка, списывание с доски, работа с кон­структором, рисование узоров по клеточкам. Кроме того, дети всегда с удовольствием выполняют задания следую­щего типа: на определенное ограниченное время предъяв­ляют какую-либо сюжетную картинку, содержание кото­рой дети должны детально изучить и потом воспроизвес­ти по памяти. Затем предъявляют схожую картинку, в которой недостает каких-то деталей или, напротив, по­являются лишние изображения. Эти отличия и должны уловить дети.

Похожие упражнения легко придумать самим, варьи­руя условия, материал и сюжеты игр на развитие зритель­но-моторной и зрительной памяти.

Для развития слуховой памяти целесообразно исполь­зовать упражнения, приведенные выше для развития зри­тельно-моторной памяти, но с применением вместо на­глядного образца словесного описания или инструкции предлагаемой деятельности. Например, вы просите ре­бенка выполнить с помощью конструктора предложен­ное задание без обращения к образцу, а по памяти; вос­произвести какой-либо рисунок по словесному описа­нию и т.д.

Основой логической памяти является использование мыслительных процессов в качестве опоры, средства за­поминания. Такая память основана на понимании. В этой связи уместно вспомнить высказывание Л.Н. Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено уси­лиями мысли, а не одной памятью».

В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: смысловое соотнесение, классифика­ция, выделение смысловых опор и составление плана и др. (Развитие логической памяти ..., 1976.)

Специальные исследования показывают, что обучение мнемическому приему, в основе которого лежит умствен­ное действие, должно включать два этапа: а) формирова­ние самого умственного действия; б) использование его как мнемического приема, средства запоминания. Таким образом, прежде чем использовать, например, прием клас­сификации для запоминания материала, необходимо ов­ладеть классификацией как самостоятельным умственным действием.

Процесс развития логической памяти у младших школьников должен быть специально организован, по­скольку в подавляющем большинстве дети этого возрас­та самостоятельно (без специального обучения) не исполь­зуют приемы смысловой обработки материала и с целью запоминания прибегают к испытанному средству – меха­ническому повторению.

Для развития логической памяти рекомендуется ис­пользовать следующие задания и упражнения.

Вы читаете ребенку набор слов (10-15), которые мож­но разбить на группы по различным признакам (посуда, одежда, животные и т.д.), а затем просите назвать слова, которые он запомнил.

Характер воспроизведения будет свидетельствовать о том, насколько сформированы у ребенка механизмы обоб­щения, являющиеся базой для развития логической па­мяти. Если вы обнаружили, что ребенок не сумел выде­лить смысловые группировки в называемых словах, а старается запомнить механически, можно ему объяснить и показать, что для запоминания целесообразно объеди­нять слова в группы по смыслу. Вскоре он сам убедится, что так запоминать легче.

Аналогичный способ запоминания предлагают детям при запоминании различных предметов, цветов, последо­вательности событий.

Усложняя задание, можно заменить отдельные пред­меты для запоминания каким-либо рассказом с четко вы­деленными смысловыми блоками. Если ребенок не уло­вил последовательности событий и связь между ними, ему нужно помочь, показав на примере, как можно запомнить сюжет с опорой на смысловые компоненты. Для облегче­ния запоминания смысловых блоков можно использовать простые, схематические рисунки-памятки.

 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ1

1 См.: Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция внимания и памя­ти школьников // Маркова А.К., Лидере А.Г., Яковлева Е.Л. Диагнос­тика и коррекция умственного развития в школьном и дошкольном возрасте. – Петрозаводск, 1992. – С. 153-155

 

Смысловая память основана на понимании, т.е. на де­ятельности мышления, и связана с развитием языка. В процессе смыслового запоминания в первую очередь со­здаются пригодные для запоминания связи, т.е. крупные структурные единицы припоминания, так называемые мнемические опоры, что и позволяет преодолевать огра­ничения кратковременного запоминания. Связи, исполь­зуемые для запоминания, носят вспомогательный харак­тер, они служат средством, помогающим что-либо вспомнить. Наиболее эффективными будут мнемические опоры, отражающие главные мысли какого-либо матери­ала. Они и представляют собой укрупненные смысловые единицы. Для детей со слаборазвитой памятью основные пути ее компенсации лежат в развитии смысловой памя­ти: умении обобщать материал, выделять в нем главные мысли.

Эффективная обучающая методика по созданию мнемических опор разработана К.П. Мальцевой (1958). Эта методика, получившая название «Смысловые единицы», может быть использована для школьников всех возрас­тов, испытывающих трудности в мнемической деятельно­сти, начиная с 2 класса. Удобнее всего использовать эту обучающую методику в начальной школе.

Методика заключается в том, что перед учеником ста­вят задачу выделить главное в тексте (создать мнемичес­кие опоры) и указывают путь анализа текста. Чтобы выч­ленить главное, ученик должен последовательно отвечать на два вопроса: «О ком (или о чем) говорится в этой ча­сти?» и «Что говорится (сообщается) об этом?» Ответ на первый вопрос позволяет выделить главное в той части, к которой он относится, а второй вопрос подтвер­ждает правильность этого выделения. Обучающая ме­тодика имеет две части. Первая часть – выделение смы­словых опор, вторая часть методики – составление и использование плана как смысловой опоры мнемической деятельности школьника.

 

Обучающая методика «Смысловые единицы»

 

Часть I. Обучение созданию мнемических опор

 

Инструкция. «Сейчас мы с тобой будем учиться запоминать текст. Сначала нужно прочитать рассказ, а потом выделить главные мысли этого рассказа. Для этого нужно несколько раз задать два воп­роса к тексту: о ком (или о чем) говорится в начале текста, и что об этом говорится. После того как ответишь на эти вопросы, их снова надо задать: о ком (или о чем) говорится дальше, и что об этом гово­рится. И так будем работать до конца текста. Все ли тебе ясно?»

 

Для чтения и последующей работы дается, например, рассказ

 

Заячьи лапы1

1 Цит. по кн.: Афанасьев П. О., Кореневский Е.И„ Шапошников И.Н. Сборник статей для изложения. – М., 1953.

 

Летом дед пошел на охоту в лес. Ему попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из ружья, но про­махнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг испугался: с одной стороны сильно тянуло дымом. Поднялся ветер. Дым густел. Его уже несло по лесу. Дым покрывал кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар, и огонь быстро идет прямо на него. По словам деда, и поезд не мог бы уйти от такого огня.

Дед побежал по кочкам, дым выедал ему глаза. Огонь почти хватал его за плечи.

Вдруг из-под ног деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, как родному. Дед знал, что звери лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спаса­ются. Они гибнут тогда, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так шибко!» Заяц вывел деда из огня.

Заяц и дед выбежали из леса к озеру. Оба упали от уста­лости. Дед подобрал зайца и принес домой. У зайца обгоре­ли задние ноги и живот. Заяц страдал. Дед вылечил его и оставил у себя.

Это был тот самый зайчонок с рваным левым ухом, в которого стрелял дед на охоте.

 

После чтения рассказа задаются вопросы. На первом занятии, если ребенок испытывает какие-либо затрудне­ния, вопросы могут задаваться экспериментатором или же сразу самим учеником.

 

Э. – О ком говорится в начале рассказа?

У. – О дедушке.

Э. – Что говорится о дедушке?

У. – Что он пошел на охоту (и не попал в зайчонка).

Э. – О ком говорится дальше?

У. – О дедушке.

Э. – Что о нем говорится?

У. – Дедушка попал в лесной пожар.

Э. – Потом о ком говорится?

У. – О дедушке.

Э. – Что о нем говорится?

У. – Дедушку спас от пожара зайчонок.

Э. – О ком говорится в конце рассказа?

У. – О дедушке.

Э. – Что о нем говорится?

У. – Дедушка вылечил обгоревшего зайца.

 

Общие правила выделения мнемических опор:

 

1. Текст предварительно не разбивается на части.

2. Главные мысли выделяются по ходу чтения мате­риала.

3. Части формируются сами собой вокруг главных мыслей.

4. Главные мысли текста должны иметь единую смыс­ловую связь – «ручеек».

5. Правильно выделенные основные мысли должны составить короткий рассказ.

6. Если какое-то записанное предложение не соответ­ствует остальным, значит, выделена не главная мысль, и нужно вернуться к этому месту в тексте.

7. Мнемические опорные пункты (главные мысли) должны представлять собой развернутые, самостоятель­но составленные или взятые из текста, предложения.

Через 3-4 занятия оба вопроса: «О ком (или о чем) го­ворится?» и «Что про это говорится?» сливаются в один и пропадает потребность задавать их вслух.

Обучающая методика по созданию мнемических опор занимает 5-7 занятий с частотой 2-3 занятия в неделю по 20-30 мин. Запомнить и пересказать короткий рассказ (да еще об основном) не составит труда для любого ребенка с нормальным интеллектом. Но мнемическую деятель­ность можно сделать более эффективной, используя вто­рую часть методики.

 

Часть II. Составление плана

 

Эта часть методики направлена на обучение составле­нию плана как смысловой опоры запоминания. Выделен­ные главные мысли представляют собой не просто коро­тенький рассказ об основном, но могут являться планом текста. На этом этапе, когда опорные пункты начинают выступать в качестве пунктов плана, к ним предъявляют­ся требования, с которыми сразу знакомятся учащиеся:

а) в пунктах плана должны быть выражены главные мысли, чтобы было понятно, о ком (или о чем) и что го­ворится в каждой части рассказа;

б) пункты плана должны быть связаны между собой по смыслу;

в) пункты плана должны быть четко выражены. Последнее требование означает, что пункты плана дол­жны быть сформулированы в виде предложения, в котором есть подлежащее, сказуемое и другие члены предло­жения. Такое развернутое предложение действительно выражает главную мысль. И кроме того, план – это толь­ко инструмент, и каждый может выбрать такой инстру­мент, который ему больше нравится и позволяет достиг­нуть цель – запомнить.

После того как план составлен, нужно прочитать текст и отметить, что же говорится по первому пункту, по вто­рому и т.д. Затем закрыть учебник и попробовать пере­сказать вслух все, что запомнил, подглядывая в план (но не в учебник). Затем прочитать еще раз текст, отмечая, что забылось при пересказе, а что помнится, и еще раз пересказать вслух.

 

Вопросы

1. Какими особенностями характеризуется память детей младшего школьного возраста? Каковы качественные преоб­разования мнемической функции на протяжении данного воз­растного периода?

2. Использование каких приемов развития памяти является наиболее адекватным в работе с младшими школьниками?

 

3. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

 

Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особая роль.

С началом обучения мышление выдвигается в центр психического развития ребенка (Л.С. Выготский) и ста­новится определяющим в системе других психических функций, которые под его влиянием интеллектуализируются и приобретают произвольный характер.

Мышление ребенка младшего школьного возраста на­ходится на переломном этапе развития. В этот период совершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению, что придает мыс­лительной деятельности ребенка двойственный характер: конкретное мышление, связанное с реальной действитель­ностью и непосредственным наблюдением, уже подчиня­ется логическим принципам, однако отвлеченные, фор­мально-логические рассуждения детям еще не доступны.

К моменту поступления в школу у ребенка 6-7 лет уже должно быть сформировано наглядно-действенное мышление, которое является необходимым базисным образо­ванием для развития мышления наглядно-образного, со­ставляющего основу успешного обучения в начальной школе. Кроме того, у детей этого возраста должны быть элементы логического мышления. Таким образом, на этом возрастном этапе у ребенка развиваются разные виды мышления, способствующие успешному овладению учеб­ной программой.

Что такое сформированное наглядно-действенное мышление? Ребенок с высоким уровнем развития нагляд­но-действенного мышления хорошо справляется с любы­ми видами продуктивной деятельности, где для решения поставленной задачи требуется умение работать по на­глядному образцу, соотносить размеры и формы предме­тов (блоков конструктора, деталей механизмов).

Для наглядно-образного мышления характерно умение решать задачу прежде всего в плане представления и лишь затем – на конкретной предметной основе. Логическое мышление предполагает наличие у ребенка способности к выполнению основных логических операций: обобщения, анализа, сравнения, классификации.

Наглядно-действенное мышление формируется в дош­кольном возрасте в процессе овладения игровой деятель­ностью, которая должна быть определенным образом организована и протекать под контролем и при специаль­ном участии взрослого. Только полноценное развитие дошкольника обеспечивает формирование необходимо­го уровня наглядно-действенного мышления.

Дети приходят в школу с разным уровнем общего пси­хического развития, поэтому у них могут не только от­сутствовать зачатки логического и наглядно-образного мышления, но и быть недостаточно развито мышление наглядно-действенное, формирование которого к момен­ту поступления в школу в норме должно быть завершено.

Что же делать, если у ребенка не сформировано нагляд­но-действенное мышление? Самым эффективным спосо­бом его развития является предметно-орудийная деятель­ность, которая наиболее полно воплощается в деятельно­сти конструирования. Поэтому желательно, чтобы в каждой группе, каждом классе был набор самых разных конструкторов (пластмассовых, металлических, деревян­ных и др.).

Развитию этого этапа мышления способствуют зада­ния и упражнения со спичками (выложить фигуру из определенного числа спичек, перенести одну из них так, что­бы получить другую фигуру), а также задания с ножница­ми и бумагой.

Развитию наглядно-образного мышления способству­ют следующие виды заданий: рисование, прохождение лабиринтов, вышеописанная работа с конструкторами, но уже не по наглядному образцу, а по словесной инструк­ции, а также по собственному замыслу ребенка, когда он прежде должен придумать объект конструирования, а за­тем самостоятельно его реализовать.

Неоценимую помощь в развитии логического мышле­ния окажут такие упражнения:

- «Четвертый лишний»: задание предполагает исклю­чение одного предмета, не имеющего некоторого призна­ка, общего для остальных трех (для этого упражнения удобно использовать карточки лото);

- придумывание недостающих частей рассказа, когда одна из них пропущена (начало события, середина или конец). Наряду с развитием логического мышления со­ставление рассказов имеет чрезвычайно важное значение и для развития речи, обогащения словарного запаса, сти­мулирует воображение и фантазию;

- загадки и логические задачи, головоломки, много­численные примеры которых вы сможете найти в разно­образных методических пособиях.

Выше были приведены упражнения, направленные на развитие различных видов мышления. Однако практика показывает, что такое разделение мышления на отдель­ные виды является искусственным и используется только в целях специальной диагностики уровня психического развития, поскольку в решении любой задачи участвуют все виды мышления, развести которые зачастую невоз­можно. Поэтому можно предложить целый ряд развива­ющих заданий, которые всегда очень хорошо принима­ются детьми и способствуют развитию мышления в целом, в том числе его творческой стороны.

К ним относятся: всевозможные головоломки, различ­ные виды заданий с палочками или спичками (выложить фигуру из определенного числа спичек, перенести одну из них с тем, чтобы получить другое изображение: соеди­нить несколько точек одной линией, не отрывая руки). Предлагаем простейшие задания со спичками:

1. Составить 2 равных треугольника из 5 палочек.

2. Составить 2 равных квадрата из 7 палочек.

3. Составить 3 равных треугольника из 7 палочек. Упражнения со спичками помогут также развитию про­странственного мышления. С этой же целью кроме пере­численных можно также использовать простейшие зада­ния с бумагой и ножницами, условно называемые «Одним разрезом»: каждую из нарисованных геометрических фи­гур можно превратить в квадрат, сделав только один раз­рез ножницами (по прямой линии).

Наряду с этим можно использовать игры-головолом­ки, позволяющие всесторонне развить функцию мышле­ния путем усложнения условий задания, например: от «Змейки Рубика» – к «Кубику Рубика», от «Игры в 5» – к «Игре в 15» и многие другие. Например, следующие.

 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 

Эта игра развивает способность быстро устанавли­вать разнообразные, иногда совсем неожиданные, связи между привычными предметами, творчески создавать новые целостные образы из отдельных разрозненных эле­ментов.

Берут наугад три слова, не связанные по смыслу, на­пример, «озеро», «карандаш» и «медведь». Надо соста­вить как можно больше предложений, которые обязатель­но включали бы в себя эти три слова (можно менять падеж и использовать другие слова). Ответы могут быть баналь­ными («Медведь упустил в озеро карандаш»), сложными, с выходом за пределы ситуации, обозначенной тремя ис­ходными словами и введением новых объектов («Маль­чик взял карандаш и нарисовал медведя, купающегося в озере»), и творческими, включающими эти предметы в нестандартные связи («Мальчик, тонкий, как карандаш, стоял возле озера, которое ревело, как медведь»).

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИШНЕГО

 

Берут любые три слова, например, «собака», «поми­дор», «солнце». Надо оставить только те слова, которые обозначают в чем-то сходные предметы, а одно слово, «лишнее», не обладающее этим общим признаком, ис­ключить. Следует найти как можно больше вариантов исключения лишнего слова, а главное – больше призна­ков, объединяющих оставшуюся пару слов и не присущих исключенному, лишнему. Не пренебрегая вариан­тами, которые сразу же напрашиваются (исключить «со­баку», а «помидор» и «солнце» оставить, потому что они круглые), желательно поискать нестандартные и в то же время очень меткие решения. Побеждает тот, у кого от­ветов больше.

Эта игра развивает способность не только устанавли­вать неожиданные связи между разрозненными явления­ми, но легко переходить от одних связей к другим, не зацикливаясь на них. Игра учит также одновременно удерживать в поле мышления сразу несколько предметов и сравнивать их между собой. Немаловажно, что игра фор­мирует установку на то, что возможны совершенно раз­ные способы объединения и расчленения некоторой груп­пы предметов, и поэтому не стоит ограничиваться одним-единственным «правильным» решением, а надо искать целое их множество.

 

ПОИСК АНАЛОГОВ

 

Называются какой-либо предмет или явление, напри­мер, «вертолет». Необходимо выписать как можно боль­ше его аналогов, т.е. других предметов, сходных с ним по различным существенным признакам. Следует также сис­тематизировать эти аналоги по группам в зависимости от того, с учетом какого свойства заданного предмета они подбирались. Например, в данном случае могут быть на­званы «птица», «бабочка» (летают и садятся); «автобус», «поезд» (транспортные средства); «штопор» (важные де­тали вращаются) и др. Побеждает тот, кто назвал наи­большее число групп аналогов.

Эта игра учит выделять в предмете самые разнообраз­ные свойства и оперировать в отдельности с каждым из них, формирует способность классифицировать явления по их признакам.

 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДМЕТА

 

Называется какой-либо хорошо известный предмет, например, «книга». Надо назвать как можно больше раз­личных способов его применения: книгу можно исполь­зовать как подставку для кинопроектора, можно ею при­крыть от посторонних глаз бумаги на столе и т.д. Следу­ет ввести запрет на называние безнравственных, варварских способов применения предмета. Побеждает тот, кто укажет большее число различных функций предмета.

Эта игра развивает способность концентрировать мышление на одном предмете, умение вводить его в са­мые разные ситуации и взаимосвязи, открывать в обыч­ном предмете неожиданные возможности.

 

Вопросы

1. В чем заключается своеобразие мышления ребенка млад­шего школьного возраста?

2. Каким образом школьное обучение влияет на развитие мышления младшего школьника?

 

4. РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ

 

Своеобразие психического развития младших школь­ников таково, что примерно до 10 лет у детей активизи­руется преимущественно правое полушарие и первая сиг­нальная система. Поэтому большинство младших школьников относятся не к мыслительному, а к художе­ственному типу. Учитывая это, целенаправленное разви­тие теоретического мышления детей следует сочетать с не менее целенаправленным совершенствованием мышления образного. В этой связи особое внимание должно быть направлено на развитие воображения младших школь­ников.

Воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им реального жизненного опыта. Чем бо­гаче опыт ребенка, чем больше он видел, слышал, пере­жил, узнал, чем больше впечатлений об окружающей дей­ствительности он накопил, тем более богатым материалом располагает его воображение, тем больший простор от­крывается для его фантазии и творчества, которое актив­нее и полнее всего реализуется в играх, сочинительстве сказок и историй, рисовании.

Отсюда следует важный педагогический вывод: созда­нию благоприятных условий для развития воображения в творчестве детей способствует расширение их реально­го жизненного опыта, накопление впечатлений.

На уроке учитель может использовать ряд приемов, помогающих активизировать воображение школьников.

 

НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ФИГУРЫ

 

Детям раздают листы бумаги с нарисованными на них фигурками (кругами, квадратами, треугольниками, раз­личными ломаными линиями и т.д.). У каждого ребенка наборы фигур должны быть одинаковыми. Детям пред­лагают за 5-10 мин пририсовать к фигуркам все, что угод­но, так чтобы получились предметные изображения, но при этом постараться, чтобы не было одинаковых рисун­ков. Каждый такой рисунок можно подписать, придумав ему необычное название.

Это задание легко превратить в игру, подбирая раз­личные наборы фигурок. Выигрывает автор самых ори­гинальных рисунков, таких, которые не встречались у других играющих.

 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ

 

Хорошей школой воображения и проверки уровня и особенностей его развития служит изучение географичес­кой карты.

Ребенку дают карту – туристическую маршрутную схе­му с изображением какой-либо реки. По берегам реки нанесены схематические изображения городов, деревень, железной дороги, мостов и пр. Детям говорят: «Видишь, по реке плывет теплоход. Представь себе, что ты стоишь на палубе, смотришь на берега. И вот обо всем, что ты видишь и чувствуешь, расскажи, пожалуйста, мне».

Возможны такие варианты рассказов:

1. Дети добросовестно перечисляют все, что видят на карте, ничего не добавляя от себя, никаких образов у них не возникает:

Игорь: «Ну, плыву... (молчит). Берег вижу. Дома здесь стоят. Вижу дома. Мост вижу. Еще что? Вот здесь мост стоит. Берег вижу. Дома здесь тоже стоят (показывает), здесь стоят (показывает). Все здесь, что стоит, вижу».

2. Сюжетный рассказ отсутствует, но дети рассказы­вают много, иногда очень эмоционально, свободно пред­ставляют себя плывущим на пароходе:

Петя: «Тут лето. Свежий воздух. Солнце светит. Леса вокруг, рощи. Остановки всякие, пароход останавлива­ется на этих остановках».

3. Дети дают связный рассказ о воображаемом путе­шествии. Такие рассказы эмоциональны, красочны, в них большую роль играет воображение, но оно постоянно контролируется сознанием, которое направляет его по оп­ределенному руслу:

Андрей: «Я плыву на теплоходе и чувствую, что не­много на волнах качаюсь. Вот корабль проходит под мо­стом – немного темнеет, а потом – светлеет опять. Паро­ход останавливается на остановках, а потом опять плывет. Мы проезжаем мимо леса и после этого опять выезжаем на солнце. И вдруг мой корабль вбегает в какую-то ма­ленькую речушку. Плывем по этой речушке. И когда ре­чушка заворачивает, я снова выезжаю на широкую реку и плыву по ней. Плыву мимо деревень и маленьких сел. Подплываю к железной дороге, а по ней идет поезд. Ког­да я проезжаю под мостом, он едет надо мной и очень шумит».

 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЛОВ

 

Детям предлагают слова. Например:

а) девочка, дерево, птица;

б) ключ, шляпа, лодка, сторож, кабинет, дорога, дождь.

Нужно составить связный рассказ, используя эти слова.

 

«ВОЛШЕБНЫЕ КЛЯКСЫ»

 

До начала игры изготовляют несколько клякс: на се­редину листа бумаги выливается немного чернил или туши, и лист складывают пополам. Затем лист развора­чивают, и можно начать игру. Играющие по очереди го­ворят, какие предметные изображения они видят в кляксе или отдельных ее частях. Выигрывает тот, кто назовет больше всего предметов.

 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАССКАЗА

 

Детям предлагают начало какого-либо рассказа. На­пример: «Стоял ясный солнечный день. По улице шла девочка и вела на поводке смешного щенка. Вдруг откуда ни возьмись...».

Необходимо придумать продолжение рассказа, кото­рое оценивается по следующим критериям:

- законченность,

- яркость и оригинальность образов,

- необычность поворота и сюжета,

- неожиданность концовки.

 

Вопросы

1. Зачем нужно развивать воображение у детей младшего школьного возраста?

2.Какие методы и приемы развития воображения детей Вы знаете? Могут ли они быть использованы учителем в работе с младшими школьниками?

 

5. РАЗВИТИЕ РЕЧИ

 

Речевое развитие является важнейшим аспектом обще­го психического развития в детском возрасте. Речь нераз­рывно связана с мышлением. По мере овладения речью ребенок учится адекватно понимать речь окружающих, связно выражать свои мысли. Речь дает ребенку возмож­ность вербализовать собственные чувства и переживания, помогает осуществлять саморегуляцию и самоконтроль деятельности.

В младшем школьном возрасте «весьма существенным приобретением речевого развития ребенка является овла­дение им письменной речью, ... которая имеет большое значение для умственного развития ребенка» (С.Л. Рубин­штейн, 1989, с. 477). На этот период приходится активное обучение чтению (т.е. пониманию письменной речи) и письму (построению собственной письменной речи). Обу­чаясь чтению и письму, ребенок учится по-новому – связ­но, систематически, продуманно, – строить и свою уст­ную речь.

Развитием и коррекцией фонетической стороны речи (звукопроизношения) занимаются специалисты – логопеды.

На уроке в школе учитель может использовать ряд за­даний и упражнений, способствующих общему речевому развитию детей: обогащению словарного запаса, совер­шенствованию грамматического строя речи и др.

 

РАЗУЧИВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

 

Разучивание стихов способствует развитию связной речи, ее выразительности, обогащает активный и пассив­ный словарный запас ребенка, помогает развивать про­извольную словесную память.

 

ПЕРЕСКАЗ И РАССКАЗ

 

Пересказ рассказов, басен, просмотренных кино- и мультфильмов также способствует развитию связной и выразительной речи ребенка, обогащению словаря и раз­витию произвольной словесной памяти.

Эффективным способом развития связной речи явля­ется и регулярно провоцируемый взрослым рассказ ребен­ка о тех событиях, которые произошли с ним в течение дня: в школе, на улице, дома. Такого рода задания помо­гают развивать у ребенка внимание, наблюдательность, память.

Если детям трудно дается пересказ прочитанного тек­ста, рекомендуется применять следующий прием – пред­ложить разыграть в лицах прочитанный рассказ или сказ­ку. При этом первый раз просто читают литературный текст, а перед вторым прочтением распределяют роли между учащимися (этот прием можно с успехом приме­нять на уроке). После второго прочтения детям предла­гается инсценировать прочитанное. Этот способ разви­тия умения пересказывать основан на том, что, получив какую-то роль, ребенок будет воспринимать текст с иной мотивационной установкой, что способствует выделе­нию и запоминанию основного смысла, содержания про­читанного.

На развитие выразительной, грамматически правиль­но построенной речи существенное влияние оказывает прослушивание ребенком аудиозаписей детских сказок, спектаклей и пр. в исполнении актеров, владеющих мас­терством художественного слова.

 

СКОРОГОВОРКИ

 

Скороговорки являются эффективным средством раз­вития экспрессивной речи. Они позволяют отрабатывать навыки правильной и четкой артикуляции, совершенство­вать плавность и темп речи. Скороговорки могут служить также удобным материалом для развития внимания и па­мяти детей.

 

У пеньков опять пять опят.

 

Водовоз вез воду из-под водопровода.

 

Мокрая погода размокропогодилась.

 

Шел Фрол по шоссе к Саше в шашки играть.

 

Нисколько не скользко, не скользко нисколько.

 

Около кола колокола колоколят.

 

Три дровосека, три дроворуба

на дворе дрова топорами рубят.

 

Была у Фрола – Фролу на Лавра наврала.

Пойдет к Лавру – Лавру на Фрола наврет.

 

От топота копыт пыль по полю летит.

 

Всех скороговорок

Не перескороговоришь.

Да не перевыскороговоришь!

 

Сшит колпак не по-колпаковски. Слит колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоковать.

 

Ехал грека через реку,

Видит грека: в реке – рак.

Сунул грека руку в реку,

Рак за руку грека – цап!

 

Карл у Клары украл кораллы,

А Клара у Карла украла кларнет.

 

Купи кипу пик (и так 3 раза).

 

Мамаша давала Ромаше

сыворотку из-под простокваши.

 

По утрам мой брат Кирилл

трех крольчат травой кормил.

 

По утрам у Айболита, до обеденной поры,

лечат зубы: зебры, зубры, тигры, выдры и бобры.

 

Смотрит зайка косой,

Как девчонка с косой,

За речною косой

Травы косит косой.

 

У Кондрата куртка коротковата.

 

Кукушка кукушонку

Купила капюшон.

Надел кукушонок капюшон,

Как в капюшоне кукушонок смешон.

 

Свинья тупорыла весь двор перерыла.

 

Все бобры добры для своих бобрят.

 

По траве тропа протоптана.

 

Пароль «Орел».

 

Папа покупал покупки.

 

Макара укусил комар,

Прихлопнул комара Макар.

 

Шел Егорка по пригорку

И учил скороговорку.

Он учил скороговорку

Про Егорку и про горку.

А когда сбежал под горку,

Позабыл скороговорку.

И теперь в скороговорке

Нет ни горки, ни Егорки.

 

 

ИГРЫ «В СЛОВА». ИГРЫ «СО СЛОВАМИ»1

1Игры 1-4 приводятся по кн.: Забрамная С.Д. Ваш ребенок учит­ся во вспомогательной школе. – М., 1993. – С. 40-41. Игры 5-9 приво­дятся по кн.: Винокурова Н. Магия интеллекта, или книга о том, ког­да дети бывают умнее, быстрее, смышленее взрослых. – М-, 1994. – С. 63; Винокурова Н. Сборник тестов и упражнений для развития ваших творческих способностей. Серия «Магия интеллекта». – М, 1995. -С. 50, 63-64, 73. Игры 10-12 приводятся по кн.: Успенский Л. В. Куль­тура речи. – М., 1976.

 

Игры «в слова» обогащают лексический запас ребенка, приучают быстро находить нужные слова («не лезть за сло­вом в карман»), актуализируют пассивный словарь. Боль­шинство таких игр рекомендуется проводить с ограниче­нием времени, в течение которого выполняется задание (например, 3-5 мин). Это позволяет внести в игру соревно­вательный мотив и придать ей дополнительный азарт.

 

1. «Дополни слово».

Ведущий называет часть слова (кни...) и бросает мяч. Ребенок должен поймать мяч и дополнить слово (... га).

В роли ведущего ребенок и взрослый могут выступать поочередно.

 

2. Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов:

а, к, с, о, и, м, р, т м, ш, а, н, и, ы, г, р

 

3. Назвать слова, противоположные по значению.

Тонкий –

Низкий –

Острый –

Здоровый –

Чистый –

Победа –

Громкий –

и т.д.

 

4. «Кто больше сочинит».

Подбирают несколько предметных картинок. Ребенку предлагают найти рифму к названиям изображенных на них предметов. Рифмы можно подбирать и к словам, не сопровождая их показом соответствующих картинок.

 

Огурец – молодец.

Заяц – палец.

Очки – значки.

Цветок – платок.

И т.д.

Примечание. Для объяснения понятия «рифма» можно привлечь отрывок из книги Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его дру­зей» о том, как Незнайка сочинял стихи.

 

5. «Перевернутые слова».

Ребенку предлагают набор слов, в которых буквы пе­репутаны местами. Необходимо восстановить нормаль­ный порядок слов.

Пример: МАИЗ – ЗИМА.

В сложных случаях буквы, являющиеся в окончатель­ном варианте первыми, подчеркивают. Пример: НЯНААВ – ВАННАЯ.

ШИАМНА –               ЛАБОСАК –             СЫУБ –

ТЕЕВР –                      ДАУМ –                    ЛОХДО –

ФЕКРИ –                     ТРКО –                      ЛОРЬ –

ЕЗЕЖОЛ –                  РМЕО –                     МЕТА –

АКША –                      НАЛЕП –                  ВОРЬК –

 

6. «Из слогов – слова».

Из предварительно отобранных слов формируются несколько блоков слогов. Ребенку предлагают составить из них определенное количество слов, используя каждый слог только по одному разу.

•Составьте три слова, в каждом из которых по 2 слога, из следующих слогов: ван, мар, ко, ма, ди, ра. (От­вет: ра-ма, ко-мар, ди-ван.)

•Составьте 3 двусложных слова из слогов: ша, ка, ка, ру,ка,ре.

•Составьте 2 слова, в каждом из которых по 3 слога, из слогов: ро, ло, мо, до, ко, га.

 

7. Соединить половинки слов.

Это задание составляется следующим образом. Слова делят на две части: например – ГА-ЗЕТА, ПЫЛЕ-СОС и т.д. Затем первые половинки записывают вразнобой в левый столбик, а вторые – в правый. Ребенку предлагают соединить эти половинки между собой так, чтобы полу­чились целые слова.

 

САМО           ЛЯР                                       РОД                           PACT

БУК                ВЕРТ                                     ПРИ               ЕЗДКА

ФУТ               ВАРЬ                                     ВОЗ                            ИНА

БАЛ                ВАР                                       РАЗ                ГОРОК

КАП               КОН                                      ПО                  ОЧКА

КОН               НАЛ                                      СОР                           БОР

ВА                  КА                                         ПАР               ВОЗ

КА                  ГОН                                       ВОДО            ФОР

ГОН               КАН                                      СЕМА            ТА

 

8. Составить слова по конструкции. Предлагают разные варианты конструкций, в соответ­ствии с которыми необходимо подобрать слова.

а) составить не меньше 10 слов по следующим конст­рукциям:

_О_Ь      М__ __

б) составить 6 слов, в которых первые две буквы СВ, а количество остальных не ограничено. Пример: СВОБОДА, СВИРЕЛЬ и т.д.

 

9. За 3 мин написать как можно больше слов, состоя­щих из 3-х букв.

 

10. Составить как можно больше слов (имен существи­тельных) из букв, образующих какое-либо слово.

Пример: ФОТОГРАФИЯ – риф, тир, гора, торг, грот, тяга, граф и т.д.

Добавлять другие буквы воспрещается!

 

11. Предлагают слово-корень: стол, кот, дом и др. Не­обходимо в возможно короткое время подыскать к нему как можно больше производных слов.

Пример: ДОМ – домик, домище, домок, домовой, домовничать, домашний, домовня, домовитый и др.

 

12. К числу более сложных игр относится составление палиндромов.

Палиндромы – это слова или целые предложения, ко­торые одинаково читаются как слева направо, так и спра­ва налево:

Анна, шалаш, казак, наган и др. А роза упала на лапу Азора. Аргентина манит негра. Леша на полке клопа нашел.

 

Вопросы

1. Какую роль играет развитие речи в общем психическом развитии ребенка?

2. Какие новые возможности речевого развития появляются в младшем школьном возрасте?

 

6. КОРРЕКЦИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ*

* Раздел написан Б. Н. Боденко.

 

В каждом классе есть учащиеся, которые не овладева­ют навыками чтения на уровне требований школьной про­граммы в установленные ею срок. Обучаясь во 2, 3 и бо­лее старших классах, они не умеют читать правильно, бегло, осознанно, выразительно. Очевидно, что с такими учащимися должна специально проводиться коррекционная работа. Виды ошибок чтения достаточно разнообраз­ны. А если учитывать еще и индивидуальные различия в проявлении этих ошибок, то при выборе способов кор­рекции можно оказаться в весьма затруднительном поло­жении.

Недостаточное овладение навыком чтения может на­блюдаться у детей с нормальным интеллектом, сохран­ной речью, полноценными зрением и слухом. Тем не ме­нее несформированность отдельных психологических механизмов может стать серьезным препятствием при обучении основным учебным умениям.

Нарушения навыка чтения (при отсутствии, разумеет­ся, патологии) связаны в большей степени с недостаточ­ной сформированностью у учащихся самоконтроля. О сформированности самоконтроля можно судить по тому, как учащийся соотносит результат своих учебных действий с образцом (целью) и устраняет несоответствие между образцом и реальным достижением еще в процессе деятельности. Как правило, у всех неуспевающих учащих­ся самоконтроль не сформирован.

Такой взгляд позволяет выделить следующие структур­ные компоненты коррекционной работы: образец; реаль­ное достижение ученика; рассогласование между образцом и реальным достижением ученика; рекомендации по изме­нению характера и структуры учебных действий ученика.

Коррекционную работу, как правило, приходится вес­ти с неуспевающими учениками, имеющими твердую «двойку». Оценка «2» ставится за превышение допусти­мого уровня ошибок. Величину этого превышения «двой­ка» не отражает. Ставя «2», учитель может отметить уст­но, что раньше Вова делал больше ошибок, а теперь меньше, стал читать лучше, но «тройку» ему ставить еще рано. В условиях коррекционной работы необходимо ста­вить цель – довести число ошибок ученика до уровня, ко­торый оценивается не ниже «тройки».

Результаты работы удобно фиксировать в виде графи­ка «Наши успехи», приведенного ниже. Ученик наглядно увидит, как кривая его успехов будет подниматься вверх. И хотя она еще не достигла уровня «тройки», но от пер­воначального уровня отстоит уже далеко.

 

Зона «пятерки» соответствует 98-100%-ному качеству чтения, зона «четверки» – 95-97%-ному, зона «тройки» -90-94%-ному. Границы зон выбраны на основании ана­лиза качества чтения учеников, имевших соответствую­щие оценки, и на основании мнения учителей. Процент качества рассчитывался обычным способом как отноше­ние числа верно прочитанных слов к их общему количе­ству, умноженное на 100.

Понятие «процент» детям младшего возраста не сооб­щают. Граница зон проводится для текста с определен­ным количеством слов относительно конечного числа ошибок.

Видя свои успехи, ученик начинает охотнее занимать­ся, он не боится прочитать плохо, появляется вера в соб­ственные силы, укрепляется доверие к учителю.

Расчет и график качества чтения ведутся как по каж­дой части читаемого текста, так и по всему тексту цели­ком. Это позволяет выделять ту часть текста, которая чи­тается хуже всего и требует к себе особого внимания.

Однако наибольшую диагностическую ценность име­ет анализ качества чтения по интервалам времени. Под­считывается количество ошибок и неоправданных пауз за каждые 30 или 60 с. Определяются слова, вызвавшие потерю темпа и качества чтения. Если удается установить какую-либо закономерность, например затруднения в чте­нии слов с сочетанием согласных, то впоследствии рабо­ту ведут над такими словами, если нет, то трудные слова подчеркивают в тексте красным карандашом, и ученик должен читать их особенно внимательно.

Для того чтобы кривая успехов шла все время вверх, важно тщательно анализировать допущенные учеником ошибки. Частичный анализ допущенных ошибок, вы­деление тех, которые встречаются чаще всего, позволя­ют четко ориентировать направление коррекционной работы.

Так, у одного из учащихся 1 класса ошибки при чте­нии слов с буквой «б» составляли 26% от общего числа ошибок на согласные. После работы над буквой и звуком «б» уменьшилось общее число ошибок. В чтении другого ученика – пятиклассника из 19 ошибок, вызванных труд­ностями в соблюдении пауз, 7 пауз (37%) пришлось на со­гласную «в» в начале слова. А всего буква «в» встрети­лась в этой позиции 11 раз, т.е. в 64% случаев ученик не справился с предъявленным требованием. Работа по уве­личению скорости распознавания и считывания одной лишь буквы «в» в начале слова (ученик смешивал русское и английское прочтение этой буквы) позволила резко по­высить качество чтения у данного учащегося.

После того как выделена буква (или тип слога, или вид слов), дающая для данного ученика самый большой про­цент ошибок, работа может строиться в двух направле­ниях: 1) увеличение нагрузки по количеству и по времени на эту букву (тип слога, вид слов); 2) исключение из чита­емых текстов слов с этой буквой, составление для чтения списка слов, не имеющих этой буквы (типа слога, вида слов). Смысл первого направления очевиден – трениров­ка. А второе направление позволяет создать атмосферу успеха, безошибочного чтения, сформировать положи­тельную установку на чтение.

Хорошим показателем устойчивости формирующего навыка чтения может служить отношение верно прочи­танных слов к числу ошибок при первичном чтении не­знакомого текста. Разделив число верно прочитанных слов на число ошибок, получим среднюю длину участка чтения без ошибок. Например, у одного из учащихся этот показатель изменялся так: 1-е измерение – 5 слов от ошиб­ки до ошибки, 2-е (после ряда коррекционных занятий) -13 слов, 3-е – 30 слов от ошибки до ошибки при первич­ном чтении незнакомого текста. Изменялись и максималь­ные значения числа правильно прочитанных слов между двумя ошибками: 15, 48, 58 слов соответственно.

Показатель «длина участка чтения без ошибок» позво­ляет учителю, психологу, родителям обоснованно выби­рать объем вводимого для первичного чтения текста, ис­кусственно поддерживать процент качества на уровне, не вызывающем отрицательных эмоций у ученика. Пусть, для примера, два ученика читали один и тот же текст. Оба, прочитали по 150 слов, сделали по 15 ошибок. Качество чтения у них одинаковое – 90%. Средняя длина участка чтения без ошибок тоже одинаковая – 9 слов. Но макси­мальное значение длины участка без ошибок первого уче­ника 20 слов, а второго – 60 (несколько ошибок у этого ученика прошло подряд). Ясно, что для первого ученика увеличивать длину читаемого текста рискованно. А вот для второго ученика можно выбрать текст и побольше: вероятность того, что он не ошибется при чтении еще 30 добавленных слов, достаточно велика. Тогда его процент качества изменится и станет равен 92%. На графике будет хорошо видно, что первый ученик близок к «двойке», а второй приблизился к «четверке».

Интересен опыт массовой коррекции навыка чтения с опорой на показатель «длина участка чтения без ошибок».

Ученикам 1 класса одной из московских школ было предложено принять участие в соревновании по чтению. Каждый участник должен был читать любой заранее под­готовленный текст, т.е. число самостоятельных трениро­вочных чтений не ограничивалось. Контрольное чтение шло без учета скорости, только на правильность. Когда ученик допускал первую ошибку, его чтение сразу преры­валось и результат – число верно прочитанных слов до пер­вой ошибки – заносился в таблицу, висевшую на стене в классе. При последующих попытках (в тот же день или в другие дни) опять записывался результат чтения в данной попытке, а рядом через дробную черту сумма слов, прочи­танных за все попытки. Условиями соревнования запреща­лось повторно читать один и тот же отрывок. Выбороч­ные результаты соревнования представлены в табл. 1.

 

Таблица 1

Длина участка чтения без ошибок

 

Фамилия,

имя ученика

 

Номер попытки

 

1

 

2

 

3

 

4

 

А.Э.

 

153/153

 

403/556

 

414/970

 

520/1490

 

Б.А.

 

32/32

 

50/82

 

67/149

 

339/488

 

В.Ю.

 

32/32

 

135/167

 

136/303

 

157/460

 

К.Ю.

 

13/13

 

36/49

 

36/85

 

39/124

 

 

Не все ученики класса пожелали принять участие в со­ревновании. Отказались соревноваться даже некоторые хорошо читающие ученики. Из 40 человек соревновались 25. Все улучшили качество чтения. Если вначале длина участка чтения без ошибок была у некоторых низкой – 7, 13, 17, 19, 21 слово до первой ошибки, то в дальнейшем она равнялась у тех же учащихся 78, 73, 36, 93, 122 слова. Таким образом, качество чтения улучшилось в среднем в 6-7 раз.

При коррекционной работе можно ставить задачу до­вести скорость чтения у данного учащегося до определен­ного уровня в соответствии с нормативами скорости чте­ния. Нормативы скорости чтения заданы программой на конец каждого полугодия и года. Интерполируя их, мож­но получить показатель требуемой скорости чтения на конец каждого месяца обучения (табл. 2). Наличие такой таблицы позволяет оценить скорость чтения ученика в любой момент учебного года путем соотнесения этой ско­рости с нормой. Появляется возможность определить ве­личину отставания скорости чтения от нормы в процен­тах за месяц обучения.

Однако наличие таких критериев позволяет объектив­нее ранжировать учащихся по степени овладения навы­ком чтения, объективнее отбирать нуждающихся в допол­нительных занятиях. Знание месячных норм позволяет избежать завышенных требований к скорости чтения, а также определить момент окончания коррекционной ра­боты. Для повышения темпов качества чтения следует неоднократно прочитать один и тот же текст. Но часто уче­ник, особенно слабый, не видит в этом смысла, зато, ото­бражая на особом графике рост скорости чтения в абсо­лютных единицах «количество слов в минуту» и в процентах к норме после каждого прочтения, мы смогли убедить учеников в необходимости многоразового про­чтения одного и того же текста.

 

Таблица 2

 

Нормативы темпа чтения (количество слов в минуту) по годам и месяцам обучения

 

Месяц учебного года

 

Класс

 

1

 

2

 

3

 

Сентябрь

 

0-5

 

41-44

 

71-72

 

Октябрь

 

6-10

 

45-47

 

72

 

Ноябрь

 

11-15

 

48-51

 

73-74

 

Декабрь

 

16-20

 

52-55

 

75

 

Январь

 

21-24

 

56-58

 

76-78

 

Февраль

 

25-28

 

59-61

 

79-81

 

Март

 

29-32

 

62-64

 

82-84

 

Апрель

 

33-36

 

65-67

 

85-87

 

Май

 

37-40

 

68-70

 

88-90

 

 

Для того чтобы требования, предъявляемые ученику в период коррекционной работы, соответствовали его мак­симальным возможностям и в то же время принимались самим учащимся как реалистические, учитель (или школь­ный психолог) должен выяснить для себя и показать уче­нику его скрытые возможности.

Сделать это можно разными способами.

Первый способ состоит в предъявлении учащемуся для чтения ряда слов через самодельный электрический тахистоскоп: через реле времени на 1, 2 или 3 с вспыхивает лампа и освещает предъявляемый ученику ряд слов. Ко­личество слов, которое успевает прочитать ученик, делит­ся на затраченное время и умножается на 60. Таким обра­зом получают расчетную скорость чтения для данного учащегося в минуту. Однако практика показывает, что такая расчетная скорость выше реальной и может служить основанием для предъявления к ученику повышенных требований. Так, один из учащихся читал связный текст со скоростью 12 слов/мин. При чтении через тахистоскоп он успевал прочитать слово из четырех букв за 2 с. Его расчетная скорость равнялась, таким образом, 30 слов/ мин. Достичь такой же скорости в обычном чтении – эта задача была поставлена перед учеником и принята им.

Второй способ является упрощением первого. Ученика просят прочитать «как можно быстрее» 5-10 знакомых ему слов. Измеряется затраченное время и рассчитывается скорость чтения как если бы ученик в течение всей мину­ты сохранял начальный темп. Как правило, результаты расчетов превышают реальные показатели обычного чте­ния и могут задаваться как уровень, которого необходи­мо достичь.

Третий способ состоит в поинтервальном анализе чи­таемого учеником текста. Во время чтения текста в ма­шинописной копии школьный психолог (или учитель) делает пометки через каждые 20, 30 или 60 с. Скорость чтения редко оказывается равномерной. Показатели вы­сокой скорости (и качества), которые ученик демонстри­рует на отдельных участках, отмечаются особо. Они за­даются как уровень, который ученик способен достичь.

Как видно из сказанного, показатель «средняя скорость чтения» скрывает сложную структуру реального процес­са чтения, который, однако, вполне доступен анализу школьного психолога и учителя. Значения максимальных результатов, достигнутых на отдельных участках читае­мого текста, могут служить для лица, ведущего коррекционную работу, основаниями для увеличения нагрузки, повышения требований.

Особая проблема возникает при работе с учащимися, допускающими ошибки при чтении из-за стремления чи­тать как можно быстрее: они упрямо не желают снижать скорость чтения. При работе с такими учениками лучше останавливать их в момент ошибки, а затраченное на ее исправление время все равно учитывать. Сравнивая по­казатели скорости при относительно медленном, но безо­шибочном чтении и при чтении быстром, но с ошибками, ученик убеждается в необходимости снизить скорость чтения и принять рекомендуемую ему установку на безо­шибочность чтения.

В начальный период обучения чтению дети допускают много ошибок из-за считывания случайно попадающих в поле их зрения букв. Глаз ребенка, привыкший в дошколь­ном детстве совершать при рисовании и рассматривании картинок хаотичные движения, с трудом удерживает книжную строку, читаемое слово, нужную букву. У слабочитающих учеников эти трудности сохраняются и в дальнейшем. У них с трудом формируется навык следова­ния доминирующему направлению чтения – слева направо.

Можно предложить слабочитающему ученику про­стое, на первый взгляд, задание: «прочитать» цветные точки, расположенные в 4 строки по 14 штук в каждой на листе белой бумаги. Предварительно нужно убедиться, что цвета ребенок различает хорошо. Он может ошибить­ся при назывании этих своеобразных «букв» – поменяет их местами, пропустит, перепутает названия цветов (даже на уровне VIII класса!).

Для тренировки учащихся в удержании порядка сле­дования букв есть специальные задания. Ребенок получа­ет карточку, на которой наклеены 4 точки из цветной бу­маги. Он должен выложить по порядку фишки того же цвета на прямоугольной дощечке с отверстиями. Разре­шается брать из кучки только одну фишку нужного цвета и вставлять ее в соответствующее отверстие. Когда ребе­нок перестает ошибаться в заполнении 5 таких карточек подряд, он должен выкладывать 4 фишки, уже не глядя на образец, по памяти (карточку показывают и убирают). Для несправляющихся длина строки уменьшается до 3 фишек. После ряда таких тренировок учащиеся начина­ют упражняться и выкладывают уже большее количество фишек с опорой на образец.

Следующий этап работы – игра «Телевизор». Ребенок выкладывает целый рисунок из приложения к игре «Мо­заика» на специальной прямоугольной пластине. Инст­рукция: «Подобно тому, как электронный луч в телевизо­ре чертит изображение, пробегая слева направо и сверху вниз, так и ты выкладывай рисунок по строчкам, начиная с верхней. При этом бери из коробки всегда только одну фишку нужного цвета. Закончив одну строку, переходи к следующей».

На завершающем этапе ребенок «читает» тексты из цветных точек. Ошибки при назывании данной последо­вательности цветов фиксируются и исправляются.

Такие занятия приводят к снижению числа ошибок при чтении. Ученик реже захватывает ненужные буквы, на­чинает замечать и сам исправляет пропуски и переста­новки букв и слов в читаемом им тексте.

Многие учащиеся с нарушенным навыком чтения (осо­бенно ученики 1 класса) не могут правильно назвать предъявляемую им для опознания букву. Некоторые, проучившись полгода, не знают до 50% букв алфавита. Даже если ребенок знает букву, он может тратить на ее опозна­ние до 10-15 с. Это, естественно, влияет отрицательным образом на процесс чтения в целом. Встает задача: в ус­ловиях коррекционной работы обучить ученика знанию букв алфавита и повысить их распознавание.

Начинают с того, что таким учащимся предлагают сложить картинку из кубиков (обычная игра детей дош­кольного возраста). Ни один учащийся, испытывающий трудности в распознавании букв, не может выполнить такое задание без ошибок. Это свидетельствует о том, что анализ оптических стимулов любой природы у них мало эффективен. Тренировка в анализе оптических стимулов должна проводиться на материале, эмоционально нейт­ральном или же приятном для ребенка: складывание кар­тинок из кубиков сначала на безошибочность, а затем и на скорость; складывание разрезанных на части карти­нок, открыток; вырезание ножницами узоров и пр. Тако­го рода занятия позволили резко сократить время распоз­навания отдельной буквы из тех, которые ребенок запом­нил и называет правильно.

Параллельно ведется работа по изучению прочих букв алфавита. Для этого используется специально составлен­ная картинная азбука. В ней каждой букве соответствует не одно, а несколько изображений различных предметов, начинающихся с этой буквы. Это дает возможность ре­бенку, не знающему названия одного предмета (юла, экс­каватор, желуди), пользоваться названиями других (юбка, эскимо, жук) и, тем самым, воспроизводить нужный звук.

Далее переходят к заучиванию наизусть определенных последовательностей букв. Из разрезной азбуки склеива­ется последовательность гласных букв (обязательно с кар­тинками), расположенных парами одна под другой. Ког­да ученик повторит все гласные попарно наизусть (А-я, О-е, У-ю, Ы-и, Э-е), он переходит на блок гласных без картинок. Выученная с опорой на картинки звуковая пос­ледовательность становится опорой для заучивания об­раза печатной буквы. В случае затруднения в распознава­нии предъявленной буквы ученик обращается к ряду печатных букв и, пробегая по заученной последователь­ности, дает верный ответ, самостоятельно «вспоминая» букву. Работа с парными согласными и остальными бук­вами алфавита строится аналогично: блок с картинками – блок без картинок – опознание букв вразбивку.

С детьми, знающими названия букв в алфавитном по­рядке, тренировки по увеличению скорости распознава­ния букв ведутся с опорой на это знание. Алфавит печа­тается в виде специальных табличек:

 

а б в г д е      а б в г д е ё       а б в г д е ё ж

ё ж з и й к     ж з и й к л м     з и й к л м н о

л м н о п р     н о п р с т у      п р с т у ф х ц

с т у ф х ц     ф х ц ч ш щ ъ   ч ш щ ъ ы ь э ю

ч ш щ ъ ы ь   ы ь э ю я           я

э ю я

 

Сначала по секундомеру измеряется скорость называ­ния учеником букв в строчку. Затем ребенку предлагает­ся называть буквы в столбик. Алфавитный порядок на­рушается. По разнице во времени называния букв и в строчку, и в столбик можно судить о степени сформиро­ванности операции опознания буквы. По нашим данным, у хорошо читающих детей эта разница лежит в пределах 5 с. У отдельных слабо читающих детей эта разница до­ходила до 40 с (24 с в строчку и 64 с в столбик). Буквы, вызывающие потерю темпа, фиксируются, над ними ра­ботают особо.

При назывании букв в столбик увеличивается число ошибок в опознании букв. Если ребенок ошибается, за­бывает буквы в столбике, он должен обратиться к алфа­витному порядку и самостоятельно «вспомнить» букву.

Проводимые измерения позволяют ставить перед уче­ником задачу уравнять качество и скорость называния букв в строчку и в столбик.

Как известно, в русском языке несколько типов сло­гов: согласный-гласный (СГ), гласный-согласный (ГС), согласный-гласный-согласный (СГС) и пр. Многослож­ные слова русского языка состоят из комбинаций слогов различного типа. Однако частота употребления в текстах слогов различного типа неодинакова. Естественно пред­положить, что те типы слогов, которые встречаются реже и, следовательно, в чтении которых ученик упражняется меньше, должны читаться учащимися хуже.

Тренировки в чтении слогов различной структуры строятся следующим образом. Учащимся предлагаются карточки с отпечатанными в столбик слов-слогов:

 

ГС

 

СГ

 

СГС

 

СГЙ

 

СГСЬ

 

ССГС

 

СГСС

 

ССГСС

 

от

 

на

 

рак

 

дай

 

соль

 

труд

 

парк

 

хвост

 

из

 

за

 

пар

 

май

 

боль

 

крот

 

март

 

дрозд

 

ах

 

не

 

сок

 

бей

 

пыль

 

стол

 

торт

 

крест

 

уж

 

по

 

суп

 

пой

 

рысь

 

стул

 

волк

 

столб

 

эх

 

ля

 

вес

 

лей

 

гусь

 

враг

 

куст

 

шторм

 

яд

 

до

 

зал

 

лай

 

мазь

 

друг

 

лист

 

штурм

 

об

 

мы

 

мак

 

сей

 

сядь

 

круг

 

метр

 

фрукт

 

еж

 

за

 

бык

 

куй

 

моль

 

брат

 

риск

 

фланг

 

ох

 

ты

 

зуб

 

дуй

 

даль

 

флот

 

винт

 

бланк

 

юг

 

но

 

сыр

 

вой

 

роль

 

кнут

 

фарш

 

смерч

 

 

Используются и более длинные слова: взгляд (ССССГС), вспять (СССГСЬ) и т.д.

Чтобы избежать простого выучивания столбиков и увеличения скорости их чтения за счет этого, для каждо­го типа слов-слогов заготавливаются несколько карточек, различающихся порядком следования слов. Для прида­ния интереса занятиям карточки различаются и по цвету, что позволяет значительно снизить эффект насыщения при многоразовом повторении одних и тех же слов.

На первом этапе перед учащимися ставится задача чи­тать столбики без ошибок. Количество верно прочитан­ных слов фиксируется. Слова, в которых ученик ошибал­ся, отрабатываются особо.

На втором этапе необходимо добиться чтения столби­ков с определенной скоростью: прочитать данные десять слов за 10, 9, 8, 7 с. В нашем опыте работы значения фак­тических скоростей чтения простых и сложных слогов варьировали от 15 до 32 с соответственно в начале коррекционной работы и сокращались до 5 и 10 с соответ­ственно после ряда коррекционных занятий (данные ус­редненные).

Третий этап тренировки в увеличении скорости счи­тывания слогов различного типа строится как чтение раз­личных текстов, распечатанных по слогам. Например: «В на-шей стра-не Восьмо-е мар-та – боль-шой празд-ник». Слова со стечением согласных из предлагаемого для чте­ния текста выбрасываются или же заменяются синонима­ми более простой слоговой структуры, например: «по-ру-га-лись» вместо «по-вздо-ри-ли» и т.п.


Такая работа приводит к росту скорости и качества чтения учащихся, уменьшению сбоев ритма чтения перед словами со стечением согласных.

Понимание читаемого текста требует от человека удер­жания в памяти значений прочитанных слов до конца смыслового отрезка. Плохо читающие дети часто успева­ют забыть значение даже правильно прочитанного слова в процессе последующего чтения других слов. Поэтому они не могут ухватить смысл читаемой фразы. Возникает задача тренировки слабочитающих учащихся в умении удерживать в памяти значение прочитанного слова, зна­чение прочитанной фразы. Психологическое содержание такой тренировки – увеличение промежутка времени меж­ду моментом восприятия слова и моментом правильного воспроизведения его значения, увеличение времени его удержания в памяти.

Ребенок получает набор маленьких карточек с напеча­танными на них названиями различных животных. Взяв одну карточку и прочитав напечатанное на ней слово, ребенок должен найти изображение этого животного на лежащей перед ним карте с двенадцатью изображениями. Играя в такое своеобразное лото, ребенок удерживает в памяти значение прочитанного слова все время поиска. Для детей, которые не справляются с этой задачей, забы­вают, что они ищут, число изображений уменьшается до 6 или даже до 3. Таким способом уменьшается количе­ство помех и сокращается время поиска. В дальнейшем количество изображений, среди которых нужно найти одно, постепенно наращивается. Аналогичная работа проводится с изображениями различных предметов.

Следующий этап тренировки – выполнение практичес­ких действий по письменным инструкциям. Начинают с простейших инструкций типа: «Подними правую руку», «Положи книгу на стол» и т.п. В дальнейшем переходят к действиям с различными предметами. Используются раз­ноцветные стаканчики, коробочки разных размеров, цвет­ные шарики, фишки, геометрические фигуры и пр. Уче­ник вытягивает из лежащего перед ним набора карточек-инструкций одно задание, например, такое: «Положи красный шарик в белый стаканчик». Выполнив это зада­ние, ученик берет следующую карточку. Постепенно за­дания усложняются за счет увеличения длины фраз и из­менений их структуры. Например: «Возьми один белый шарик из красной коробочки и переложи его в тот ста­канчик, где лежит красный треугольник». Усложнение заданий идет и за счет увеличения количества инструк­ций в одной карточке. Например: 1) положи треугольник на синий квадрат; 2) поменяй местами стаканчики; 3) ос­вободи самую большую коробку.

В случае ошибки ученик перечитывает инструкцию еще раз. Учащийся имеет право отказаться от выполнения той или иной инструкции. Наличие трудных и легких зада­ний позволяет держать ученика на уровне успешного их выполнения, создавать у него положительный настрой на занятия. Наконец, учащихся тренируют в реконструкции связного текста. Отпечатанный на машине текст разреза­ется на отдельные предложения. Ученик читает связный текст, а затем собирает его из отдельных предложений. Фиксируются правильность реконструкции и затраченное время. Постепенно увеличивается количество предложе­ний в тексте, предлагавшемся для реконструкции. Соблю­дение постепенности поддерживает веру ученика в свои возможности. Реконструкция одного и того же текста предлагается неоднократно на разных занятиях одному и тому же учащемуся, при этом текст повторно может и не читаться. Таким образом тренируют учащихся удержи­вать в памяти содержание того или иного текста в тече­ние длительного времени.

Качественный анализ результатов проводимой нами коррекционной работы показал, что предлагаемые мето­дики достаточно надежны.

 

Вопросы

1. Каковы причины ошибок у детей в процессе обучения их чтению?

2. Какие методы может использовать учитель для коррек­ции навыков чтения у младших школьников?

 

7. РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ МОТОРИКИ

 

Во время перемены Сережу все чаще можно видеть в стороне от шумно и весело резвящихся одноклассников. Он не умеет быстро бегать и его первым догоняют в игре в салки, у него не всегда получается точный удар по мячу и поэтому мальчишки не зовут его играть в футбол. Даже девочки, пытающиеся осваивать прыжки через натянутую резинку, отмахиваются от Сережи, потому что с ним команда обязательно проигрывает. Сережа – неуклюжий, неловкий. Из-за этого в подвижных играх со сверстниками мальчик оказывается неуспешен. Может быть, поэтому Сережа не очень любит перемены?

В младшем школьном возрасте продолжается интен­сивный процесс развития двигательных функций ребен­ка. Наиболее важный прирост по многим показателям моторного развития (мышечной выносливости, простран­ственной ориентации движений, зрительно-двигательной координации) отмечается именно в возрасте 7-11 лет.

В этот период наблюдается ярко выраженный психо­моторный прогресс. Начинают вступать в строй высшие корковые уровни организации движений, что обеспечи­вает прогрессивное развитие точных и силовых движений, а также создает необходимые условия для освоения все большего числа двигательных навыков и предметных руч­ных манипуляций. По этой же причине у детей заметно возрастает ловкость в метании, лазании, легкоатлетичес­ких и спортивных движениях (Н.А. Бернштейн, 1990). Все это имеет неоспоримое значение и для общего психичес­кого развития ребенка. Ведь движения, двигательные акты, являясь внешним проявлением всякой психической деятельности (И.М. Сеченов), оказывают взаимно обрат­ное влияние на развитие мозговых структур. В наиболь­шей степени это относится к движениям пальцев рук. Ус­тановлено, что уровень сформированности тонких движений пальцев рук тесно связан с уровнем речевого развития ребенка: если развитие движений пальцев соот­ветствует возрасту, то и речевое развитие оказывается нор­мальным; при отставании развития тонких движений пальцев задержанным оказывается и речевое развитие (В.В. Цвынтарный, 1996).

Развитие моторики играет важную роль в овладении учебными навыками, прежде всего письмом. Последнее является сложнейшим психомоторным навыком, успеш­ное становление которого опирается на согласованное взаимодействие всех уровней организации движений (Н.А. Бернштейн, 1990), как правило, уже достигших не­обходимого развития к началу младшего школьного воз­раста.

Однако практика показывает, что дети 6-7 лет неред­ко имеют неудовлетворительный уровень развития мелкой и крупной моторики. Они не способны проводить до­статочно четкие и прямые линии при срисовывании об­разцов геометрических фигур, начертании печатных букв (так называемая «дрожащая линия»), не умеют точно вы­резать по контуру фигуры из бумаги, у многих детей от­мечается плохая координация движений при беге, прыж­ках, общая двигательная неловкость и неуклюжесть.

Из сказанного следует, что развитию моторики детей следует уделять специальное внимание. Необходимость в этом испытывают не только первоклассники, осваиваю­щие сложнейший навык письма, но и все учащиеся началь­ных классов, а также дети других возрастных групп, по­скольку, как отмечалось выше, развитие двигательной сферы выступает важным условием общего психического развития.

Упражнения и игры по развитию моторики могут быть рекомендованы учителям для включения в план уроков, а также родителям для дополнительных занятий с ребен­ком во внеурочное время.

Приведем некоторые виды таких занятий.

I. Упражнения для развития тонкой моторики ру­ки и зрительно-двигательных координаций.

1. Срисовывание графических образцов (геометричес­ких фигур и узоров разной сложности).

2. Обведение по контуру геометрических фигур раз­ной сложности с последовательным расширением радиу­са обводки (по внешнему контуру) или его сужением (об­водка по внутреннему контуру).

3. Вырезание по контуру фигур из бумаги (особенно вырезание плавное, без отрыва ножниц от бумаги).

4. Раскрашивание и штриховка (этот наиболее извес­тный прием совершенствования моторных навыков обыч­но не вызывает интереса у детей младшего школьного воз­раста и поэтому используется преимущественно только как учебное задание на уроке. Однако, придав этому за­нятию соревновательный игровой мотив, можно с успе­хом применять его и во внеурочное время).

5. Различные виды изобразительной деятельности (ри­сование, лепка, аппликация и пр.).

6. Конструирование и работа с мозаикой.

7. Выкладывание фигур из спичек (палочек).

8. Выполнение фигурок из пальцев рук.

9. Освоение ремесел (шитье, вышивание, вязание, пле­тение, работа с бисером и пр.).

II. Игры и упражнения для развития крупной моторики (силы, ловкости, координации движений).

1. Игры с мячом (самые разные).

2. Игры с резинкой.

3. Игры типа «Зеркало»: зеркальное копирование поз и движений ведущего (роль ведущего может быть пере­дана ребенку, который сам придумывает движения).

4. Игры типа «Тир»: попадание в цель различными предметами (мячом, стрелами, кольцами и пр.).

5. Весь спектр спортивных игр и физических упраж­нений.

6. Занятия танцами. Аэробика.

Специальные игры и упражнения по развитию моторики у детей широко представлены в психологической и педагогической литературе (см.: В.П. Матыцин, 1993; В.В. Цвынтарный, 1996; и др.).

 

Вопросы

1. Какова связь между уровнем развития тонких движений пальцев рук и уровнем развития других психических функций (в частности мышления и речи)?

2.Какую роль играет развитие крупной и мелкой моторики в общем психическом и личностном развитии ребенка?

3. Неуклюжий мальчик Сережа чувствует себя некомфорт­но среди подвижных и ловких сверстников. Какие рекоменда­ции вы могли бы дать учителю и родителям этого ребенка, а также самому мальчику, чтобы помочь ему сохранить уверен­ность в себе, дружелюбие и жизнерадостность?

 

8. КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

 

Как уже отмечалось, младший школьный возраст свя­зан со значительными изменениями в психологическом облике ребенка. Важнейшим моментом этих преобразо­ваний является переход от непосредственного поведения к опосредствованному, т.е. к поведению осознанному и произвольному. Ребенок учится активно управлять собой, строить свою деятельность в соответствии с поставлен­ными целями, сознательно принятыми намерениями и решениями. Это свидетельствует о возникновении ново­го уровня организации мотивационно-потребностной сферы и является важным показателем развития личности.

Появление новых форм поведения самым непосред­ственным образом связано с учебной деятельностью, ко­торая, становясь для ребенка обязательной, определяет необходимость соблюдения целого ряда норм и правил, требует быть организованным, дисциплинированным и т.д. Однако поступление ребенка в школу само по себе не обеспечивает появления этих качеств, объективно необ­ходимых для учащихся и настойчиво требуемых учителя­ми и родителями. Они нуждаются в специальной органи­зации. И здесь возникает противоречие: с порога школы от ребенка требуют того, что только еще должно быть сформировано в условиях новой социальной ситуации развития. «Ни один учитель никогда не потребует от школьника решения таких арифметических задач, реше­нию которых он предварительно их не научил, – писала Л.И. Божович. – Но многие учителя требуют от учащих­ся организованности, прилежания, ответственности, ак­куратности и пр. и в то же время не заботятся о том, что­бы предварительно дать детям соответствующие умения и навыки и воспитать у них соответствующие привычки» (Л.И. Божович, 1968, с. 272).

Способность действовать произвольно формируется постепенно, на протяжении всего младшего школьного возраста. Как и все высшие формы психической деятель­ности, произвольное поведение подчиняется основному закону их формирования: новое поведение возникает сна­чала в совместной деятельности со взрослым, который дает ребенку средства организации такого поведения, и только потом становится собственным индивидуальным способом действия ребенка (Л.С. Выготский).

Что же должны знать и понимать учителя и родители, чтобы разумно строить процесс воспитания, способствуя развитию ребенка как самостоятельной личности, умею­щей сознательно управлять своим поведением?

Специфика младшего школьного возраста состоит в том, что цели деятельности задаются детям преимуще­ственно взрослыми. Учителя и родители определяют, что можно и что нельзя делать ребенку, какие задания выпол­нять, каким правилам подчиняться и т.д. Одна из типич­ных ситуаций такого рода – выполнение ребенком како­го-либо поручения. Даже среди тех школьников (особенно первоклассников), которые охотно берутся выполнить поручение взрослого, далеко не все справляются с зада­ниями, поскольку не усваивают его сути, быстро утрачи­вают первоначальный интерес к заданию или просто за­бывают выполнить его в срок.

Этих трудностей можно избежать, если, давая детям какое-либо поручение, соблюдать определенные правила.

Во-первых, необходимо, чтобы дети, получив задание, сразу же повторили его. Это заставляет ребенка мобили­зоваться, «настроиться» на задание, лучше понять его со­держание, а также отнести это задание лично к себе.

Во-вторых, нужно предложить им сразу подробно спланировать свои действия, т.е. тут же после поручения приступить к его мысленному исполнению: определить точный срок выполнения, наметить последовательность действий, распределить работу по дням и т.д.

В многочисленных исследованиях отечественных пси­хологов были выделены наиболее существенные условия, позволяющие взрослому формировать у ребенка способ­ность самостоятельно управлять своим поведением. Та­кими условиями являются:

1) наличие у ребенка достаточно сильного и длитель­но действующего мотива поведения;

2) введение ограничительных целей;

3) расчленение усваиваемой сложной формы поведе­ния на относительно самостоятельные и небольшие дей­ствия;

4) наличие внешних средств, являющихся опорой при овладении поведением.

Остановимся подробнее на каждом из выделенных ус­ловий.

Наличие сильного мотива. Ставя перед ребенком опре­деленные цели (лучше учиться, выполнять правила пове­дения, вовремя делать уроки и др.), необходимо учиты­вать содержание мотивов, являющихся для него «реально действующими». Только такие мотивы способны придать действиям ребенка личностный смысл и побудить его к лучшему выполнению требований взрослого, которые в этом случае будут совпадать с собственными потребнос­тями ребенка.

Таким образом, задаваемая цель должна быть включе­на в тот мотивационный контекст, который наиболее зна­чим для данного ребенка. При этом необходимо учитывать особенности содержания мотивационной сферы, которые сложились в индивидуальном опыте каждого школьни­ка. Например, «нужно каждый день готовить уроки», что­бы оставаться лучшим учеником в классе, чтобы отпус­кали гулять на улицу, чтобы не исключили из спортив­ной секции, чтобы не получать двоек и дождаться, нако­нец, чтобы купили собаку (или велосипед), и др.

Главное здесь – определить область мотивов, «реаль­но действующих» для данного ребенка. Выяснить это важ­но не только для эффективной организации его деятель­ности, но и для того, чтобы при необходимости вводить новые мотивы, создавая условия для превращения «толь­ко понимаемых» мотивов в «реально действующие». Ил­люстрацией может служить случай, когда ребенок снача­ла делает уроки ради возможности пойти поиграть, а затем, по прошествии некоторого времени, начинает са­мостоятельно, без принуждения выполнять домашние за­дания, потому что теперь ему понравилось получать хо­рошие отметки.

Введение ограничительной цели. Для того чтобы про­иллюстрировать роль ограничительной цели в организа­ции деятельности ребенка, обратимся к результатам экс­периментов Л.С. Славиной (см.: Изучение мотивации поведения...,1972). Младшим школьникам (с 1 по 4 класс) предлагалась очень однообразная и неинтересная рабо­та: ставить точки в кружочках, расположенных на боль­ших листах и сгруппированных в квадраты по 100 круж­ков. Выполняя эту работу по заданию экспериментатора, дети воспринимали ее как нужную и важную. Через неко­торое время после начала выполнения задания у детей естественным образом наступало «психическое насыще­ние» и в итоге они, кто раньше, кто чуть позже, отказыва­лись от дальнейшей работы.

После того как деятельность ребенка начинала распа­даться и он был готов закончить участие в опыте, экспе­риментатор ставил перед ребенком конкретную цель: за­полнить еще определенное число квадратов с кружками. Введение цели решительным образом меняло поведение ребенка и влияло на результаты работы: дети начинали выполнять задание весело, организованно, в более быст­ром темпе, значительно превышая объем работы, выпол­ненной ими ранее.

Таким образом, ограничительная цель при выполне­нии ребенком непривлекательной для него деятельности приобретает очень большое значение. Она позволяет вы­полнить требование взрослого (что чрезвычайно важно для младшего школьника) и одновременно реализовать стремление прекратить неинтересное занятие, разрешая тем самым конфликт между этими противоположными мотивационными тенденциями.

Важным результатом исследования является определе­ние оптимального момента введения ограничительной цели. Если такая цель вводилась уже после того, как дея­тельность полностью распадалась и ребенок окончатель­но решал отказаться от работы, новая цель не приводила к возобновлению деятельности. Когда ограничительная цель ставилась в начальный период «пресыщения», отме­чался значительный эффект: ребенок быстро и организо­ванно заканчивал задание. Но наибольшее влияние цель имела в том случае, когда она задавалась ребенку с само­го начала работы. Таким образом, цель перед ребенком нужно ставить вовремя и лучше всего делать это заранее.

В этом исследовании обнаружился и другой важный факт: некоторые школьники 3-4 классов способны само­стоятельно ставить перед собой ограничительные цели, что позволяло им работать организованно в течение все­го эксперимента. У учащихся 1-2 классов самостоятель­ной постановки целей не отмечалось.

Анализ условий, при которых ребенок способен иметь некоторое намерение и осуществить его, показал, что обя­зательным в этом случае является заинтересованность взрослого, одобряющего действия ребенка и принимаю­щего непосредственное активное участие в образовании этого намерения.

Таким образом, в младшем школьном возрасте у ре­бенка формируется умение «не только руководствовать­ся целями, которые перед ним ставит взрослый, но и уме­ние самому ставить такого рода цели и в соответствии с ними самостоятельно контролировать свое поведение и деятельность» (Л.И. Божович, 1968, с.273). Именно та­кое умение является основным для развития произволь­ности.

Расчленение сложной формы поведения на небольшие действия. В описанном выше исследовании Л.С. Слави­ной было также показано, что если объем намечаемой работы слишком велик, то даже правильно введенная ог­раничительная цель не оказывает влияния на деятельность ребенка: он работает так, как будто никакой специаль­ной цели перед ним поставлено не было и его деятель­ность вскоре распадается.

Это означает, что общая цель, даже если она исходно принимается ребенком положительно, должна быть кон­кретизирована в частных целях, достижение каждой из которых является более реальным и доступным. Это от­носится и к организации сложных форм поведения.

Результаты данного экспериментального исследования были использованы в практических занятиях со школь­никами, опыт которых описан в работе Л.С. Славиной. «Индивидуальный подход к неуспевающим и недисцип­линированным ученикам» (Л.С. Славина, 1998). Книга эта полна очень точных психологических наблюдений, тон­ких замечаний, размышлений, содержит массу конкрет­ных приемов работы с разными категориями детей, отли­чающимися неуспешной учебой и плохой дисциплиной. Вот лишь отдельные из этих приемов:

- поставленные перед ребенком цели должны быть не общими (стать отличником, исправить свое поведение и пр.), а очень конкретными, направленными на овладение отдельными элементами поведения, которые легко мож­но контролировать. Если, например, необходимо орга­низовать дисциплинированное поведение ученика на уро­ке, можно с учетом индивидуальных особенностей поведения обозначить такие задачи: ничего не говорить учителю сразу при получении плохой отметки, а спро­сить об этом после уроков; не отвечать на уроке товари­щу, даже если он заговорит первый, не выкрикивать, а поднимать руку, и др.;

- конкретную цель нужно ставить непосредственно перед тем, как она должна быть выполнена (например, сразу перед уроком). Этот прием оказывается значитель­но более эффективным, чем замечания ребенку во время уроков, когда он уже начал вести себя плохо;

- необходимо сначала ставить цель на очень корот­кий срок (на данную перемену, на первые 10 мин урока). По мере овладения новой формой поведения намечаемое время выполнения постепенно увеличивается;

- обязателен постоянный каждодневный контроль за выполнением намечаемых целей (для этих целей реко­мендуется вести специальный дневник, в котором ребе­нок вместе со взрослым – педагогом – намечал бы себе конкретные задачи для исполнения и письменно фикси­ровал оценку своих успехов).

Наличие внешних средств организации поведения. Вне­шние средства являются важным условием успешного овладения поведением у младших школьников. Такие средства выполняют роль наглядной опоры и помогают ребенку контролировать свои действия.

Внешние средства имеют большое значение и при орга­низации работы без отвлечений (С. Г. Якобсон, Н.Ф. Прокина, 1967). Например, при подготовке ребенком уроков был использован следующий прием: экспериментатор договаривался с ребенком, что поможет ему готовить уро­ки без отвлечения; как только ребенок отвлекался, взрос­лый включал секундомер, причем так, чтобы ребенок ви­дел это. Выключался секундомер только после того, как ребенок возвращался к работе. Оказалось, что такой путь позволяет, во-первых, резко снизить длительность отвлечений, так как все дети, как правило, через 5 с после вклю­чения секундомера продолжали прерванную работу, и, во-вторых, резко уменьшить количество отвлечений. Таким образом, используя это средство – секундомер – удалось добиться устойчивой, повторяющейся изо дня в день paботы без отвлечений.

Интересно заметить, что как только экспериментатор заменял секундомер словесными напоминаниями о необ­ходимости продолжить работу, т.е. обращался к самому распространенному приему, используемому взрослыми для организации поведения ребенка, дети просили: «Не надо так помогать!»

Еще одним удачным средством, позволяющим ребен­ку организовать свое поведение, являются песочные часы, наглядно показывающие течение времени и помогающие ребенку регулировать темп своей деятельности (там же).

Итак, при определенных условиях дети младшего школь­ного возраста способны научиться организовывать свое поведение в соответствии с заданными целями и собствен­ными намерениями. Важнейшим условием развития произ­вольного поведения является участие взрослого, который направляет усилия ребенка, раскрывая их смысл, и обеспе­чивает средствами овладения.                        

 

Вопросы

1. Каковы основные условия, способствующие формирова­нию у младших школьников умения самостоятельно управлять своим поведением?

2. Приведите примеры ситуаций, в которых действия взрос­лых, направленные на организацию поведения детей, осуществлялись без достаточно полного учета психологических ус­ловий формирования такого поведения.

 

9. МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ «ГРУППЫ РИСКА»

 

ДЕТИ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ (ГИПЕРАКТИВНЫЕ)

 

Детей с нарушениями такого типа невозможно не за­метить, поскольку они резко выделяются на фоне сверст­ников своим поведением.

Идет урок в 1 классе. Дети выполняют самостоятель­ное задание в тетради. Андрей начинает запись вместе со всеми. Но вдруг взор его отрывается от тетради, переме­щается на доску, затем — на окно. Лицо мальчика неожи­данно озаряется улыбкой и, повозившись в кармане, он дос­тает оттуда новый разноцветный шарик. Его движения быстрые и шумные. Развернувшись на стуле, Андрей начи­нает демонстрировать игрушку соседу сзади. Не получив достойной оценки своего приобретения, встает, лезет в портфель, достает карандаш. Неудачно поставленный пор­тфель с грохотом падает. После замечания учителя Анд­рей усаживается за парту, но через мгновение начинает медленно «сползать» со стула. И снова – замечание, за которым следует лишь короткий период сосредоточения... Наконец звонок, Андрей первым выбегает из класса.

Описанное поведение характерно для детей с так на­зываемым гиперкинетическим, или гиперактивным, син­дромом. Одной из специфичных его черт является чрез­мерная активность ребенка, излишняя подвижность, суетливость, невозможность длительного сосредоточения внимания на чем-либо.

В последнее время специалисты пришли к выводу, что гиперактивность выступает как одно из проявлений цело­го комплекса нарушений. Основной же дефект связан с не­достаточностью механизмов внимания и тормозящего контроля. Поэтому подобные нарушения более точно классифицируются как «Синдромы дефицита внимания» (Н.Н. Заваденко, Т.Ю. Успенская, 1994).

Синдромы дефицита внимания считаются одной из наиболее распространенных форм нарушений поведения среди детей младшего школьного возраста, причем у маль­чиков такие нарушения фиксируются значительно чаще, чем у девочек.

Нарушения поведения, связанные с гиперактивностью и недостатками внимания, проявляются у ребенка уже в дошкольном детстве. Однако в этот период они могут выг­лядеть не столь проблемно, поскольку частично компен­сируются нормальным уровнем интеллектуального и со­циального развития. Поступление в школу создает серьез­ные трудности для детей с недостатками внимания, так как учебная деятельность предъявляет повышенные требова­ния к развитию этой функции. Именно поэтому дети с при­знаками синдрома дефицита внимания не в состоянии удов­летворительно справляться с требованиями школы.

Как правило, в подростковом возрасте дефекты вни­мания у таких детей сохраняются, при этом гиперактив­ность обычно исчезает, а иногда сменяется сниженной активностью, инертностью психической деятельности и недостатками побуждений (М. Раттер, 1987).

Специалисты выделяют следующие клинические про­явления синдромов дефицита внимания у детей:

1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, ребенок корчится, извивается.

2. Неумение спокойно сидеть на месте, когда это тре­буется.

3. Легкая отвлекаемость на посторонние стимулы.

4. Нетерпение, неумение дожидаться своей очереди во время игр и в различных ситуациях, возникающих в кол­лективе (занятия в школе, экскурсии и т.д.).

5. Неумение сосредоточиться: на вопросы часто отве­чает не задумываясь, не выслушав их до конца.

6. Сложности (не связанные с негативным поведени­ем или недостаточностью понимания) при выполнении предложенных заданий.

7. С трудом сохраняемое внимание при выполнении заданий или во время игр.

8. Частые переходы от одного незавершенного дей­ствия к другому.

9. Неумение играть тихо, спокойно.

10.Болтливость.

11. Мешают другим, пристают к окружающим (напри­мер, вмешиваются в игры других детей).

12. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь.

13. Частая потеря вещей, необходимых в школе и дома (например, игрушек, карандашей, книг, и т.д.).

14. Могут совершать опасные действия, не задумыва­ясь о последствиях. При этом ребенок не ищет специаль­но приключений или острых ощущений (например, выбе­гает на улицу, не оглядываясь по сторонам).

Наличие у ребенка по крайней мере 8 из перечислен­ных выше 14 симптомов, которые постоянно наблюдаются в течение как минимум 6 мес, является основанием для диагноза «синдром дефицита внимания» (Н.Н. Заваденко, Т.Ю. Успенская, 1994). Все проявления данного синд­рома можно разделить на 3 группы: признаки гиперак­тивности (симптомы 1, 2, 9, 10), невнимательности и отвлекаемости (симптомы 3, 6-8, 12, 13) и импульсивнос­ти (симптомы 4, 5, 11, 14).

Эти основные нарушения поведения сопровождаются серьезными вторичными нарушениями, к числу которых прежде всего относятся слабая успеваемость в школе и затруднения в общении с другими людьми.

Низкая успеваемость – типичное явление для гиперак­тивных детей. Она обусловлена особенностями их пове­дения, которое не соответствует возрастной норме и яв­ляется серьезным препятствием для полноценного включения ребенка в учебную деятельность. Во время урока этим детям сложно справляться с заданиями, так как они испытывают трудности в организации и завер­шении работы, быстро выключаются из процесса выпол­нения задания. Навыки чтения и письма у этих детей зна­чительно ниже, чем у сверстников. Их письменные работы выглядят неряшливо и характеризуются ошибками, ко­торые являются результатом невнимательности, невыпол­нения указаний учителя или угадывания. При этом дети не склонны прислушиваться к советам и рекомендациям взрослых.

Нарушения поведения гиперактивных детей не только влияют на школьную успеваемость, но и во многом опре­деляют характер их взаимоотношений с окружающими людьми. В большинстве случаев такие дети испытывают проблемы в общении: они не могут долго играть со свер­стниками, устанавливать и поддерживать дружеские от­ношения. Среди детей они являются источником посто­янных конфликтов и быстро становятся отверженными.

В семье эти дети обычно страдают от постоянных срав­нений с братьями и сестрами, поведение и учеба которых ставится им в пример. Они недисциплинированны, непос­лушны, не реагируют на замечания, что сильно раздра­жает родителей, вынужденных прибегать к частым, но не результативным наказаниям. Большинству таких детей свойственна низкая самооценка. У них нередко отмечает­ся деструктивное поведение, агрессивность, упрямство, лживость, склонность к воровству и другие формы асо­циального поведения (М. Раттер, 1987).

В работе с гиперактивными детьми большое значение имеет знание причин наблюдаемых нарушений поведения. В настоящее время этиология и патогенез синдромов де­фицита внимания выяснены недостаточно. Но большин­ство специалистов склоняются к признанию взаимодей­ствия многих факторов, в числе которых называются:

- органические поражения мозга (черепно-мозговая травма, нейроинфекция и пр.);

- пренатальная патология (осложнения во время бе­ременности матери, асфиксия новорожденного);

- генетический фактор (ряд данных свидетельствует о том, что синдром дефицита внимания может носить се­мейный характер);

- особенности нейрофизиологии и нейроанатомии (дисфункция активирующих систем ЦНС);

- пищевые факторы (высокое содержание углеводов в пище приводит к ухудшению показателей внимания);

- социальные факторы (последовательность и систе­матичность воспитательных воздействий и пр.).

Исходя из этого, работа с гиперактивными детьми дол­жна проводиться комплексно, с участием специалистов разных профилей и обязательным привлечением родителей и учителей.

Какова роль учителя в работе с гиперактивными детьми? Прежде всего следует учесть, что важное место в пре­одолении синдрома дефицита внимания принадлежит медикаментозной терапии. Поэтому необходимо убедить­ся в том, что такой ребенок находится под наблюдением врача.

Для организации занятий с гиперактивными детьми учитель (совместно с психологом) может использовать специально разработанные коррекционно-развивающие программы (Психогигиена детей и подростков, 1985; Ю.С. Шевченко, 1997).

В оказании психолого-педагогической помощи гипе­рактивным детям решающее значение имеет работа с их родителями и учителями. Взрослым необходимо почув­ствовать проблемы ребенка, понять и принять, что его поступки не являются умышленными и что без помощи и поддержки взрослых такой ребенок не сможет справить­ся с имеющимися у него трудностями.

Учитель и психолог должны объяснить родителям ги­перактивного ребенка, что им необходимо придерживать­ся определенной тактики воспитательных воздействий. Они должны помнить, что улучшение состояния ребенка «зависит не только от специально назначаемого лечения, но в значительной мере еще и от доброго, спокойного и последовательного отношения к нему. В воспитании ре­бенка с гиперактивностью родителям необходимо избе­гать двух крайностей: проявления чрезмерной жалости и вседозволенности с одной стороны, а с другой – поста­новки перед ним повышенных требований, которые он не в состоянии выполнить, в сочетании с излишней пункту­альностью, жесткостью и наказаниями. Частое изменение указаний и колебания настроения родителей оказывают на ребенка с синдромом дефицита внимания гораздо бо­лее глубокое негативное воздействие, чем на здоровых детей» (Заваденко Н.Н., Успенская Т.Ю., 1994, с.101). Ро­дители также должны знать, что существующие у ребен­ка нарушения поведения поддаются исправлению, но про­цесс этот длительный и потребует от них больших усилий и огромного терпения.

В работе упомянутых выше авторов приведены конк­ретные рекомендации родителям детей с синдромом де­фицита внимания:

1. В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной модели». Хвалите его в каждом случае, ког­да он этого заслужил, подчеркивайте успехи. Это помо­жет укрепить уверенность ребенка в собственных силах.

2. Избегайте повторений слов «нет» и «нельзя».

3. Говорите сдержанно, спокойно и мягко.

4. Давайте ребенку только одно задание на определен­ный отрезок времени, чтобы он мог его завершить.

5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию.

6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, тре­бующие концентрации внимания (например, работа с ку­биками, раскрашивание, чтение).

7. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Вре­мя приема пищи, выполнения домашних заданий и сна должно соответствовать этому распорядку.

8. Избегайте по возможности скоплений людей. Пре­бывание в крупных магазинах, на рынках, в ресторанах и т.п. оказывает на ребенка чрезмерно стимулирующее воз­действие.

9. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. Избегайте беспокойных, шумных приятелей.

10. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию гипе­рактивности.

11. Давайте ребенку возможность расходовать избы­точную энергию. Полезна ежедневная физическая актив­ность на свежем воздухе: длительные прогулки, бег, спортивные занятия.

12 Постоянно учитывайте недостатки поведения ребен­ка. Детям с синдромом дефицита внимания присуща гипе­рактивность, которая неизбежна, но может удерживаться под разумным контролем с помощью перечисленных мер.

Не менее ответственная роль в работе с гиперактивны­ми детьми принадлежит учителям. Нередко педагоги, не справляясь с такими учениками, под разными предлога­ми настаивают на их переводе в другой класс, другую школу. Однако эта мера не способствует решению суще­ствующих у ребенка проблем.

Вместе с тем выполнение некоторых рекомендаций может способствовать нормализации взаимоотношений учителя с беспокойным учеником и поможет ребенку луч­ше справляться с учебной нагрузкой (Н.Н. Заваденко, Т.Ю. Успенская, 1994, с. 101).

Учителям рекомендуется:

1. Работу с гиперактивным ребенком строить индиви­дуально, при этом основное внимание уделять отвлекаемости и слабой организации деятельности.

2. По возможности игнорировать вызывающие по­ступки ребенка с синдромом дефицита внимания и поощ­рять его хорошее поведение.

3. Во время уроков ограничивать до минимума отвле­кающие факторы. Этому может способствовать, в част­ности, оптимальный выбор места за партой для гиперактивного ребенка – в центре класса напротив доски.

4. Предоставить ребенку возможность быстро обра­щаться за помощью к учителю в случаях затруднения.

5. Учебные занятия строить по четко распланирован­ному, стереотипному распорядку.

6. Научить гиперактивного ученика пользоваться спе­циальным дневником или календарем.

7. Задания, предлагаемые на уроке, писать на доске.

8. На определенный отрезок времени давать только одно задание.

9. Дозировать ученику выполнение большого задания, предлагать его в виде последовательных частей и перио­дически контролировать ход работы над каждой из час­тей, внося необходимые коррективы.

10. Во время учебного дня предусматривать возмож­ности для двигательной «разрядки»: занятия физическим трудом, спортивные упражнения.

Гиперактивные дети – «очень трудные дети, которые часто приводят в отчаяние как родителей, так и учите­лей» (М. Paттep, с. 307). В отношении дальнейшего раз­вития таких детей нет однозначного прогноза. У многих серьезные проблемы могут сохраниться и в подростковом возрасте. Поэтому с первых дней пребывания такого ре­бенка в школе учителю необходимо наладить совместную работу с его родителями и школьным психологом.

 

Вопросы

1. Каковы основные особенности поведения детей с «синд­ромом дефицита внимания»?

2. В какой мере и при каких условиях учитель может способ­ствовать повышению успеваемости и школьной дисциплины у учащихся, отличающихся гиперактивным поведением?

3. Прочитайте книгу Ю.С. Шевченко «Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психопатоподобным синдромом» (М., 1997). Обратите внимание на предлагаемые автором при­емы коррекционно-развивающей работы с гиперактивными детьми (основные формы и приемы психологического воздей­ствия, игры на развитие внимания, усидчивости и выдержки и др.).

 

ЛЕВОРУКИЙ РЕБЕНОК В ШКОЛЕ

 

Уверенно взяв карандаш, Руслан начал рисовать человеч­ка... левой рукой. Этой рукой Руслан не только рисует, но и пишет, а также чистит по утрам зубы, держит за обе­дом ложку, перелистывает страницы книги, носит школьный портфель, играет в настольный теннис и т.д. Руслан – левша, поэтому в жизни ему все удобнее делатъ левой рукой.

По словам мамы, леворукость мальчика обнаружилась достаточно рано, примерно к концу первого года. Уже тог­да стало заметно, что во всех практических действиях (манипулирование различными предметами, удерживание ложки, чашки и пр.) более активной, ведущей у мальчика является левая рука, правая же выполняет вспомогатель­ную функцию.

К леворукости сына родители отнеслись достаточно спокойно и решили ребенка не переучивать: пусть действу­ет той рукой, какой ему удобно. А действовал мальчик мно­го: с помощью родителей он активно осваивал рисование, лепку, аппликацию, охотно работал с разнообразными кон­структорами и пр. «Непримиримым» оказался лишь дедуш­ка Руслана. Каждое лето, когда внук приезжал отдыхать в деревню, дед упорно принимался делать из мальчика «правшу» («чтобы был как все»). Под строгим контролем деда Руслан тренировал свою правую руку. Но возвращаясь пос­ле летнего отдыха в город, мальчик устойчиво возвращал­ся к действиям преимущественно левой рукой.

В школьное обучение Руслан включился достаточно легко. Вопреки опасениям родителей, трудностей у него оказалось не больше, чем у праворуких детей. Вот толь­ко почерк был не такой ровный и четкий, как у большин­ства одноклассников. Тем не менее учительница была очень довольна успехами Руслана и хвалила его за сооб­разительность, находчивость и нестандартность отве­тов и решений.

 

Левшами являются около 10% людей, причем по оцен­кам зарубежных и отечественных специалистов, доля леворуких имеет тенденцию к увеличению. Практически в каждом классе начальной школы можно встретить 1-2 (а иногда и более) детей, предпочитающих при письме, рисовании и выполнении других видов деятельности ле­вую руку правой.

Леворукость – это не патология и не недостаток раз­вития. И тем более не каприз или упрямство ребенка, про­сто не желающего работать «как все» правой рукой, как иногда считают некоторые родители и «опытные» учите­ля. Леворукость – очень важная индивидуальная особен­ность ребенка, которую необходимо учитывать в процес­се обучения и воспитания.

Асимметрия рук, т.е. доминирование правой или левой руки, или невыраженное предпочтение какой-либо из рук (амбидекстрия) обусловлена особенностями функци­ональной асимметрии полушарий головного мозга. У правшей доминирующим, как правило, является левое полушарие, специализирующееся на переработке вербаль­ной информации (у 95% правшей центр речи расположен в левом полушарии).

У левшей же распределение основных функций между полушариями более сложно и не является просто зеркаль­ным отражением асимметрии мозга, обнаруживаемой у правшей. Многочисленные исследования показывают, что у левшей менее четкая специализация в работе полуша­рий головного мозга.

Специфика мозговых функций левшей влияет на осо­бенности их познавательной деятельности, к числу кото­рых относятся: аналитический способ переработки инфор­мации, поэлементная (по частям) работа с материалом; лучшее опознание вербальных стимулов, чем невербаль­ных; сниженные возможности выполнения зрительно-про­странственных заданий (М.М. Безруких, М.Г. Князева, 1994; Ю.В. Микадзе, Н.К. Корсакова, 1994).

До недавнего времени леворукость представляла серь­езную педагогическую проблему. Считалось необходи­мым переучивать леворуких детей, лишая их выбора руки для письма – все должны были писать правой. При пере­учивании использовали порой самые жесткие меры (на­казание, «надевание варежки на левую руку» и пр.), не считаясь с индивидуальными особенностями и возмож­ностями ребенка и принося в жертву его здоровье. Суще­ствуют многочисленные данные, показывающие, что у леворуких детей невротические состояния и неврозы встречаются значительно чаще, чем у детей-правшей. Одной из главных причин развития неврозов у левшей считается насильственное обучение действиям правой рукой в первые годы жизни или в первый год обучения в школе. Переучивание служит мощным стрессогенным фактором. По существу, насильственное переучивание является формой давления праворукой среды, подравни­вающей под себя леворукого ребенка и игнорирующей его индивидуальность (в этой связи говорят о декстрастрессе – давлении праворукой среды).

В последние годы школа отказалась от практики пере­учивания леворуких детей, и они пишут удобной для них рукой. Однако тем самым проблема леворукости для школы не снимается, поскольку остаются дети со скрытым левшеством. Речь идет о тех случаях, когда природного левшу переучивают в дошкольном детстве. Такое пере­учивание может носить целенаправленный характер, ког­да родители, замечая склонность ребенка к предпочтению левой руки, стремятся исправить этот «недостаток» и пре­дупредить те возможные трудности, которые ожидают ребенка в дальнейшем. Чаще всего это происходит в се­мьях с наследственной леворукостью, где один или оба родителя, или ближайшие родственники, также леворуки. В таких семьях взрослые особенно внимательны к этой стороне развития ребенка, поскольку сами столкнулись с проблемами жизни левши в праворукой среде.

В дошкольном возрасте возможно и ненасильственное переучивание. В раннем дошкольном возрасте родители и воспитатели не всегда обращают специальное внима­ние на то, какая рука у ребенка ведущая, тем более что направление рукости достаточно отчетливо устанавлива­ется только к 3-5 годам. Между тем при обучении новым действиям дети стараются сделать так, как говорит взрос­лый: брать ложку в правую руку, держать карандаш пра­вой рукой и т.п. И ребенок-левша, выполняя требования взрослого, делает так, как велят, даже если это действие ему не очень удобно. В результате такого ненасильствен­ного переучивания многие родители могут и не подозре­вать, что их ребенок – левша.

При овладении бытовыми навыками скрытая леворукость ребенка как правило не сказывается на успешности выполнения действий, однако, приступая к систематичес­кому обучению в школе, особенно при овладении пись­мом и чтением, такие дети могут встретиться с неожидан­ными трудностями.

Поэтому важно определить направление рукости ребен­ка до начала обучения: в детском саду или при приеме в школу.

Для диагностики типа ведущей руки у детей, начиная с 5-6 лет, можно использовать различные функциональные пробы: тест переплетения пальцев, тест «Апплодирование», тест перекреста рук на груди или «Поза Наполео­на» и др.

При работе с детьми широко применяется метод оцен­ки участия рук в процессе выполнения различных дей­ствий. Это могут быть символические действия, когда ребенка просят показать, как он, например, поливает цве­ты, режет хлеб, держит зубную щетку, держит ножницы и т.д. Действия могут быть и реальные, выполняемые в спе­циально подобранных заданиях, требующих манипули­рования.

Определение ведущей руки ребенка необходимо для того, чтобы полнее использовать его природные особен­ности и снизить вероятность осложнений, возникающих у леворуких детей при переходе к систематическому школьному обучению. Однако, стремясь предупредить сложности, ожидающие левшу при обучении письму пра­вой рукой, нужно помнить: определение ведущей руки и выбор на этом основании руки для письма – чрезвычай­но ответственный шаг. Неоценимую помощь родителям и учителю может оказать консультация психолога.

Действительно, переучивание леворуких детей во мно­гих случаях не только нежелательно, но и недопустимо. Как показывает опыт работы с такими детьми, нередко переучивание, начатое уже после того, как ребенок при­ступил к систематическому обучению письму (в середи­не-конце первого класса), только усугубляет ситуацию. Поэтому вопрос о переучивании левши может быть по­ставлен только до начала обучения письму (М.М. Безру­ких, М.Г. Князева, 1994).

Однако наряду с этим известно немало случаев успеш­ного переучивания леворуких детей без отрицательных последствий.

Таким образом, вопрос о переучивании леворукого ребенка в каждом конкретном случае должен решаться строго индивидуально с учетом индивидуальных физио­логических и психологических особенностей, адаптаци­онных возможностей организма и личных установок ре­бенка. При этом следует учитывать результаты диагнос­тики всех латеральных признаков, сопутствующих лево­рукости: доминантность глаза, уха, нижней конечности (Д.Н. Крылов, Т.П. Кулакова, 1988).

Как уже упоминалось, дети-левши обладают опреде­ленной спецификой познавательной деятельности. Это относится как к истинным левшам, так и к переученным, у которых полушария мозга выполняют несвойственные им функции.

В деятельности леворукого ребенка особенности орга­низации его познавательной сферы могут иметь следую­щие проявления:

1. Сниженная способность зрительно-двигательных координации: дети плохо справляются с задачами на сри­совывание графических изображений, особенно их пос­ледовательности; с трудом удерживают строчку при пись­ме, чтении; как правило, имеют плохой почерк.

2. Недостатки пространственного восприятия и зри­тельной памяти, трудности при анализе пространствен­ных соотношений: у левшей часто отмечается искажение формы и пропорции фигур при графическом изображе­нии; зеркальность письма; пропуск и перестановка букв при письме; оптические ошибки, смешение на письме близких по конфигурации букв (т-п, м-л, н-к, и-н); ошиб­ки при определении правой и левой сторон, при опреде­лении расположения предметов в пространстве (под-над, на-за и т.п.).

3. Особая стратегия переработки информации, анали­тический стиль познания: для левшей характерна поэле­ментная работа с материалом, раскладывание его «по по­лочкам», на основании такого подробного анализа стро­ится целостное представление об объекте деятельности. Этим во многом объясняется медлительность леворуких детей, так как для полного восприятия или понимания им необходима более длительная поэтапная проработка материала (Ю. В. Микадзе, Н.К. Корсакова, 1994).

4. Слабость внимания, трудности переключения и кон­центрации.

5. Речевые нарушения: ошибки звуко-буквенного ана­лиза.

Перечисленные особенности самым непосредственным образом влияют на успешность овладения учебными на­выками, прежде всего письмом (в меньшей степени – чте­нием), в усвоении которого у леворуких детей отмечают­ся наибольшие сложности.

Одной из важнейших особенностей леворуких детей является их эмоциональная чувствительность, повышен­ная ранимость, тревожность, обидчивость, раздражитель­ность, а также сниженная работоспособность и повышен­ная утомляемость. Это – следствие не только специфики межполушарной асимметрии, но и попыток переучивания, чего не избежали многие дети-левши (декстрастресс). Кро­ме того, немаловажное значение может иметь и тот факт, что примерно у 20% леворуких детей в анамнезе отмеча­ются осложнения в процессе беременности и родов, родо­вые травмы (по некоторым данным, родовая травма может выступать одной из причин леворукости, когда фун­кции поврежденного левого полушария, более подвержен­ного влиянию неблагоприятных условий, частично при­нимает на себя правое полушарие).

Повышенная эмоциональность леворуких детей явля­ется фактором, существенно осложняющим адаптацию к школе. У левшей вхождение в школьную жизнь может происходить значительно медленнее и более болезненно, чем у большинства сверстников. Поэтому леворукие пер­воклассники требуют пристального внимания со сторо­ны учителей, родителей и школьных психологов.

На протяжении первого класса (а возможно, и более продолжительное время) леворукие школьники могут нуждаться в проведении комплекса специальных психо­логических занятий, направленных на развитие:

- зрительно-моторной координации,

- точности пространственного восприятия,

- зрительной памяти,

- наглядно-образного мышления,

- способности к целостной переработке информа­ции,

- моторики,

- фонематического слуха,

- речи.

При организации развивающей работы может возник­нуть необходимость в привлечении к сотрудничеству ло­гопеда и детского психоневролога.

В работе с леворукими детьми следует учитывать оп­ределенные особенности выработки у них учебных навы­ков, в первую очередь – навыков письма.

Постановка техники письма у левшей специфична: для леворукого ребенка одинаково неудобно как правонаклонное, так и левонаклонное письмо, так как при письме он будет загораживать себе строку рабочей рукой. Поэтому следует ставить руку так, чтобы строка была открыта. Для леворуких рекомендуется правонаклонный разворот тет­ради и прямое (безнаклонное) письмо (М.М. Безруких, М.Г. Князева, 1994). При этом способ держания ручки мо­жет быть различным: обычным, как у правшей, или инвер­тированным, когда рука расположена над строчкой и изог­нута в виде крючка.

При овладении письмом леворукий ребенок должен выбрать для себя тот вариант начертания букв, который ему удобен (леворукие дети чаще выполняют овалы слева направо и сверху вниз; их письмо имеет больше об­рывов, менее связно, буквы соединяются короткими пря­мыми линиями (при обучении леворуких детей письму можно использовать специальные прописи для левшей (М.М. Безруких, 1997)). Требовать от левши безотрыв­ного письма противопоказано. В классе рекомендуется сажать леворуких детей так, чтобы окно было слева. В таком положении ребенок не мешает соседу, и его рабо­чее место имеет достаточную освещенность.

Следует принимать во внимание и еще один фактор, облегчающий учебную деятельность леворукого ребен­ка. Это касается учета ведущего глаза при выборе рабо­чего места учащегося. Парта ребенка должна быть раз­мещена таким образом, чтобы информационное поле совмещалось с ведущим глазом. Так, если ведущим яв­ляется левый глаз, то классная доска, рабочее место учи­теля должны находиться в левом зрительном поле уча­щегося (Ю.В. Микадзе, Н.К. Корсакова, 1994). Последнее требование может, однако, быть несовместимым с пер­вым, поскольку обычное для левшей расположение ра­бочего места слева в ряду у окна целесообразно при ве­дущем правом глазе. Тем не менее учет ведущего глаза при размещении учеников в классе имеет значение не только для леворуких, но и для всех остальных детей.

Итак, леворукий ребенок может иметь в школе немало проблем. Но следует отметить, что леворукость является фактором риска не сама по себе, а в связи с теми опреде­ленными нарушениями и отклонениями в развитии, ко­торые могут встретиться у конкретного ребенка. Далеко не все леворукие дети, особенно если в дошкольном дет­стве уделялось внимание их полноценному психическому развитию, будут иметь серьезные осложнения при овла­дении учебной деятельностью.

Однако справедливым является замечание, что совре­менные школьные программы, ориентированные прежде всего на развитие логико-знаковых, т.е. левополушарных, компонентов мышления, не дают возможности реализо­вать потенциал леворукого ребенка, имеющего правополушарную ориентацию. Между тем специальные иссле­дования свидетельствуют об относительно более высоком творческом потенциале левшей, который обнаруживает­ся при проблемном обучении и приобщении к художе­ственному творчеству (B.C. Ротенберг, С.М. Бондаренко, 1989).

 

Вопросы

1. Какими психологическими особенностями могут отли­чаться дети-левши?

2. При каких обстоятельствах переучивание левши может оказаться успешным?

3. Прочитайте книгу М.М. Безруких и М.Г. Князевой «Если ваш ребенок левша» (М., 1994) и книгу И. Макарьева с анало­гичным названием (СПб., 1995). Обратите внимание на приво­димые авторами сведения о природе леворукости, методах ее диагностики, психологических особенностях леворуких детей, специфике формирования у них основных учебных навыков; проанализируйте также предлагаемые программы развиваю­щих занятий с леворукими детьми.

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ1

1 Раздел написан А.А. Вороновой.

 

Как известно, ребенок 6-7 лет уже умеет соподчинять мотивы, владеть своими эмоциями, старается соотносить свои действия и желания с действиями и желаниями окру­жающих. Особые требования к воле ребенка предъявля­ют ситуации, в которых сталкиваются противоположные мотивы. Самое трудное – момент выбора, когда проис­ходит внутренняя борьба социальных норм и импульсив­ных желаний.

С поступлением в школу увеличивается число требо­ваний, ожиданий, акцент делается на то, что ученик «дол­жен», а не на то, что он «хочет». С другой стороны, пер­вокласснику приятно быть и чувствовать себя взрослее, ответственнее, видеть,, что окружающие воспринимают его как школьника. Естественно, такое положение вызы­вает противоположные переживания: с одной стороны, стремление оправдать ожидания, а с другой – страх ока­заться плохим учеником. Л.С. Славина писала, что неудов­летворенные притязания вызывают отрицательные аффек­тивные переживания только тогда, когда возникает рас­хождение между этими притязаниями и такими способ­ностями ребенка, которые в состоянии обеспечить их удовлетворение. Притязания ребенка, т.е. те достижения, которых он во что бы то ни стало хочет добиться, основываются на возникшей в его предшествующем опыте определенной оценке своих возможностей, т.е. самооцен­ке. Эта самооценка стала для него привычной, в резуль­тате чего у него возникла потребность сохранить как ее, так и основанный на ней уровень притязаний. Однако в тех случаях, когда это стремление фактически не может быть удовлетворено, возникает конфликт. Признать свою несостоятельность – значит для ребенка пойти в разрез с имеющейся у него потребностью сохранить привычную самооценку, чего он не хочет и не может допустить (Л. С. Славина, 1998). В результате ребенок находится в школе в ситуации неуспеха, и его реакция на неуспех но­сит, как правило, неадекватный характер: он или отвер­гает свой неуспех, или ищет причины во внешних обстоя­тельствах, но ни в коем случае в себе. Мы видим, что для школьника эти реакции носят защитный характер, он не желает допустить в сознание что-либо, способное поко­лебать его самооценку. Поэтому, например, повышенная обидчивость как одна из форм аффективного поведения возникает в результате того, что ученик неадекватно оце­нивает ситуацию: он считает, что окружающие неспра­ведливы к нему – учитель поставил низкую оценку, роди­тели наказали его ни за что, одноклассники подшучива­ют над ним и т.д.

Одним из наиболее распространенных запросов школьному психологу со стороны учителя является про­блема эмоциональной неустойчивости, неуравновешен­ности учащихся. Педагоги не знают, как себя вести со школьниками чрезмерно упрямыми, обидчивыми, драч­ливыми, или, например, с детьми, слишком болезненно переживающими любое замечание, плаксивыми, тревож­ными.

Условно можно выделить 3 наиболее выраженные груп­пы так называемых трудных детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере.

1. Агрессивные дети. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он проявлял агрессию, но, выделяя данную группу, мы обращаем внимание прежде всего на степень проявления агрессивной реакции, дли­тельность действия и характер возможных причин, по­рой неявных, вызвавших аффективное поведение.

2. Эмоционально-расторможенные дети. Относящиеся к этому типу дети на все реагируют слишком бурно: если они выражают восторг, то своим экспрессивным поведением «заводят весь класс»; если они страдают – их плач и стоны будут слишком громкими и вызывающими.

3. Слишком застенчивые, ранимые, обидчивые, робкие, тревожные дети. Они постесняются громко и явно выра­жать свои эмоции, будут тихо переживать свои пробле­мы, боясь обратить на себя внимание.

Несомненно, характер проявления эмоциональных ре­акций связан с типом темперамента. Как мы видим, дети, относящиеся ко второй группе, являются скорее холери­ками, а представители третьей группы – меланхоликами или флегматиками.

Как уже отмечалось выше, такое деление носит доста­точно умозрительный характер: на практике можно встре­тить школьников, сочетающих в себе как истероидные черты (характерные для 2-й группы), так и агрессивные тенденции (1-я группа); или детей агрессивных, но в глу­бине души очень ранимых, робких и беззащитных. Одна­ко общим для всех намеченных групп является то, что неадекватные аффективные реакции (проявляющиеся по-разному у различных типов детей) носят защитный, компенсаторный характер.

Рассмотрим случай, описанный Э. Ле Шан (1990): «Око­ло меня сидел мужчина, держа на коленях маленькую хо­рошенькую девочку. Рядом с ним стоял мальчик, который без конца скулил. Он ныл, что хочет опять в воду, хотя весь дрожал; он канючил, чтобы отец купил ему мячик. Его ноющий голос царапал меня по нервам, и я в конце концов не выдержала. Уходя я обернулась и посмотрела на малень­кого нытика. Его взгляд был прикован к отцовскому коле­ну». Дальше автор книги делает вывод, что мальчик хотел не в бассейн и не новую игрушку, а просто своим нытьем хотел обратить внимание отца на себя, он хотел, как и его младшая сестра, на колени к отцу, он как бы напоминал (не сознательно, конечно), что он тоже имеет право на та­кую же любовь и ласку, как его сестра. Можно соглашать­ся или не соглашаться с такой интерпретацией данного случая, но очевидно одно, что неудовлетворенная потреб­ность, подавляемая эмоция всегда рано или поздно вып­лескиваются в форме неадекватной аффективной реакции. В рассмотренной ситуации мы можем лишь предполагать, почему у мальчика возникла такая потребность. Его недо­статочно любили в детстве? Ему недоставало тепла и лас­ки со стороны родителей? Может быть, они были слиш­ком строги с ним, и он не мог в полной мере проявить свое отношение к ним? Почему именно на эту ситуацию он так реагировал? Т.е. мы видим, что даже такая простая и при­вычная, на первый взгляд, проблема требует для разреше­ния ответа на многие, многие вопросы.

Школьному психологу вместе с учителем необходимо определить особенности семейного воспитания детей, у которых есть трудности в развитии эмоциональной сфе­ры, отношение окружающих к ним, уровень их самооцен­ки, психологический климат в классе. На этом этапе ис­пользуют, как правило, такие методы, как наблюдение, беседа с родителями и учителями, с самим учащимся, про­ективные методы (например, рисунок «Семья», незакон­ченные предложения, незаконченные рассказы на интере­сующую тему, составление рассказов по тематическим картинкам и др.). Если с родителями и педагогами уста­новились доверительные отношения, если они нацелены на сотрудничество с психологом для оказания помощи ребенку, можно использовать различные методики, обу­чающие рефлексивному анализу своей деятельности ро­дителя, воспитателя или учителя. А.С. Спиваковская (1988) описала различные формы работы в родительских группах, где, в частности, использовалось такое задание, как написать сочинение на тему «Портрет моего ребен­ка», «Я как родитель».

Различные диагностические приемы помогают школь­ному психологу выявить прежде всего возможные при­чины дезадаптивного поведения ребенка, характер внут­ренних проблем, особенности защитных механизмов. Знание особенностей семейного воспитания, влияния родителей на сына или дочь дает возможность объяснить специфику эмоциональных нарушений детей. В психо­логической литературе выделяются различные типы не­правильного воспитания (В.И. Гарбузов, 1990; А.И. Захаров, 1986; А.С. Спиваковская, 1988; и др.). Остановимся на четырех наиболее распространенных типах непра­вильного воспитания.

1. Неприятие. Оно может быть явным и неявным. Яв­ное неприятие наблюдается, например, в тех случаях, ког­да рождение ребенка было изначально нежелательным, или если планировалась девочка, а родился мальчик, т.е. когда ребенок не удовлетворяет начальные ожидания ро­дителей. Намного сложнее обнаружить неявное неприя­тие. В таких семьях ребенок, на первый взгляд, желанен, к нему внимательно относятся, о нем заботятся, но нет душевного контакта. Причиной тому может быть чувство собственной нереализованности, например, у матери, для нее ребенок – препятствие для развития собственной ка­рьеры, помеха, устранить которую она никогда не смо­жет и вынуждена терпеть. Проецируя свои проблемы на ребенка, она создает эмоциональный вакуум вокруг него, провоцирует собственного ребенка на обратное неприя­тие. Как правило, в семьях, где доминируют такого рода отношения, дети становятся либо агрессивными (т.е. их можно отнести к 1-й группе выделенных форм проявле­ний эмоциональных нарушений), либо чересчур забиты­ми, замкнутыми, робкими, обидчивыми (т.е. по нашей классификации, 3-я группа). Неприятие порождает в ре­бенке чувство протеста. В характере формируются черты неустойчивости, негативизма, особенно в отношении взрослых. Неприятие приводит к неверию в свои силы, неуверенности в себе.

2. Гиперсоциальное воспитание. Причина его в непра­вильной ориентации родителей. Это слишком «правиль­ные» люди, пытающиеся педантично выполнять все реко­мендации по «идеальному» воспитанию. «Надо» произве­дено в абсолют. Ребенок у гиперсоциальных родителей как бы запрограммирован. Он чрезмерно дисциплинирован и исполнителен. Гиперсоциальный ребенок вынужден посто­янно подавлять свои эмоции, сдерживать свои желания. При таком типе воспитания возможно несколько путей развития: это может быть бурный протест, бурная агрес­сивная реакция, иногда и самоагрессия в результате психотравмирующей ситуации или, наоборот, замкнутость, отгороженность, эмоциональная холодность.

3. Тревожно-мнительное воспитание наблюдается в тех случаях, когда с рождением ребенка одновременно воз­никает неотступная тревога за него, за его здоровье и благополучие. Воспитание по этому типу нередко наблю­дается в семьях с единственным ребенком, а также в семь­ях, где растет ослабленный или поздний ребенок. В ре­зультате ребенок тревожно воспринимает естественные трудности, с недоверием относится к окружающим. Он несамостоятелен, нерешителен, робок, обидчив, мучи­тельно неуверен в себе.

4. Эгоцентрический тип воспитания. Ребенку, часто единственному, долгожданному, навязывается представ­ление о себе как о сверхценности: он кумир, «смысл жиз­ни» родителей. При этом интересы окружающих нередко игнорируются, приносятся в жертву ребенку. В результа­те он не умеет понимать и принимать во внимание инте­рес других, не переносит длительных лишений, агрессив­но воспринимает любые преграды. Такой ребенок расторможен, неустойчив, капризен. Его аффективные проявления очень схожи с поведением детей, относящих­ся ко второй группе. Мы так подробно остановились на проблемах личностного развития в семье (рассмотрев при этом далеко не все аспекты семейных взаимоотношений), потому что семья является одним из важнейших факто­ров, влияющих на эмоциональную сферу, в отличие, на­пример, от интеллектуальной.

Однако нельзя не учитывать, что порой эмоциональный стресс у детей провоцируют педагоги, сами того не желая и не осознавая. Они требуют от своих учеников та­кого поведения и уровня успеваемости, которые для не­которых из них являются непосильными. Помните эпи­зод из мудрой и доброй сказки «Маленький принц»:

 

«- Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабоч­кой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват – он или я?

- Вы, ваше величество, – ни минуты не колеблясь, ответил Маленький принц.

- Совершенно верно, – подтвердил король. – С каждого надо спрашивать то, что он может дать».

 

Игнорирование со стороны учителя индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка может быть причиной различного рода дидактогений, т.е. негативных психических состояний учащегося, вызванных неправиль­ным отношением учителя; школьных фобий, когда ребе­нок боится идти в школу, отвечать у доски и т.п.

Как ни парадоксально, психологи тоже иногда могут вызвать у ребенка эмоциональные нарушение. Они, ожи­дая «быстрых» и «видимых» «реальных» результатов сво­ей деятельности (которая, к сожалению, а может, к счас­тью, не измеряется в процентах), стараются превратить в своих «клиентов» как можно больше учащихся, ищут у них мнимые проблемы, навязывая зачастую свою психо­логическую помощь, в которой, наверное, в данный мо­мент конкретный ребенок не нуждается. Это создает дис­комфорт в душе ребенка: он сам начинает подозревать в себе «психические отклонения», и не удивительно, что в таком состоянии – находит. Поэтому никогда нельзя забывать, что одна из важнейших заповедей психолога, учи­теля, так же, как и врача, – «Не навреди».

Таким образом, к основным факторам, влияющим на эмоциональные нарушения, относятся:

1) природные особенности (например, тип темпера­мента);

2) социальные факторы:

- тип семейного воспитания;

- отношение учителя;

- влияние школьного психолога.

Как можно строить работу с детьми, действительно требующими психологической помощи?

Нужно постараться с помощью индивидуально подо­бранных методик выявить возможную причину эмоцио­нальной дисгармонии. Ведь неадекватные реакции – это следствие, а не причина психологических проблем. Не все­гда целесообразно начинать исследование эмоционально-неуравновешенных детей с тестов, бессмысленных, на их взгляд, очередных заданий взрослых. Иногда ребенку нуж­но просто человеческое общение, понимание, хотя надо сказать, что не всегда дети идут на контакт, они уже на­учились не доверять. В таких случаях лучше оставить уче­ника в покое, а через некоторое время постараться заин­тересовать его какой-то деятельностью, может быть, подключить к работе в группе, которую ведет школьный психолог.

Различные формы игровой терапии (Т.Д. Лэндрет, 1994), эмаготерапии (терапии образами), арттерапии по­могают ребенку пережить свои некогда подавленные чув­ства. Так, сказкотерапия дает возможность детям иден­тифицировать себя с героями сказок и вместе с ними пе­режить тяжелые эмоции, внутриличностные конфликты и успешно разрешить их. В соответствии с возрастом дети получают в доступной форме психологические знания, позволяющие справиться с чувством одиночества, непол­ноценности, неуверенности в себе, с переживаниями вины, стыда. Дальнейшее прорисовывание сказок также дает возможность выразить свои чувства с помощью образов, символов, т.е. освободиться, «очиститься» от гнетущих эмоций.

Иначе говоря, доброжелательное и понимающее об­щение, игры, рисование, прослушивание и обсуждение сказок, подвижные упражнения, музыка, а самое главное – внимание к ребенку – помогают ему принять себя и мир, который его окружает.

Эффективными могут быть детско-родительские груп­пы, где взрослые учатся психологически грамотно взаи­модействовать со своим ребенком. Но прежде чем создать такую тренинговую группу, необходим подготовительный этап. На этой стадии создается правильная установка для коррекции (А.С. Спиваковская, 1988). Характеристики этой установки таковы:

1. Некоторое ослабление психической напряженнос­ти и ощущения дискомфорта.

2. Переформулировка запроса и более глубокое осо­знание мотивов обращения за психологической помощью.

3. Активизация родителей на самостоятельную психо­логическую работу.

4. Построение доверительного эмоционально насы­щенного контакта с психологом.

5. Повышение веры родителей в возможность дости­жения позитивного результата в поведении ребенка и во всей семейной ситуации.

Установочный этап можно объединить с диагностичес­ким. Беседуя с родителями, необходимо постараться вы­яснить не только особенности воспитания, взаимоотно­шений в семье, но и специфические реакции ребенка, которые могут проявляться только дома, так как извест­но, что поведение ребенка в школе и дома может носить различный характер.

В беседе с родителями можно обратить внимание на следующие моменты:

1. Сон:

а) как ребенок засыпает: быстро или медленно, тре­бует ли, чтобы с ним сидели, чтобы не гасили свет и т.д.;

б) как спит: крепко, спокойно или мечется; разго­варивает во сне;

в) как просыпается: сразу или нет; в каком настрое­нии.

2. Отношение к еде: как ребенок ест – охотно или нет, выбирает пищу или нет.

3. Бывают ли проявления страха у ребенка, при каких обстоятельствах:

а) при наказании, окриках со стороны взрослых;

б) без видимых причин, связанных с поведением взрослых.

4. Как проявляется страх.

5. Чему радуется ребенок и что вызывает у него огор­чение, недовольство, обиду; какова длительность его пе­реживаний.

6. Умеет ли ребенок выразить сочувствие своим близким.

7. Какие эмоции наиболее часто наблюдаются у него в игре, в учебной деятельности, доброжелателен ли он к своим сверстникам.

8. Отстаивает ли ребенок свои интересы и каким спо­собом: находит аргументы, упрашивает, требует, хитрит, плачет и т.д.                      

9. Как реагирует на неудачи и на успех.

Безусловно, круг проблем, касающихся эмоциональ­но-волевой сферы ребенка, намного шире, но даже сопо­ставив ответы на вышеперечисленные вопросы с резуль­татами наблюдений школьного психолога, педагогов, можно составить целостную картину аффективного раз­вития учащегося. (Как уже отмечалось, использование проективных методов дает возможность выявить причи­ны эмоциональных расстройств школьника.)

Общаясь с детьми, испытывающими эмоциональные затруднения, можно предложить взрослым следующие ре­комендации:

1. Нельзя стремиться учить ребенка подавлять свои эмоции, задача взрослых в том, чтобы научить детей пра­вильно направлять, проявлять свои чувства.

2. Эмоции возникают в процессе взаимодействия с ок­ружающим миром. Необходимо помочь ребенку адекват­ным формам реагирования на те или иные ситуации и яв­ления внешней среды.

3. Не надо пытаться в процессе занятий с трудными детьми полностью оградить ребенка от отрицательных переживаний. Это невозможно в повседневной жизни, и искусственное создание «тепличных условий» лишь на время снимает проблему, а через некоторое время она встает более остро. Здесь нужно учитывать не просто мо­дальность эмоций (отрицательные или положительные), а прежде всего их интенсивность. Важно помнить, что ре­бенку нужен динамизм эмоций, их разнообразие, т.к. изо­билие однотипных положительных эмоций рано или по­здно вызывает скуку.

4. Чувства ребенка нельзя оценивать, невозможно тре­бовать, чтобы ребенок не переживал того, что он переживает. Как правило, бурные аффективные реакции – это результат длительного зажима эмоций.

В заключение можно отметить, что не существует пло­хих или хороших эмоций, и взрослый во взаимодействии с ребенком должен непрерывно обращаться к доступно­му для ребенка уровню организации эмоциональной сфе­ры, способствовать аффективной регуляции ребенка, оп­тимальным способам социализации.

 

Вопросы

1. Каковы основные виды эмоциональных нарушений у младших школьников?

2. Как помочь родителям понять переживания и эмоциональ­ные состояния их детей?

3.Как учитель может способствовать развитию эмоциональ­ной сферы своих учеников?

 

ГЛАВА IV

КОРРЕКЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 

Современные психологические знания свидетельствуют об огромном значении полноценного общения взрослого и ребенка, стиля такого общения для развития детей. По­этому одним из существенных аспектов психологического просвещения учителей и родителей является ознакомление их со способами правильного общения с детьми, оказания им психологической поддержки, создания в семье и школе благоприятного психологического климата.

Приводимые ниже рекомендации показывают, как, в каком направлении, какими методами может осуществ­ляться такая работа.

Не все в жизни у нас получается так, как хотелось бы, порой обстоятельства оказываются сильнее нас. В мину­ты неудач нам хочется, чтобы близкие люди поняли нас, поддержали, не дали упасть духом. Так почему же ошиб­ки и промахи ребенка вызывают у нас досаду и раздраже­ние, почему мы первым делом торопимся отругать и на­казать его, считая, что делаем это для его же блага? Убережет ли это его от неудач, научит ли противостоять жизненным трудностям?

Правильные взаимоотношения между детьми и взрос­лыми – важнейший фактор развития ребенка. При нару­шении этих взаимоотношений ребенок испытывает разо­чарование и склонен к различным проступкам.

Какие же взаимоотношения можно считать правиль­ными? Это те, в которых взрослый:

- сосредоточивается на позитивных сторонах и пре­имуществах ребенка с целью укрепления его самооценки;

- помогает ребенку поверить в себя и свои способности;

- помогает ребенку избежать ошибок;

- поддерживает ребенка при неудачах.

Коррекционная работа с родителями заключается в том, чтобы научить их поддерживать ребенка, а для это­го, возможно, придется изменить привычный стиль общения и взаимодействия с ним. Вместо того чтобы обра­щать внимание прежде всего на ошибки и плохое поведе­ние ребенка, взрослому придется сосредоточиться на по­зитивной стороне его поступков и поощрении того, что тот делает.

Поддерживать ребенка – значит верить в него. Вербально и невербально родитель сообщает ребенку, что верит в его силы и способности. Ребенок нуждается в поддерж­ке не только тогда, когда ему плохо, но и тогда, когда ему хорошо.

Подчеркнем еще раз: взрослый, стремящийся поддер­жать ребенка, не только рассматривает события (поступ­ки) в целом, но и старается выделить отдельные, позитив­ные для ребенка, стороны. Поддержка основана на вере в способность ребенка преодолевать жизненные трудности при помощи значимых для него взрослых.

Для того чтобы поддержать ребенка, родители сами должны испытывать уверенность, они не смогут оказы­вать поддержку ребенку до тех пор, пока не научатся при­нимать себя и не достигнут самоуважения и уверенности.

Взрослый, сам того не ведая, может обидеть ребенка, сказав ему, например: «Ты мог бы и не пачкаться!», «Ты мог бы быть и поосторожнее!», «Посмотри, как твой брат хорошо сделал это!», «Ты должен был смотреть, когда это делал я!» Как правило, негативные замечания родителей не имеют действия. Постоянные упреки типа «Ты мог бы сделать это лучше» приводят ребенка к выводу: «Какой смысл стараться? Все равно я ничего не могу. Я никогда не смогу удовлетворить их. Я сдаюсь».

Для нормального развития ребенка иногда нужна кор­рекция всех его семейных взаимоотношений, таких как:

1) завышенные требования родителей,

2) соперничество братьев и сестер (сиблингов),

3) чрезмерные амбиции ребенка.

Завышенные требования родителей к ребенку сделают успех труднодостижимым. Например, если родители прежде ожидали, что ребенок будет в детском саду «са­мым способным», то они ожидают от него того же и в школе; ребенка, умеющего хорошо кувыркаться, хотят в будущем видеть хорошим гимнастом.

Что касается братьев и сестер, то родители могут не­преднамеренно противопоставлять детей друг другу, срав­нивая блестящие успехи одного с бледными достижения­ми другого. Такое соперничество может привести к сильным переживаниям ребенка и разрушить хорошие прежде взаимоотношения.

На поведение ребенка влияют чрезмерные амбиции, «взращенные» в семье. Это проявляется, например, в тех случаях, когда ребенок, плохо играя в какую-то игру, от­казывается принимать в ней участие. Часто ребенок, не могущий выделиться посредством чего-то позитивного, начинает вести себя вызывающе негативно или превра­щается в «камень на шее» всего класса.

Как поддерживать ребенка? Существуют ложные спо­собы, так называемые ловушки поддержки. Так, типич­ными для родителей способами поддержки ребенка явля­ются гиперопека, создание зависимости ребенка от взрос­лого, навязывание нереальных стандартов, стимулирова­ние соперничества со сверстниками. Эти методы приводят только к переживаниям ребенка, мешают нормальному развитию его личности и требуют педагогической коррек­ции со стороны воспитателя и учителя.

Еще раз повторим: подлинная поддержка взрослыми ребенка должна основываться на подчеркивании его спо­собностей, возможностей его положительных сторон. Случается, что поведение ребенка не нравится взросло­му. Именно в такие моменты он должен предельно четко показать ребенку, что «хотя я и не одобряю твоего пове­дения, я по-прежнему уважаю тебя как личность». Напри­мер, если ребенку не удается вести себя так, как хотелось бы учителю, именно учитель должен помочь ребенку по­нять, почему так происходит. Важно, чтобы ребенок по­нял, что его неудача может проистекать из-за отсутствия готовности или способности вести себя соответствующим образом. Необходимо показать ребенку, что его неудача ни в коей мере не умаляет его личных достоинств. Важно, чтобы взрослый научился принимать ребенка таким, ка­кой он есть, включая все его достижения и промахи, а в общении с ним учитывать значение таких вещей, как тон, жесты, выражения и т.п.

Для того чтобы оказать ребенку психологическую под­держку, взрослый должен пользоваться теми словами, которые работают на развитие положительной самооцен­ки и чувства адекватности ребенка. В течение дня взрос­лые имеют немало возможностей для создания у ребенка чувства собственной полезности и адекватности. Один путь состоит в том, чтобы продемонстрировать ребенку удовлетворение от его достижений или усилий. Другой путь – научить ребенка справляться с различными зада­чами. Этого можно достичь, создав у ребенка установку: «Ты можешь это сделать».

Даже если ребенок не вполне успешно справляется с чем-то, взрослый должен дать ему понять, что его чув­ства по отношению к ребенку не изменились. Полезными могут оказаться следующие высказывания:

- Мне было очень приятно наблюдать за происходя­щим!

- Даже если что-то произошло не так, как тебе хоте­лось, для тебя это было хорошим уроком.

- Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. В конце концов, исправляя свои ошибки, ты тоже учишься.

Таким образом, взрослый научится помогать ребенку в достижении уверенности в себе. По выражению одного из родителей, это подобно прививке ребенку от неудачи и несчастья.

Центральную роль в развитии уверенности ребенка в себе играет, как уже отмечалось, вера в него родителей и педагогов. Родитель должен показать ребенку, что он яв­ляется важным членом семьи и значит для нее больше, чем все связанные с ним проблемы. Педагог – что ребенок нужный и уважаемый член группы, класса.

Взрослые часто сосредоточены на прошлых неудачах и используют их против ребенка. Примерами такого оце­нивания являются утверждения типа: «Когда у тебя была собака, ты забывала кормить ее, когда ты занималась музыкой, ты бросила уроки через 4 недели, так что я не думаю, что тебе имеет смысл теперь заняться танцами». Такой акцент на прошлом может породить у ребенка ощущение преследования. Ребенок может решить: «Нет никакой возможности изменить мою репутацию, так что пусть меня считают плохим».

Как взрослому показать свою веру в ребенка?

- Забыть о прошлых неудачах ребенка.

- Помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей.

- Позволить ребенку начать «с нуля», опираясь на то, что взрослые верят в него, в его способность достичь ус­пеха.

- Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам.

Очень важно позаботиться о том, чтобы создать ре­бенку ситуацию с гарантированным успехом. Возможно, это потребует от взрослого некоторого изменения требо­ваний к ребенку, но дело того стоит. Например, создать такую ситуацию, которая может помочь школьнику выб­рать задания, с которыми он, с точки зрения учителя, спо­собен справиться, и затем дать ему возможность проде­монстрировать свой успех классу и родителям.

Успех порождает успех и усиливает уверенность в сво­их силах как у ребенка, так и у взрослого.

Итак, для того чтобы поддержать ребенка, необходимо:

1. Опираться на сильные стороны ребенка.

2. Избегать подчеркивания его промахов.

3. Показывать, что вы удовлетворены ребенком.

4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уваже­ние к ребенку.

5. Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, с которыми он может справиться.

6. Проводить больше времени с ребенком.

7. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком.

8. Знать обо всех попытках ребенка справиться с за­данием.

9. Уметь взаимодействовать с ребенком.

10. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно.

11. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний.

12. Принимать индивидуальность ребенка.

13. Проявлять веру в ребенка, эмпатию к нему.

14. Демонстрировать оптимизм. Следует помнить, что одни слова и фразы взрослых поддерживают ребенка, а другие – разрушают его веру в себя. Поддерживают такие слова и фразы:

- Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо.

- Ты делаешь это очень хорошо.

- У тебя есть некоторые соображения по этому пово­ду. Готов ли ты начать?

- Это серьезный вызов, но я уверен, что ты готов к нему.

Слова и фразы «разрушения»:

- Зная тебя и твои способности, я думаю, ты смог бы сделать это гораздо лучше.

- Ты мог бы сделать это намного лучше.

- Эта идея никогда не сможет быть реализована.

- Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам это сделаю.

Взрослые часто путают поддержку с похвалой и награ­дой. Похвала может быть, а может и не быть поддержкой. Например, слишком щедрая похвала может показать­ся ребенку неискренней. В другом же случае она может поддержать ребенка, опасающегося, что он не соответ­ствует ожиданиям взрослых.

Психологическая поддержка основана на том, чтобы помочь ребенку почувствовать свою нужность. Различие между поддержкой и наградой определяется временем и эффектом. Награда обычно выдается ребенку за то, что он сделал что-то очень хорошо или за какие-то его дости­жения в определенный период времени.

Поддержка, в отличие от похвалы, может оказываться при любой попытке или небольшом прогрессе. Когда взрослые выражают удовольствие от того, что делает ре­бенок, это поддерживает его и стимулирует продолжать дело или предпринять новые попытки. Он получает удо­вольствие от самого себя.

Поддерживать можно посредством:

- отдельных слов («красиво», «аккуратно», «прекрас­но», «здорово», «вперед», «продолжай»);

- высказываний («Я горжусь тобой», «Мне нравит­ся, как ты работаешь», «Это действительно прогресс», «Я рад твоей помощи», «Спасибо», «Все идет прекрас­но», «Хорошо, благодарю тебя», «Я рад, что ты в этом участвовал», «Я рад, что ты пробовал это сделать, хотя все получилось вовсе не так, как ты ожидал»);

- прикосновений (потрепать по плечу; дотронуться до руки; мягко поднять подбородок ребенка; приблизить свое лицо к его лицу; обнять его);

- совместных действий, физического соучастия (си­деть, стоять рядом с ребенком; мягко вести его; играть с ним; слушать его; есть вместе с ним);

- выражения лица (улыбка, подмигивание, кивок, смех).

Для создания полноценных, доверительных отношений с ребенком взрослый должен уметь эффективно общаться с ним. Коммуникация – это вербальный и невербальный про­цесс передачи чувств, установок, фактов, утверждений, мне­ний и идей между людьми. Если взрослые стремятся к со­зданию отношений, удовлетворяющих их и ребенка, они должны научиться эффективному, ответственному общению.

 

Общие правила эффективного общения взрослого и ребенка

 

1. Беседуйте с ребенком дружелюбно, в уважительном тоне. Для того чтобы воздействовать на ребенка, вы должны научиться сдерживать свой критицизм и видеть по­зитивную сторону общения с ребенком. Тон, которым вы обращаетесь к ребенку, должен демонстрировать уваже­ние к нему как к личности.

2. Будьте одновременно тверды и добры. Выбрав спо­соб действия, вы не должны колебаться. Будьте друже­любными и не выступайте в роли судьи.

3. Снизьте контроль. Избыточный контроль над деть­ми обычно требует особого внимания взрослых и редко приводит к успеху. Более эффективным оказывается спо­койное, отражающее реальность планирование способа действия.

4. Поддерживайте ребенка. Взрослый может поддер­жать ребенка, признавая его усилия и вклад, равно как и достижения, а также демонстрируя, что понимает его пе­реживания, когда дела идут не очень хорошо. В отличие от награды поддержка нужна даже тогда, когда ребенок не достигает успеха.

5. Имейте мужество. Изменение поведения требует практики и терпения. Если какой-то подход окажется не­удачным, не нужно отчаиваться, следует остановиться и проанализировать переживания и поступки как ребенка, так и свои. В результате в следующий раз взрослый будет лучше знать, как поступить в подобной ситуации.

6. Демонстрируйте взаимное уважение. Педагоги и родители должны демонстрировать доверие к ребенку, уверенность в нем и уважение к нему как к личности.

 

Вопросы:

1. Какими способами взрослый может оказать психологи­ческую поддержку ребенку?

2. Почему ребенок нуждается в поддержке со стороны взрослых?

 

ГЛАВА V

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ, ПЕРЕЖИВАЮЩЕМУ ГОРЕ

 

Вите было всего 2 года, когда трагически погиб его отец. О том, как это случилось, мальчик знает со слов мамы и старших сестер. Внешне он как будто бы не переживает, но как только в детском саду заходит разговор о папах, Витя громко сообщает: «А мой папа погиб». Дети замол­кают, а воспитательница теряется, не зная, что ответить ребенку.

К сожалению, жизнь ребенка наполнена не только ра­достями и мелкими огорчениями. В ней порой встречает­ся и настоящее горе, связанное с потерей близких вслед­ствие болезней, старости, катастроф, аварий, несчастных случаев. Взрослые часто испытывают растерянность и замешательство, не зная, как и чем помочь ребенку в этой ситуации, не имея представления не только о том, как ве­сти себя по отношению к ребенку, потерявшему кого-то из близких, но и о том, каким образом и насколько остро он переживает потерю.

Важно, чтобы взрослый умел не только профессиональ­но грамотно оказать помощь такому ребенку, но и под­держать его.

Родители, воспитатели, учителя должны знать, как в рамках обычной повседневной жизни помочь ребенку пережить горе, поддержать его, предотвратить развитие неврозов.

Овладение предлагаемыми ниже приемами доступно и необходимо всем взрослым, имеющим дело с детьми, так как в любой момент они могут столкнуться с ситуа­цией, когда потребуется психологическая помощь, под­держка, понимание. Обращение к специальной психоте­рапевтической или психиатрической помощи рекоменду­ется лишь тогда, когда предлагаемые средства не сраба­тывают или оказываются недостаточными.


Что отличает детское горе? Если в семье горе, то нуж­но, чтобы ребенок видел это и мог выразить его вместе со всеми. Переживания ребенка не только нельзя игнориро­вать, но важно признать его право на переживание. Даже если в семье психически неполноценный ребенок, никак нельзя недооценивать его способность понять происхо­дящее, а также глубину его эмоций. Он, как и другие дети, должен быть включен в переживания всей семьи, и ему требуются дополнительные знаки любви и поддержки.

Не надо пытаться делать вид, что ничего не случи­лось и жизнь идет своим чередом. Всем нам требуется время, чтобы привыкнуть жить без любимого человека. Это не уменьшает эмоционального потрясения и не га­рантирует от неожиданных и трагических реакций, но позволяет предотвратить возникновение глубоких стра­хов, которые могут привести к тяжелым психологичес­ким проблемам много лет спустя. В это трудное время детям прежде всего требуются поддержка, демонстрация любви и заботы.

Период острого переживания горя у ребенка обычно короче, чем у взрослого (слезы часто сменяются смехом), но при столкновении с новыми жизненными ситуациями его горе вновь оживает: «В первый день в школе я увидел, что все пришли с мамами и только я пришел с папой».

Что считать нормальными реакциями ребенка? Это обязательно нужно знать, чтобы отличить «проблемно­го» ребенка от ребенка «с проблемой». Шок – первая ре­акция на смерть. У детей он обычно выражается молча­ливым уходом или взрывом слез. Очень маленькие дети могут испытывать весьма болезненное чувство диском­форта, но не шок. Они не понимают, что происходит, но хорошо чувствуют атмосферу в доме. Развлечение (взять на руки, купить игрушку или сладость, включить телеви­зор) оказывается не самой лучшей политикой в такой си­туации. Оно действует временно и не помогает справить­ся с горем, а лишь на момент отвлекает внимание. Обнимите ребенка, дайте ему расслабиться, поплакать, по­сидеть или полежать, но не обхаживайте его так, словно у него болят зубы. Ему нужно время, чтобы погоревать, поговорить о матери, отце, брате или сестре.

Если ребенок достаточно большой, дайте ему возмож­ность участвовать в приготовлении к похоронам, и он не будет чувствовать себя одиноким среди опечаленных и занятых делами взрослых.

Отрицание смерти – следующая стадия переживания горя. Дети знают, что близкий человек умер, видели его мертвым, но все их мысли настолько сосредоточены на нем, что они не могут поверить, что его больше нет рядом.

Поиски – для ребенка очень логичная стадия горя. Он потерял кого-то, теперь он должен найти его. Невозмож­ность найти порождает страх. Иногда дети переживают эти поиски как игру в прятки, зрительно представляют, как умерший родственник входит в дверь.

Отчаянье наступает, когда ребенок осознает невозмож­ность возвращения умершего. Он вновь начинает плакать, кричать, отвергать любовь других людей. Только любовь и терпение могут преодолеть это состояние.

Гнев выражается в том, что ребенок сердится на роди­теля, который его «покинул», или на Бога, «забравшего» отца или мать. Маленькие дети могут начать ломать иг­рушки, устраивать истерики, колотя ногами по полу, под­росток вдруг перестает общаться с матерью, «ни за что» бьет младшего брата, грубит учителю.

Тревога и чувство вины ведут к депрессии. Кроме того, ребенка могут тревожить различные практические воп­росы: кто будет провожать его в школу? кто поможет с уроками? кто даст карманных денег? Для более старших детей смерть отца может означать невозможность продол­жить учебу и т.п.

 

1. КАК ПОМОЧЬ СТРАДАЮЩЕМУ РЕБЕНКУ?

 

1. Прежде всего необходимо, чтобы переживание раз­делялось всеми членами семьи. Многие сходятся в том, что желательно принятие траура всеми членами семьи, включая детей (может быть, кроме дошкольников). Это совместное переживание, понятное каждому члену семьи.

Иногда дети становятся друзьями именно на основа­нии сходства переживаний: «Мы дружим, потому что у нас обеих нет мамы, а есть только папа».

Горе никогда не проходит. Мы сохраняем близких жи­выми в нашей памяти, и это очень нужно нашим детям. Это позволит им извлечь позитивный опыт горя и под­держит их в жизни.

2. Самое сложное для взрослого – это сообщить ребен­ку о смерти близкого. Лучше, если это сделает кто-то из родных. Если это невозможно, то сообщить должен тот взрослый, которого ребенок хорошо знает и которому он доверяет. В этот момент очень важно прикасаться к ребен­ку: взять его руки в свои, обнять, взять его на руки. Ребенок должен почувствовать, что его по-прежнему любят и что он не будет отвергнут. Важно также, чтобы у ребенка не возникло чувство вины в связи со смертью близкого.

Ребенок может продемонстрировать вспышку гнева по отношению ко взрослому, принесшему печальное извес­тие. Не надо в этот момент уговаривать ребенка взять себя в руки, ибо горе, не пережитое вовремя, может вернуться месяцы или годы спустя.

Дети постарше предпочитают в этот момент одиноче­ство. Не спорьте с ними, не приставайте к ним, их поведе­ние естественно и является своего рода психотерапией.

Ребенка надо окружить физической заботой, готовить ему еду, стелить постель и т.п. Не нужно взваливать на него в этот период взрослых обязанностей: «Ты теперь мужчи­на, не огорчай маму своими слезами». Сдерживание слез противоестественно для малыша и даже опасно. Но не надо и заставлять ребенка плакать, если он не хочет.

В период горя не следует изолировать ребенка от се­мейных забот. Все решения должны приниматься сооб­ща, всей семьей.

3. Желательно, чтобы ребенок говорил о своих стра­хах, но его к этому побудить нелегко. Потребности ре­бенка кажутся нам очевидными, однако мало кто из взрослых понимает, что ребенку требуется признание его боли и страхов, ему нужно выразить свои чувства в связи с по­терей близкого человека.

В этой связи имеется интересный и полезный опыт. Можно, например, собрать группу подростков, потеряв­ших родителей, чтобы они могли проговорить все это между собой. По методике проведения подобных встреч взрослый не участвует в беседе до тех пор, пока они его об этом не попросят. Ребятам важно почувствовать себя на равных. Поначалу они с недоверием относятся к по­добной группе, но начав говорить, обнаруживают много общего в чувствах и проблемах. Разговоры, порой болез­ненные, тем не менее помогают подросткам справиться со страхами, прояснить собственные мысли.

Считается, что после похорон жизнь семьи приходит в норму: взрослые возвращаются на работу, дети – в шко­лу. Именно в этот момент потеря становится наиболее ос­трой. В первые дни после трагедии дети знают, что правомерно любое проявление чувств. По прошествии вре­мени на смену могут прийти такие явления, как энурез, заикание, грызение ногтей, сонливость или бессонница.

Невозможно дать рецепт по каждому конкретному слу­чаю. Главное – исходить из потребности ребенка в люб­ви и внимании к нему. Если ребенок отказывается от еды, можно предложить ему помочь в приготовлении обеда для всей семьи.

Как снять агрессивное поведение? Маленьким детям можно дать различные коробки, ящики, баллоны, бума­гу, которые можно мять, ломать и крушить. Детям по­старше можно поручить физическую работу, требующую значительных усилий, или отправить их на длительную прогулку пешком, на велосипеде.

Надо иметь в виду, что в многодетной семье может возникнуть своеобразное соревнование: кто сильнее вы­ражает свой гнев. Все вышесказанное не исключает того, что нельзя позволить ребенку зайти в этом слишком да­леко. Нельзя допустить того, чтобы одному ребенку было позволено абсолютно все в ущерб другим детям.

В течение многих месяцев, даже всего первого года после смерти близкого человека, острые эмоциональные вспышки будут омрачать такие события, как праздники, дни рождения. Затем сила выражения эмоций, как прави­ло, ослабевает. Потеря не забывается, но семья учится управлять своими чувствами.

4. В каких случаях ребенку требуется специальная по­мощь? Обычно родители стараются избежать обращения к психиатру. Бывает и наоборот: при малейшем подозре­нии на необычность поведения ребенка родители кида­ются к врачу, в то время как помощь требуется им, а не ребенку.

В качестве тревожных симптомов можно выделить сле­дующие:

- длительное неуправляемое поведение, острая чув­ствительность к разлуке, полное отсутствие каких-либо проявлений чувств;

- анорексия, бессонница, галлюцинации (все это чаще встречается у подростков);

- депрессия подростков – это часто гнев, загнанный внутрь.

Общий совет: настораживают отсроченное пережива­ние горя, слишком затянувшееся или необычное беспо­койство. Всегда тревожит отсутствие переживаний.

 

2. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ УЧИТЕЛЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПЕРЕЖИТЬ ГОРЕ

 

Учитель часто оказывается беспомощным, когда стал­кивается с необходимостью помочь ребенку пережить горе. Между тем школа и учитель могут сыграть решающую роль в помощи этим детям: ведь школа составляет огромную часть их повседневной жизни. После любой трагедии при­вычные ежедневные обязанности могут оказать поддерж­ку, создать ощущение комфорта и безопасности, а иногда и принести облегчение. Обстановка в школе резко отлича­ется от тягостной домашней атмосферы.

Обычно рекомендуют, чтобы дети возвращались в школу по возможности быстрее после похорон. Между тем все это очень индивидуально. Ребенок часто боится оставить родителя одного, ему кажется, что отец или мать умрут, оставшись дома в одиночестве. В этом случае це­лесообразно пойти ребенку навстречу, разрешить ему в течение какого-то времени побыть дома, чтобы он успо­коился и убедился, что родитель умирать не собирается.

Возвращение в школу может быть трудным. Встреча с учителями и товарищами требует известного мужества. Пережившие горе люди знают, как порой болезненно вос­принимаются любые слова даже добрых знакомых. Меж­ду тем дети, не очень-то чуткие в обычное время, ведут себя гораздо более естественно и доброжелательно по отношению к своему страдающему товарищу, чем взрос­лые по отношению к его родителю. Тем не менее учителя должны следить за тем, чтобы ребенка не дразнили и не задирали. Когда ребенок придет в школу, учитель дол­жен сказать ему, что он знает о его горе, чтобы тот не чувствовал равнодушия со стороны учителя. В школе дол­жно быть подходящее место, куда ребенок мог бы при необходимости прийти, если ему хочется побыть одному или поплакать. Иногда кто-нибудь из старших детей мо­жет быть назначен «опекуном» такого ребенка; возмож­но, это будет кто-то, имеющий аналогичный опыт и спо­собный при необходимости поддержать ребенка. Родите­ли и вся семья также требуют поддержки. Учитель должен знать, что именно и в каком объеме они сказали ребенку об утрате.

Поглощенный собственными переживаниями родитель часто теряет контакт с ребенком, и учителя обычно оказываются первыми, кто замечает симптомы неблагополу­чия. Задача учителя – не ждать, когда произойдет траге­дия, а поговорить с ребенком о смерти, когда представится такая возможность. Обычно это не разрешается, считает­ся, что подобный вопрос не «школьный». Да и сами учи­теля часто считают, что детей надо ограждать от подоб­ных мыслей. Однако педагог должен уметь помочь своим воспитанникам, переживающим такую трагедию, как по­теря кого-то из близких.

Даже с учащимися начальной школы нужно говорить о таких «запретных» вещах, как воровство, ложь, болезнь, больница, смерть. Этим учитель показывает детям, что с ними можно говорить о чем угодно. Если же учитель из­бегает подобных тем, то ребенок, с которым случилась беда и который хочет задать вопросы, поделиться свои­ми переживаниями, не видит никого, к кому он мог бы обратиться.

К моменту, когда ребенок заканчивает начальную шко­лу, он должен иметь понятие о смерти как о части жизни. У учителей есть много возможностей подать проблему смерти именно таким образом. Возможно, наиболее про­стым и очевидным примером может служить смена вре­мен года.

В одной школе учитель воспользовался смертью лю­бимого всеми детьми кролика. Один из учителей хотел убрать кролика ночью, но другой настоял на том, что дети должны его видеть, положить в коробку и похоронить – очень просто, без всяких церемоний, во время перемены. Они выбрали место под деревом, дети принесли растения и посадили их на его могиле. Учитель предложил им сде­лать книгу о своем кролике: вклеить туда фотографии, рисунки, истории о кролике. Они спокойно и без лишних эмоций сделали очень красивую книгу о кролике; урок был усвоен, память будет жить, а разговоры о печальном событии помогут смириться с утратой.

 

Рекомендации для учителей начальных классов

 

1. Наблюдайте за изменениями в поведении ребенка, потерявшего кого-то из близких. В первые недели обыч­но отмечаются тенденция к уходу, агрессивность, гнев, нервозность, замкнутость, невнимательность. Относитесь к этому с терпением, никогда не показывайте своего удив­ления. Не действуйте вопреки ребенку.

2. Если ребенок хочет поговорить, найдите время выс­лушать его. Это не всегда легко сделать, и все же попытай­тесь. Объясните ребенку, что вы хотите поговорить с ним, выберите удобное для этого время. При разговоре слушай­те не только ушами, но и глазами, сердцем. Обнимите ре­бенка, возьмите его за руку. Прикосновение имеет для ре­бенка огромное значение, ведь он потерял тепло любящего родителя. Это позволяет ребенку почувствовать, что вы за­ботитесь о нем и в любое время готовы помочь ему. Под­держите его желание говорить о родителе и делайте это сами.

3. Постарайтесь привлечь лучших друзей ребенка. Если вам удастся их собрать, объясните им, что, когда умирает кто-то, кого вы любите, беседы об этом челове­ке помогут сохранить о нем добрую память.

4. Будьте готовы к вопросам и всегда будьте честны­ми в ответах. Детей часто интересуют вопросы рождения и смерти. Учитель никогда не должен бояться сказать «Я не знаю». Очень важно знать культурный уровень семьи ребенка, ее религиозные установки. Ваши собственные чувства никогда не должны вступать в противоречие с чувствами родителя или смущать ребенка.

5. Покажите ребенку, что плакать не стыдно. Если ваши глаза наполнились слезами, не скрывайте этого. «Ты очень любил маму, и я это понимаю. Очень грустно, что она умерла». В это время ребенку можно рассказывать множество трогательных историй. Покажите ему, что можно улыбаться и смеяться. «Мама любила клоунов, не правда ли?» – такая фраза может стать началом разгово­ра о цирке и на уроке рисования можно предложить изоб­разить что-нибудь веселое.

6. Никогда не говорите: «Ты ведь так не думаешь, не так ли?» Не говорите, что вы надеетесь на исчезновение у ребенка страхов, и не пытайтесь сменить тему разговора. Когда ребенок говорит, что считает себя виноватым в смерти отца, он действительно так думал. Дети честны, они говорят то, что думают. Их чувства реальны и силь­ны, и о них надо знать, им надо верить, о них надо гово­рить. Не следует произносить фраз типа «Скоро тебе бу­дет лучше». Гораздо лучше будет сказать: «Я знаю, что ты чувствуешь, и тоже не понимаю, почему твой отец дол­жен был умереть таким молодым. Я только знаю, что он любил тебя, и ты никогда не забудешь его».

7. Старайтесь быть в контакте с родителем. Ребенок быстро почувствует связь между вами и его семьей, и это создаст у него ощущение безопасности. Обсуждайте с ними изменения в поведении ребенка, в его привычках.

Необходимо с особым вниманием относиться к труд­ным для потерявшего родителя ребенка дням. Такими днями являются праздники, когда дети поздравляют маму или папу. Ребенку, у которого нет матери, нужно посове­товать приготовить поздравление для бабушки. Конеч­но, невозможно заранее учесть все возможные случайно­сти. Понимающий учитель, вооруженный знаниями о том, что смерть не является запретной темой, поможет страда­ющему ребенку пережить трудный для него период с ми­нимальными потерями. Конечно, ребенок, долгое время не выходящий из кризиса, нуждается в специальной по­мощи. Здесь требуется специализированная индивидуаль­ная психотерапия как для ребенка, так и для родителя, а часто полезной оказывается и семейная терапия.

Приведенные выше приемы кажутся на первый взгляд очень простыми и естественными. Однако в большинстве случаев взрослые ведут себя по отношению к страдающе­му ребенку именно так, как не надо себя вести: делают вид, что ничего не случилось, стараются избегать упоми­наний о постигшем ребенка горе, а на самом деле предла­гают ему самому справляться с горем, самому вырабаты­вать способы поведения и защиты и искать пути выхода из кризиса. Далеко не всегда он справляется с этой зада­чей. Помочь ребенку, поддержать его в столь трудной ситуации должны уметь в первую очередь те взрослые, которые живут рядом с ребенком, встречают его каждый день в школе или в детском саду.

 

ГЛАВА VI

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

 

Одним из эффективных методов работы с детьми, ис­пытывающими те или иные эмоциональные и поведенчес­кие затруднения, является сказкотерапия. Этот метод по­зволяет решать ряд проблем, возникающих у детей дошкольного, младшего школьного и других возрастов. В частности, посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, принятием своих чувств, а также с различного рода психосоматическими заболева­ниями, энурезами и т.д. Кроме того, процесс сказкотера­пии позволяет ребенку актуализировать и осознать свои проблемы, а также увидеть различные пути их решения.

Почему сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте?

Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью ребенка, обла­дающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно мечтать и фантазировать. При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия. Это еще и осо­бая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обыч­ной жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чув­ствами и в доступной для понимания ребенка сказочной форме постигать взрослый мир чувств и переживаний.

Во-вторых, у маленького ребенка сильно развит меха­низм идентификации, т.е. процесс эмоционального объе­динения себя с другим человеком, персонажем и присво­ение его норм, ценностей, образцов как своих. Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны, сравни­вает себя со сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения возникших конфликтов, позитивная поддержка его воз­можностей и веры в себя. При этом ребенок отождеств­ляет себя с положительным героем. Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в чело­веческих взаимоотношениях, а потому, что положение героя более привлекательно по сравнению с другими пер­сонажами. Это позволяет ребенку усваивать правильные моральные нормы и ценности, различать добро и зло.

Специалисты утверждают, что метафора обеспечивает контакт между левым и правым полушарием мозга. В про­цессе восприятия сказки работает левое полушарие, кото­рое извлекает логический смысл из сюжета, в то время, как правое полушарие свободно для мечтаний, фантазий, во­ображения, творчества. Психологи, применяющие сказки, метафоры в работе с клиентами, часто отмечают, что на осознаваемом, вербальном уровне ребенок может и не при­нимать сказку, однако, положительный эффект от работы все равно присутствует, т.е. изменения часто происходят на подсознательном уровне. При этом наблюдается замеча­тельный факт. Одна и та же сказка по-разному влияет на каждого ребенка, каждый находит в ней что-то свое, акту­альное для него, созвучное его проблемам. Практика пока­зывает, что у благополучных, «беспроблемных» детей те­рапевтическая сказка часто не находит эмоционального отклика и воспринимается просто как интересная история, не приводящая к изменениям в поведении ребенка.

В связи с вышесказанным необходимо остановиться на двух различных подходах к сказкотерапии, которые отли­чаются, с одной стороны, по степени индивидуализации используемых психотерапевтических сказок, а с другой – степенью директивности применяемого подхода. Дирек­тивная (направленная) и недирективная (ненаправленная) формы психотерапии отличаются функцией и ролью пси­холога, педагога в работе с ребенком. При директивном подходе психолог, педагог – главное лицо, он активно уча­ствует в процессе сказкотерапии, задает темы занятий, вни­мательно наблюдает за поведением ребенка и интерпрети­рует его реакции, строя все свое дальнейшее поведение на основе этих наблюдений. Используемые здесь психотера­певтические метафоры подбираются и создаются индиви­дуально для каждого ребенка в соответствии с его пробле­мами и целями работы. Психологи, работающие в рамках этого направления, отмечают, что первым необходимым этапом создания метафоры, сказки является определение желаемого результата, который должен быть, во-первых, конкретным, во-вторых, подконтрольным, зависимым от самого ребенка, а не от внешних обстоятельств и людей, и в-третьих, сформулированным в позитивной форме, т.е. подчеркивать, чего необходимо достичь, а не от чего из­бавиться. При этом сама структура сказки должна быть связана с жизнью и проблемами ребенка.

Подбору персонажей для сказки и установлению отно­шений между ними придается особое значение. В сказку необходимо включать героев в соответствии с реальными участниками конфликта и устанавливать с ними символи­ческие отношения, сходные с реальными. Например, если в реальности основная проблема заключается в несогла­сованности методов воспитания между родителями, где папа предъявляет завышенные требования к ребенку, тог­да как мама всячески защищает и заступается за сына, то сказочный сюжет может разворачиваться между членами команды волшебного корабля, состоящей из строгого ка­питана, доброго помощника капитана и молодого неуме­лого юнги.

Сторонники этого направления отмечают, что для того, чтобы сказка была интересна ребенку, задела его, необхо­димо в предварительной беседе выяснить его интересы и увлечения, причем, не столько для прояснения проблемы, сколько для выявления позитивных аспектов, на которые можно опереться в процессе создания истории. К тому же, использование темы, близкой и понятной ребенку, позво­ляет ему легче вжиться в образ сказочного героя, соотнес­ти его и свои проблемы, увидеть выходы из сложившейся ситуации. Например, для мальчика шести лет, обладаю­щего высоким уровнем развития интеллекта и очень увле­ченного астрономией, но при этом испытывающего боль­шие трудности в общении, была придумана история об одинокой звездочке, которая никак не могла преодолеть большое расстояние до других звезд и подружиться с ними.

Одним из свидетельств директивности этого подхода является то, что в процессе своей работы психолог, педа­гог следят за всеми изменениями, происходящими с ре­бенком, включая малейшие изменения мимики и пантомимики, и строит свою дальнейшую работу в соответ­ствии с его реакцией. Интересно, что даже движение глаз отражает внутреннее состояние человека, в частности, движение глаз влево и вверх означает использование про­шлых зрительных воспоминаний, движение вправо и вверх свидетельствует о построении новых или будущих образов; отсутствие фиксации взгляда говорит о работе воображения, движение глаз влево и вниз свидетельству­ет о внутреннем слуховом процессе; горизонтальное дви­жение влево и вправо указывает на слуховое восприятие; а движение глаз вправо и вниз свидетельствует о кинес­тетических ощущениях (Д. Миллс, Р. Кроули, 1996). Все эти реакции ребенка психолог использует в своей работе по созданию метафоры, учитывая, таким образом, не только сознательный чувственный опыт ребенка, но и его бессознательный чувственный опыт.

При создании истории для каждого конкретного ре­бенка используется общение, внушение на трех уровнях.

Первый уровень основывается на сюжетной линии сказки, которая должна соответствовать реальной жиз­ни ребенка, его интересам и увлечениям, а также вклю­чать в себя всех действующих лиц конфликта и в метафо­рической форме ситуацию, похожую на реальную. При этом сюжет сказки разворачивается последовательно, на­чиная с завязки, обрисовывания жизни и отношений ска­зочного героя, через кризисную ситуацию, когда герой (героиня) ощущает разочарование существующим поло­жением вещей, либо оно угрожает его «статус-кво», че­рез ряд испытаний, когда герой пробует ряд решений, часть из которых не приводит к желаемому результату. Наконец, находится какой-либо приемлемый для сказоч­ного героя вариант решения проблемы. Это не сиюми­нутный акт, а последовательный процесс, с помощью которого персонажи осуществляют изменения. Исполь­зуется несколько возможностей для такого изменения;

- проблема пересматривается как менее значимая или менее угрожающая;

- герой открывает свой внутренний потенциал, ранее не использовавшийся;

- находится доступ к внешним ресурсам или идее;

- предлагаются выборы и пути решения проблемы, ко­торые ранее не рассматривались;

- пересматриваются мотивы или смыслы того, что про­исходит;

- рассматриваются варианты того, что поведение необ­ходимо в одних контекстах и совсем неадекватно в других.

Далее необходимо дать возможность герою сказки про­верить правильность выбранного решения и соответствие этого решения потребностям персонажа, а также связать его с будущим героя и дать положительное эмоциональ­ное подкрепление.

Очень часто сюжеты для своих историй психотерапев­ты черпают в сказках, баснях, притчах, анекдотах, мифах и легендах, а также из собственной практики и практики своих коллег.

Второй уровень заключается в использовании слов, воз­действующих на разные сенсорные системы, что, как уже отмечалось, позволяет разблокировать подавленную сис­тему и восстановить целостность и равновесие чувствен­ного восприятия ребенка.

Некоторые психотерапевты, в частности, Милтон Эриксон – основоположник и непревзойденный мастер приме­нения метафор в психотерапии, используют гипнотичес­кое внушение, транс при работе с детьми. Возможно вве­дение элементов внушения в сам контекст истории и выделение их либо интонацией, либо употреблением име­ни клиента перед тем, как передать ему важную информа­цию. Вообще, техника рассказывания сказок и их специ­фический язык имеют принципиальное значение не толь­ко в рамках этого подхода. Один из способов облегчить ребенку восприятие сказки и идентификацию с ее персо­нажем – это использование неопределенных, неконкрети­зированных слов и выражений. При этом ребенку дается возможность самостоятельно вообразить, представить себе ситуацию или событие. Например, при употреблении су­ществительных или местоимений лучше использовать сло­ва типа «все», «каждый», «многие», а не конкретные име­на или названия. Ведь употребление конкретного имени в какой-то степени предопределяет возникающий образ, не остается сомнений, о чем говорится в истории и нет воз­можности представить себе все по-своему.

То же самое касается использования глаголов и опре­делений. Например, фраза: «Девочка испуганно шла по лесу» позволяет каждому человеку создать в воображе­нии тот образ, который ему ближе и понятней, и приду­мать свои причины такой ситуации. Тогда как фраза «Красная Шапочка в страхе шла по лесу, боясь встречи с волком» вызывает вполне конкретный образ, который может не совпадать с чувствами и переживаниями ребен­ка и не вызывать у него эмоциональной реакции. Всегда необходимо оставлять ребенку возможность собственно­го творческого поиска и максимальной идентификации себя с героем в процессе восприятия сказки.

Кроме того, в процессе рассказывания сказки эффек­тивно использование пауз, смены интонации, громкос­ти, введение собственного имени клиента, особенно пе­ред тем, как будут сказаны важная фраза, информация, которую бы хотелось запечатлеть на подсознательном уровне. Очень часто для снятия напряжения, тревожнос­ти, сопротивления у детей в сказках присутствуют фразы типа «Все дети делают так», «Так всегда бывает...» и т.д.

Другое направление сказкотерапии мы назвали менее директивным, поскольку оно исходит из представления о том, что каждый ребенок является уникальной лично­стью, обладающей своими особенностями восприятия мира, и поэтому цель сказкотерапии – помочь ребенку выявить и осознать свои проблемы и показать некото­рые пути их решения. Психолог, педагог в данном случае создают особую атмосферу эмоционального принятия ребенка, где поддерживается все позитивное, доброе, что у него есть; признается право ребенка на любые чувства, однако, предъявляются социальные требования к прояв­лению этих чувств (например, вводится правило: «Не драться, не кусаться, не обзываться»). Очень часто сказкотерапия в рамках этого направления проводится в фор­ме групповых занятий с 3-5-ю детьми в течение одного-двух месяцев. При этом сказки создаются для всей группы в целом, поскольку считается, что каждый ребенок не похож на другого и воспринимает сказку по-своему, беря из нее только то, что актуально для него, созвучно его проблемам.

Сказки могут быть подобраны в виде цикла историй, связанных одними и теми же героями, с которыми проис­ходят различные приключения. Это удобно, так как ре­бенок быстрее привыкает к сказочным героям, легче срав­нивает себя с ними и, кроме того, такой цикл историй может содержать определенные ритуальные моменты, ко­манды, повторяющиеся из сказки в сказку и позволяю­щие успешнее руководить каждым сеансом.

В силу того, что очень часто психокоррекционная ра­бота в рамках этого направления осуществляется с груп­пой, то стоит проблема отбора детей в такие группы. Не­которые психологи считают, что предварительный отбор и диагностику проводить необязательно, поскольку сказ­ки, в общем, универсальны и подходят для всех детей.

Однако опыт показал, что предварительная психоло­гическая диагностика и специальный подбор детей в группу необходимы по ряду причин. Во-первых, существует ряд детских проблем, для решения которых групповая работа малоэффективна и даже нежелательна на первых порах. Поэтому с детьми крайне агрессивными, эгоцент­ричными, конкурирующими со своими братьями и сест­рами или же с детьми, переживающими сильный стресс, кризис лучше работать индивидуально и лишь затем, ког­да большая часть проблем решена, можно включать их в групповую работу. Напротив, для детей замкнутых, ма­лообщительных, пассивных, не владеющих элементарны­ми навыками общения, или же для детей с нарушениями поведения, контролируемой агрессией, сверхзависимых, с заниженной самооценкой, страдающих страхами и фо­биями проведение пробной формы групповой работы по­лезно и дает хорошие результаты. Во-вторых, проведе­ние предварительной диагностики необходимо для под­бора оптимального состава группы, где дети сочетались бы по принципу дополнения, (т.е. с противоположными синдромами), что обеспечивает более успешную иденти­фикацию с альтернативным образцом поведения. Кроме того, предварительная диагностика позволяет выявить круг проблем у детей, участвующих в группе, и подобрать максимально «эффективные» сказки и игры. В связи с этим необходимо отметить, что очень часто в рамках этого на­правления на одном занятии сочетаются сказкотерапия, игротерапия и арттерапия.

План проведения занятия может быть произвольным. Однако удобно, когда сеанс начинается ритуальной пес­ней или игрой, затем проходит небольшое обсуждение того, что случилось с детьми за время, прошедшее с пре­дыдущего занятия, их успехов и неудач, после чего про­водится ряд психотерапевтических игр (в зависимости от проблем детей, участвующих в группе). Затем дети все вместе слушают сказку, потом рисуют, обсуждают свои рисунки. В конце подводятся итоги того, как прошло за­нятие и исполняется ритуальная песня или игра.

Необходимо отметить, что в некоторых лингафонных курсах сказкотерапии в самой сказке запрограммирована динамическая пауза, во время которой детям предлагает­ся поиграть. Кроме того, хотелось бы напомнить, что речь идет о недирективном подходе, где психолог исходит из представления о том, что каждый ребенок – это уникаль­ная и неповторимая личность, и поэтому не дает оценки поведению и рисункам детей и не интерпретирует их.

Весь процесс работы с группой детей можно условно разделить на три этапа. Первый этап обычно занимает два-три занятия и является подготовительным, в кото­ром ставится задача объединения детей в группу и при­нятие ими правил и специфики такой работы. Очень час­то на первом занятии оговариваются «правила и права» общения детей в группе, среди которых может быть усло­вие «не драться и не обзываться в игровой комнате», или же право ребенка позаботиться о себе и не говорить на тему, неприятную для него и т.д.

Чтобы правила работы в группе соблюдались, число их должно быть минимальным. Игры и сказки, используе­мые на первом подготовительном этапе, носят, по боль­шей части, непроблемный характер и не направлены сразу на решение серьезных проблем у детей. На данном этапе важно, чтобы дети почувствовали себя комфортно в игро­вой комнате, наладили контакт друг с другом и с психоте­рапевтом, привыкли к новой и незнакомой для них ситуа­ции, усвоили план проведения занятия и ритуальные мо­менты. На этом этапе в рисунках детей, как правило, не отражены их проблемы и переживания, это, скорее, этап поиска темы, первый шаг на пути осознания своих про­блем и конфликтов. Принцип поведения психолога по от­ношению к рисункам детей основывается на их безуслов­ном принятии, одобрении и использовании вопросов и групповом обсуждении рисунков, а не интерпретации и трактовки символов как в директивной психотерапии. По­скольку очень часто собственные суждения психотерапевта о том, что выражено в рисунке, не совпадают с чувствами и переживаниями ребенка и могут помешать психологу адекватно воспринимать и понимать своего клиента.

Когда дети уже привыкли к ситуации в игровой ком­нате и познакомились друг с другом, можно переходить к основному этапу работы, цель которого – помочь ре­бенку в решении трудных для него ситуаций, проблем и преодолении нежелательных черт характера. На этом эта­пе используются различные игры, такие как ролевые, свя­занные с сюжетом сказки, психотерапевтические, направ­ленные на разрешение трудностей и проблем детей, спло­чение группы и осознание групповой поддержки и т.д. Сказки, используемые на этом этапе, также будут носить проблемный характер и касаться либо таких общечело­веческих тем, как выбор и ответственность за свое пове­дение, любовь и уважение к другим людям, взаимопомощь, либо более конкретных проблем, например, свя­занных с неуверенностью, агрессивностью, детско-родительскими отношениями, нерешительностью, неумением общаться со сверстниками и т.д.

Еще раз напомним, что практика многих психологов и наша, в частности, показывает, что любая сказка по-своему воспринимается каждым человеком и оказывает­ся созвучна именно его личным проблемам, будь то ребе­нок или взрослый. Рисунки на этом этапе могут уже от­ражать реальные проблемы ребенка, где конфликт раз­решается в адекватной форме выражения и проигрывания травмирующих событий в различных вариантах (напри­мер, заштриховывание персонажей, вызывающих страх у ребенка). Заключительный этап может содержать про­игрывание трудных ситуаций и способов их разрешения, а также прослушивание сказок с позитивно окрашенным прогнозом на будущее.

Кроме того, необходимо отметить полезность прове­дения подобной психотерапевтической работы с группой родителей, поскольку большая часть трудностей, возни­кающих в дошкольном и младшем школьном возрастах, имеет в своей основе нарушение детско-родительских от­ношений, и, следовательно, без положительного измене­ния этих отношений работа с ребенком будет недостаточ­но эффективной.

Работа с родителями может вестись по нескольким на­правлениям: с одной стороны – это могут быть группо­вые дискуссии по поводу лекции, изложенной психоло­гом, или по анализу конкретной ситуации, или обсужде­ние книги, посвященной проблемам воспитания, и прочитанной всей группой. Кроме того, для работы с ро­дителями также можно использовать психотерапевтичес­кие игры, прослушивание сказок и арттерапию с после­дующим групповым обсуждением темы сказки и рисун­ков родителей.

В том случае, если ситуация в группе родителей скла­дывается благоприятнее и заметны очевидные изменения родительской позиции в сторону улучшения, возможно объединение детской и родительской групп на совмест­ных занятиях. На таких сеансах очень эффективно исполь­зовать сказки, посвященные детско-родительским пробле­мам с последующим рисованием и обсуждением. При этом можно использовать как индивидуальное рисование, так и коллективные рисунки на заданную тему (в паре или всей группой), а также различные игровые приемы, в том числе задания, для выполнения которых необходима под­держка партнера и умение договориться друг с другом. Причем на начальном этапе родитель работает в паре с чужим ребенком и лишь затем со своим собственным.

В заключение хотелось бы отметить, что приведенные здесь два различных подхода не имеют на практике столь явного разграничения и используются в комбинированном виде. Предпочтение того или иного направления работы в первую очередь зависит, на наш взгляд, от желания и ква­лификации психолога, от того, насколько, во-первых, близ­ки самому психотерапевту более или менее директивные методы ведения работы с клиентом, а во-вторых, от того, использует ли он уже разработанные лингафонные курсы сказкотерапии или владеет навыками составления соб­ственных сказок и историй под проблемы клиента.

Разработанные лингафонные циклы сказок достаточ­но эффективны, особенно для начинающих психотерапев­тов, поскольку они, как правило, уже проверены и адап­тированы, часто содержат музыкальное сопровождение и звуковые эффекты и, кроме того, позволяют психологу во время прослушивания сказки сосредоточиться не на ее рассказывании, а на наблюдении за поведением и ре­акцией детей, отмечать моменты, наиболее значимые для них, и, следовательно, планировать дальнейшую работу максимально ориентированную на их потребности. С другой стороны, индивидуальные сказки и истории с са­мого начала приближены к реальной жизненной ситуа­ции ребенка и поэтому понятны и близки ему. При этом устное (а не записанное на магнитофон) рассказывание сказок всегда притягательно для ребенка и позволяет со­здать максимально комфортную обстановку, что, одна­ко, требует от психолога значительного напряжения и умения рассказывать. Однако и тот и другой способ ока­зывает положительное влияние на детей и позволяет по­мочь им в разрешении их проблем. Выбор зависит в пер­вую очередь от каждого конкретного ребенка, а также от желания и умения психолога.

 

Вопросы

1. Почему в коррекционной работе с дошкольниками и млад­шими школьниками используется метод сказкотерапии?

2. В чем суть директивного подхода к сказкотерапии?

3. Каковы особенности недирективной сказкотерапии?

 

 


ЛИТЕРАТУРА

 

Активные методы обучения педагогическому общению и его оптимизация //Под ред. А.А. Бодалева, Г.А. Ковалева. – М.,1983.

Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – М., 1987.

Безруких М.М., Князева М.Г. Если ваш ребенок левша. – М., 1994.

Безруких М.М. Прописи для леворуких детей. – М., 1997.

Болсовт Л.И. Личность и ее формирование в детском воз­расте. – М., 1968.

Бурменская Г.В., Карабанова О.В., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое консультирование. – М., 1990.

Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе. – М.,1994.

Винокурова Н. Магия интеллекта, или Книга о том, когда дети бывают умнее, быстрее, смышленее взрослых. – М., 1994.

Винокурова Н. Сборник тестов и упражнений для развития ваших творческих способностей. Серия «Магия интеллекта». – М.,1995.

Выготский Л. С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства. //Собр. соч.: В 6 т. – Т.5. – М., 1983.

Гальперин П.Я. Поэтапное формирование как метод психоло­гических исследований // Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпо­ва С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. – М., 1987.

Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное фор­мирование внимания. – М., 1974.

Гарбузов В.И. Нервные дети. – Л., 1990.

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М., 1996.

Данилова Е.Е. Практикум по возрастной и педагогической психологии. – М., 1998.

Дети с временными задержками развития /Под ред. Т.А. Вла­совой, М.С. Певзнер. – М., 1971.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 1987.

Дети с отклонениями в развитии //Под ред. М.С. Певзнер. – М.,1966.

Дубровина И. В. Об индивидуальных особенностях школьни­ков. – М., 1975.

Ермолаев О.Ю., Марютина Т.М., Мешкова Т.А. Внимание школьника. – М., 1987.

Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помо­щи. – М., 1988.

Забрамная С.Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. – М.. 1993.

Заваденко Н.Н., Успенская Т.Ю. Синдромы дефицита вни­мания как причина школьной дезадаптации //Школа здоровья. -1994. -№1. -С. 91-104.

Заика Е.В. Комплекс интеллектуальных игр для развития мышления учащихся //Вопросы психологии. – 1990. – № 6. – С. 86-92.

Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ре­бенка.- М., 1986.

Захаров А. И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. – М.,1982.

Изучение мотивации поведения детей и подростков /Под ред. Л.И. Божович и Л.В. Благонадежиной. – М., 1972.

Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987.

Кикоин Е.И. Младший школьник: возможности изучения и развития внимания. – М., 1993.

Крылов Д.Н., Кулакова Т.П. Доклинические формы нервно-психических нарушений у школьников и их профилактика // Школа и психическое здоровье учащихся. – М., 1988.

Лебединский В.В. Нарушения психического развития у де­тей. – 1985.

Левитина С.С. Можно ли управлять вниманием школьни­ка? – М., 1980.

Ле Шан Э. Когда ваш ребенок сводит вас с ума. – М., 1990.

Лешли Д. Работать с маленькими детьми, поощрять их раз­витие и решать их проблемы. – М., 1991.

Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. – М.. 1994.

Макарьев И. Если ваш ребенок – левша. – СПб., 1995.

Микадзе Ю.В., Корсакова Н. К. Нейропсихологическая диаг­ностика и коррекция младших школьников. – М., 1994.

Моделирование педагогических ситуаций. – М., 1981.

Некоторые вопросы диагностики психического развития детей //Диагностика учебной деятельности и интеллектуально­го развития детей. – М., 1981.

Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М., 1989.

Практическая психология образования /Под ред. И.В. Дуб­ровиной. – М., 1998.

Психогигиена детей и подростков /Под ред. Г.Н. Сердюковской и Г. Гельница. – М., 1985.

Рабочая книга школьного психолога /Под ред. И.В. Дубро­виной. – М., 1995.

Развитие логической памяти у детей /Под ред. А.А. Смирно­ва. – М., 1976.

Раттер М. Помощь трудным детям. – М., 1987.

Регуш Л.А. Тренинг педагогической наблюдательности // Вопросы психологии. – 1988. – № 3.

Ротенберг B.C., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоро­вье. – М., 1989.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – T.I. – М., 1989.

Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого ребен­ка. – М., 1990.

Руководство практического психолога. Готовность к шко­ле: развивающие программы /Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1995.

Семья в пси